Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

advertisement
Türk Silahlı Kuvvetleri
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
Mehmet Sinan AYDIN
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Nerede bulabilirim?
• www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/201
61111-26.pdf
• 11.11.2016 tarihli resmi gazete
• Madde 15-18 arası (54-56 arası sayfalar)
A
Geçmiş, kontrol altına alınmış veya işlevselliği etkilemeyecek
düzeyde çok az rezidüel belirti kalmış vakaları tanımlar.
Askerlik görevine devam edebileceğini, ancak komando olmak gibi
zorlu görevler yapamayacağını belirtir.
B
Yükümlüler için askerliğe elverişli değildir. (Seferberlik halinde sağlık
durumları yeniden değerlendirilecektir)
Muvazzaf personel için ise sınıfının geri hizmeti, sınıf değişikliği ve
bazı tanılar için maluliyet belirtir.
C
Hava değişimi ve istirahatler (heyet raporu ile verilen)
D
Barışta ve savaşta askerlik yapamaz.
Muvazzaf personel için malulen emeklilik hali
Madde 15
Psikotik bozukluları ele almakta
Bu maddede A dilimine karşılık gelen klinik tablo tanımlanmamıştır.
(Psikotik atak geçiren vakalar bazı özel haller dışında askerlik
yapamaz)
Bu maddenin B diliminde
kısa süreli tek bir atak geçiren,
premorbid işlevselliğine geri dönen,
prognoz açısından ilave risk düşünülmeyen
muvazzaf personel için sınıfının geri hizmeti veya sınıf
değişikliğine imkân sağlama
Madde 16
Klasik tanımla nevrotik bozukluklar bu madde kapsamındadır.
Bu maddenin A diliminde yer alan iki fıkra;
F.1 “Geçirilmiş“ hastalık halini
F.2 “Tedavi ile kontrol altında” hastalık halini ele almaktadır.
“Geçirilmiş” hastalık: profilaktik veya idame tedavisine ihtiyaç duyulmasa da
komanda vb. gibi daha yüksek performans gerektiren görevlerden bir
müddet daha uzak tutulmasının istenmesidir.
“Tedavi ile kontrol altında” hastalık: hastanın profilaktik veya idame
tedavisine devam etme gereksinimidir.
“Geçirilmiş” kelimesi sözlük anlamı ile değil, özel bir izlem statüsü olarak
düşünülmüştür.
Madde 17
Kişilik patolojileri, madde kullanımı, zeka sorunları, davranış
sorunları ve uyum bozuklukları bu madde kapsamında
tanımlanmıştır.
Bu madde kapsamında bazı alt başlıkların hazırlanış
biçimindeki amaç;
A dilimi Fıkra 3 “Kişilik örüntüleri” başlığı yer almaktadır. Bu
fıkranın hazırlanışında, idari veya adli nedenlerle işlem
yapılacak, veya subjektif yakınmaları dışında özellikle 17.
madde kapsamında henüz yeterli veri elde edilememiş
vakalarda geçici bir tanımlama yapmak amacı güdülmüştür.
Madde 17
• 17. madde çerçevesinde “Ağır davranış patolojileri ile seyreden
kişilik bozuklukları” başlığı özellikle kriminal geçmişi yüklü olan
vakaların askerliğe başlamadan işlem görebilmesi için,
• “Başka türlü adlandırılamayan kişilik ve davranış bozukluğu”
başlığı ise özgün bir kişilik patolojisine uymayan ancak kişilik
yapısı, alışkanlıkları, sosyal becerileri ile askerliğin gereğini yerine
getiremeyeceğini düşündüğünüz vakalar için önerilmiştir.
• Yönetmelikte “madde kullanım bozukluğu” yalın halde
tanımlanmıştır.
• Cinsel kimlik ve davranış bozukluğu 17. Maddenin D diliminde yer
almaktadır. Bu maddede vurgulananlar tanı ve sınıflandırma
kılavuzlarında halen bir tanı başlığı olarak yer alan transseksüalite
vakalarıdır.
Madde 18
Klasik bakışla organik ruhsal bozukluklar, dikkat
eksikliği, yaygın gelişimsel bozukluklar, uyku
bozuklukları bu madde kapsamındadır.
Bu madde kapsamında yer alan Dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu vakalarının
değerlendirilmesinde ciddi tanı ve izlemlerin,
komorbidit tanıların varlığının göz önüne
alınması önerilmektedir.
Silahlı görev?
(+), (-) ve (x)
• 1. Nolu çizelge:
(+): O sınıfta veya branşta devam eder
(-): Sınıfı/branşı görevini yapamaz
2 nolu çizelgede aynı kuvvetten (+) varsa onlara
geçer
Rütbe ve kuvvet karşılığı iki çizelgede de (-) ise 3
nolu çizelgeye bakılır
(x): Sınıfının veya branşının kıta komutanlığı olmayan
yerlerde görev yapar
Download