\ T. B. M. M. B: 43 safe bulucu, TV eldktronik tapa, çok namlulu roket

advertisement
\
T. B. M. M.
B : 43
safe bulucu, TV eldktronik tapa, çok namlulu roket
sistemi ve tanksavar roketi imalini saymak mümkün­
dür.
Diğer taraftan, yurt dışı bilimsel ve teknik araştırma kuruluşlarıyla koordine ve iş/birliği ylapılaralk, ge­
lişmeler yakından izlenmekte, bilimsel ve teknik do­
kümantasyon ve eaformasyon hizmetleri yür ütülmek te ve sistem seçimlerinde teknik etütler yapılmakta­
dır.
Şimdi de, zaman zaıman basında çıkan ve kamu­
oyunda değişik yorumlara yol açan bir projeden söz
etmek istiyorum.
1980 yılında Avrupa NATO Hava Alt Grubu,
askerî komite tarafından bir taktik av silahları eği­
tim merkezinin kurulabildiğini incelemekle görev­
lendirilmiştir. Söz konusu çalışmaların yürütülmesi
amacıyla hava alt grubu bünyesinde bir av silahları
eğitim çalışma grubu teşkil edilmiştir. Çalışma gru­
bu, eğitim merkezi için uçakların 50 fitten 50 000 fite
kadar serbestçe manevra yapabileceği 88 00D kilo­
metrekarelik 'bir hava sahasınla ihtiyaç olduğunu belir­
leyerek, ülkelere çağrıda bulunmuştur. Eğitim mer­
kezi idin, Türkiye, Konya Hava Üssü ve çevresinde­
ki hava sahasını, Kanada ilse, Labrador'daki Goose
Bay Hava Üssü ve civarındaki hava sahasını öner­
miştir.
Çalışma Grubu tarafından her iki üssün keşfi ya­
pılmış, keşif neticeleri değerlendirilmiş; Konya Hava
Üssü ve etrafındaki hava sahasının eğitim merkezine
en "uygun yer olarak seçilmesi için Avrupa grubu ba­
kanlarına teklif edilmiştir. Proje, Konya Hava Üssün­
de gerçekleştirildiği takdirde, projeye katılan ülkele­
rin belirli adetteki av uçakları 15'er günlük periyot­
larla eğitim merkezine gelecek ve muharebe eğitim­
lerini burada yapacaklardır. Üsse bir yılda yaklaşık
25 bin personel gelecektir.
Projenin, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken
bazı hususları mevcuttur. Bunlardan birincisi, proje­
ye, ortak yapılacak ödemeler dışında, Türkiye'ye
malî bir yük getirilmemelidir. İkincisi, alçak uçuşlar,
gece uçuşları, sesüstü uçuşları, eğitim sahası içinde
kalan halkımıza zarar vermeyecek şekilde düzenlen­
melidir. Bu konudaki endişelerimiz, 3 Aralıkta Brük­
sel'de yapılan Avrupa Grubu Savunmia Bakanları
Toplantısında dile getirilmiştir. Projenin devamında,,
bu konuların 'incelenmesi ve üs seçim değerlendiril­
mesinin bu şartlara göre yapılması istenmiştir ve bu
şartlara göre yapılacaktır.
16 . 12 . 1986
0: 2
Arzu ettiğimiz şartlarla, proje, Konya Hava Üs­
sünde gerçekleştiği takdirde, pilotlarımızın bir kısmı­
nın gerçek harp şartlarında yetiştirilmesine imkân
sağlayacak bir eğittim merkezine sahip olunacak, bir
kısım yeni iş sahaları açılacak, tarafımızdan verile­
cek hizmet karşılığı ekonomik bir kazanç sağlanacak,
ittifak ülkeleriyle karşılıklı işbirliği ve dayanışma artı­
rılacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakanlığımı­
zın faaliyetleri arasında önemli yer tutan bir diğer
faaliyetten, asker alma hizmetlerinden bahsetmek isti­
yorum.
Asker alma teşkilatı, 'bakanlığa 'bağlı olarak, mer­
kezde Asker Alma Daire Başkanlığı, taşrada ise, 20
askerlik dairesi ve bunlara bağlı 666 askerlik şube baş­
kanlığı olarak il ve ilçelerde faaliyetlerimi sürdürmek­
tedirler. Bunlardan 571 adedi açık ve faal olarak, 95
adedi de kendilerine en yakın ili ve ilçe askerılik şube­
lerinin 'bünyesinde görev yapmaktadır. Bunun dışın­
da, kadroları mevcut odan bir kısım askerlik şubesinin
de açılması planlanmaktadır. Halen askerlik şubeleri­
min çok az bk bölümü kira veya diğer kamu kuru­
luşlarıyla müştereken kullanı'lma durumundadır. Bun­
lar için ıbıir plan dahilinde şube binası inşa ediılmesine
devam olunmaktadır. Ancak, yeni askerdik şubelerinin
açılması, yalnız bina ve personel sorununun çözümü­
ne 'bağlı kalmamakta, nüfus durumu, iklim ve ulaştır­
ma şartları ve diğer merkezilere yakınlık gibi faktör­
ler de önemli rol oynamaktadır.
Diğer taraftan, yurt dışındakli vatandaşlarımız için
dövizle askerlik uygulamasına devam olunmaktadır.
Bu yolla, 'başlangıçtan itibaren 45 milyar 694 milyon
Türk Liralık bir kaynak sağlanmıştır. Ancak, yurt için­
de ihtiyaç fazlası mükellefler için çıkarılan 3081 sayılı
Bedöllli Askerlik Kanunu ile gerek yeterli sayıda mü­
kellefin yararlanma imkânını bulamamış olması, ge­
rekse 'beklenen gelirin elde edilememesi nedenleriyle,
istenilen amaç sağlanamamıştır. Uygulamadan doğan
aksaklığın 'giderilmesi ve ihtiyaç fazlası olarak tespit
edilen her mükellefin bedelli askerlikten yararlanabil­
mesini sağlamak için yapıHan kanun değişikliği teklifi
hazırlanma aşamasındadır, yakında yüce Meclisimize
sunulacaktır.
Anayasanın 160 inci maddesinde yer alan «Silahlı
kuvvetler elinde 'bulunan devlet malılarının Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi adıma denetleme usuleri, milî sa­
vunma hizmeitılerlinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uy­
gun olarak kanunla düzenlenir» hükümleri doğrultu­
sunda hazırlanan kanun tasarısı (Başbakanlığa sunulma
Download