BAĞIġ SÜRECĠ TALĠMATI 2.0.KAPSAM: Hastanemiz Kan

advertisement
TRANSFÜZYON MERKEZĠ
BAĞIġ SÜRECĠ TALĠMATI
KOD: TH.TL.03
YAYIN TARİHİ: NİSAN 2016
REVİZE NO:00
REVİZE TRH.00
Sayfa 1 / 2
1.0.AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliği için kan merkezinde bağış sürecinin tanımlanması ve buna
göre düzenlemelerin sağlanmasıdır.
2.0.KAPSAM: Hastanemiz Kan Transfüzyon Merkezi
3.0.KISALTMALAR:
4.0.SORUMLULAR:
 Baştabip
 Sorumlu Hekim
 Transfüzyon Hekimi
 Laboratuvar Teknisyeni
5.0.FAALĠYET AKIġI:
 Hastanemiz kan ve kan ürünleri kanununa ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak
kan toplama çalışmalarını sonlandırarak bu yönetmelikte belirlenen acil durum esasları
dışında bağışçılardan kan almamaktadır. Hastanemizde tedavi gören hastaların gereksinim
duyacağı her türlü kan ihtiyacı, kritik stok takip çizelgeleri doğrultusunda Bölge Kan
Merkezinden(BKM) talep edilir; BKM talebi karşılar ve Transfüzyon Merkezine teslim
eder.
 Transfüzyon Merkezin (TM)’e gelen kan ve kan ürünleri sıcaklık takibi yapılan dolaplarda
muhafaza edilmektedir. Transfüzyon merkezi ihtiyacı doğrultusunda; Kan Medula
Sisteminden Kan Bileşenleri İstem Formu ile kan ve kan ürünü talebinde bulunur. Talep
edilen kan bileşenleri, BKM görevlisi tarafından Çıkış Teslim ve Onay Raporu ile imza
karşılığı TM çalışanına teslim edilir. Çıkış Teslim ve Onay Raporları TM’de ilgili dosyaya
kaldırılır. TM’deki kan ve kan ürünleri günlük ısı takipleri yapılan buzdolaplarında ayrı ayrı
raflarda ve günlük miad kontrolleri yapılarak muhafaza edilir. Hastanenin ihtiyacı
öngörülerek birim sorumlusu tarafından belirlenmiş minimum stok seviyeleri göz önünde
bulundurularak, BKM’den kan ve kan ürünleri talep edilir. Bu sayede minimum seviyenin
altına düşülmesi, maksimum seviyenin de aşılması önlenmiş olur.
 BKM’nin transfüzyon merkezine, uygun kan ve kan bileşenini karşılayamaması halinde;
Kan Medula Sistemi üzerinden, BKM’den acil durum onayı alınarak gerekli kan
transfüzyon merkezinde alınır. Gerekli testler acil şartlarda çalışılır. Transfüzyon merkezi bu
TRANSFÜZYON MERKEZĠ
BAĞIġ SÜRECĠ TALĠMATI
KOD: TH.TL.03
YAYIN TARİHİ: NİSAN 2016
REVİZE NO:00
REVİZE TRH.00
Sayfa 2 / 2
uygulama ile ilgili bilgileri Kan Medula Sistemi üzerinden BKM’ ye iletir. Kan Medula
Sistemi, Transfüzyon Merkezinde alınan bu torba kanı yeni bir ISBT numarası ile
kayıtlarına alır. ISBT numarası olmayan kanın hastaya çıkıĢı yapılamaz.
 BağıĢ iĢlemi bir sağlık çalıĢanı, aferez iĢlemiĢ ise bir hekim gözetiminde yapılmalı ve
bağıĢçı geliĢebilecek komplikasyonlar açısından izlenmelidir.
 Bağışçılar;‘’BağıĢçı Kabul ve Ret Kriterlerine göre mesai saatlerinde transfüzyon merkezi
sorumlu hekimi tarafından, mesai saatleri dışında nöbetçi dâhiliye hekimleri tarafından
değerlendirilmektedir. Transfüzyon merkezinde aferez işlemi yapılmamaktadır.
 Aferez yöntemi ile bağıĢ durumlarında aferez cihazları bu konuda eğitim almıĢ
personel tarafından kullanılmalıdır.
 Transfüzyon merkezinde aferez cihazları bulunmamaktadır
 Kan alma koltukları pozisyon verilebilen nitelikte olmalıdır.
 Transfüzyon merkezinde bağışçıdan kan almada kullanılan kan alma koltukları bulunmaktadır. Bu
koltuk gerektiğinde pozisyon verilebilen niteliktedir. Kan alma işlemi bittiğinde en az 10 dakika
bağışçı koltuğunda bekletilir ve reaksiyon semptomları açısından gözlenir.
6.0.ĠLGĠLĠ DÖKÜMANLAR
BağıĢçı Kriterleri Prosedürü
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards