kının Divan vizesine gee verilmesine ve geniş teşkilâtın

advertisement
kının Divan vizesine gee verilmesine ve geniş teşkilâtın hizmette tutulmasına yol açmaktadır.
Esasen gerek Bakanlıkta ve gerek Muhasebe müdürlüklerinde bu tetkiklerden fiilen bir semere
alınamadığından işin doğruca Divan vizesine arzedilmesi takdirinde mevcut muhasebe teşkilâtın­
dan üçte bir nispetinde tasarruf sağlanabileceği anlaşılmıştır.
Teklifimiz bu tasarruftan 1949 Bütçesinin faydalanabilmesi için bu hususta gerekli kanun de­
ğişikliklerine ait taşanların Hükümetçe üç ay içinde Meclise getirilmesidir.
Merkezde muhasebe müdürlüklerinin yıllık kadro giderleri 850 bin lira tutmaktadır. Teklif et­
tiğimiz tedbir kabul edildiği takdirde bunun sağbyacağı yıllık tasarrufu 300 bin lira olarak tah­
min ediyoruz. Emekli keseneği, çocuk zammı ve üst derece aylığı gibi diğer özlük haklarla beraber
bunu 400 bin lira olarak kabul etmek mümkündür.
7. — Askerlik şubelerinin kadroları
Askerlik şubelerinin yaptıkları hizmet askerlik kanunlarının mükellefler hakkında tatbik edil­
mesiyle ilgili özel bir hizmettir. Bunun lâyıkiyle yapılması için meslekî bir teşkilâtın hizmet üzerinde
devamlı çalışması lâzımdır. Halbuki askerlik şubeleri bugün ordunun geri hizmet mevkileri sayılmak­
ta ve kıta başından ayrılmaları lâzımgelenler kıta zamanları gelinceye kadar bu hizmetlere gön­
derilmektedir. Bu hal askerlik şubelerinin, işin icapettirdiği bilgili ellere tevdiine imkân verme­
diği gibi kadrolarında mütemadiyen yükselmesine sebep olmaktadır. Bugün askerlik şubelerinden
219 unda albay 57 sinde yarbay, 66 sında binbaşı ve yalnız 31 inde yüzbaşı rütbesinde şube başka­
nı bulunuyor. Şubelerde ön yüzbaşıdan yüksek rütbeden başkan kullanılmasından doğan masraf
farkının yıllık tutarı 958 500 liradır. Teklifimiz yaptıkları hizmetin mahiyeti ve mülki teşkilâtla
ilgisi itibariyle askerlik şubeleri kadrolarının kanunlaştırılmağıdır
8. — Beden terbiyeni hizmetleri :
16. Vil. 1988 tarihli ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile beden terbiyesi hizmetleri Dev­
let teşkilâtı içine alınmış ve mülhak bütçeli bir idare haline konmuştur.
Devletin elinde spor* işlerinin iyi idare edilemediği on senelik tatbikatın ortaya
hakikattir.
çıkardığı bir
Spor teşkilâtının idaresini amatörlerin elinden alıp aylıklı memurların eline vermek sporun ge­
lişmesine hizmet edemedikten başka Devlet Bütçesinin sırrına büyük bir yük yüklemeye mal olmuş­
tur.
1949 yılı Bütçesine beden terbiyesi için konan ödenek 920 bin liradır. Bunun yarım milyondan
fazlası münhasıran Genel Müdürlüğün merkez teşkilâtına ait aylık ve ücretlerle Özlük haklara har­
canmaktadır.
Kanaatimizce beden terbiyesi işleri mahallerindeki özel teşekküller tarafından idare edilmeli ve
mahallî idarelerle merkezi idarenin vazifesi sporu himaye ve tesvika inhisar etmelidir. Bu esasa
tâbi olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Bu suret­
le Genel Bütçede sekiz yüz bin liralık bir tasarruf sağlanabilecektir.
V
. .— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün fonksiyonu ve mahiyeti mülhak bütçe ile idare­
sini haklı ve zaruri gösterecek bir hususiyet arzetmemektedir. Bu teşkilâtın mülhak bütçe vasfının
kaldırılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük haline ifrağından her
hangi bir mahzur doğmıyacağı gibi, ayrıca bu şekli hareket bütçede vahdeti temin etmek bakımından
zaruri de görülmektedir. Bu takdirde maaş ve ücretlerden çocuk zammı, doğum ve ölüm yardım
lan, emekli keseneği gibi özlük hakları hariç 55 bin lira civarında bir tasarruf sağlanacağı umulmak
tadır.
. '. ",-'• ' r ' •
. ,
Download