afyonkarahġsar tġcaret ve sanayġ odası

advertisement
AFYONKARAHĠSAR
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI
BASIN AÇIKLAMASI
DEĠK ODA TEMSĠLCĠLĠĞĠ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEĠK) önde gelen amacı, Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası
topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, bu ilişkilerin kurulmasına ve
geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Türkiye ile yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklar arasında sektörel
iş olanaklarını araştırarak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine
yardımcı olan DEİK, önümüzdeki dönemde özellikle Anadolu’da üretici, sanayici ve KOBİ’lerin dış
ekonomik ilişkiler anlamındaki faaliyetlerine daha yakından destek olabilmek için DEİK oda temsilciliği
sistemini başlatmıştır. 3 Ağustos 2009 tarihli DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Afyonkarahisar Ticaret
ve Sanayi Odası’nın da DEİK Temsilcisi bulundurma talebi kabul edilerek çalışmaları başlatılmış olup,
faaliyetleri Odamızın Dış Ticaret Servisi tarafından yürütülmektedir.
DEĠK VE DELOITTE, TÜRK SANAYĠCĠSĠNĠN GÜVENĠNĠ ARAġTIRIYOR
Türk özel sektörünün en önemli temsilcilerinden olan Odamızın da desteğiyle faaliyetler yürüten Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Türkiye’de denetim, vergi, kurumsal finasman ve danışmanlık
hizmetleri veren uluslararası profesyonel hizmet firması Deloitte, Türk firmalarının mevcut krizin etkilerini
ve kriz sonrası oluşabilecek ortamdan beklentilerini araştırmak üzere Sanayi Güven Araştırması’na
başlıyor.
Şehrimizde bulunan Türk işadamlarının kriz ortamına ilişkin değerlendirmelerini ve Türkiye’de yaşanan
kriz sürecinin sonuçlarını araştırmak üzere hazırlanan anketin sonuçları da DEİK ve Deloitte
organizasyonunda yapılacak bir toplantı ile paylaşılacak.
Sanayi, DıĢ Ticaret ve Yatırımların Güven Fotoğrafı Çekilecek
Farklı bölgelerde de yapılacak olan anketin Türkiye’nin şehirlerinde yaşanan ekonomik sıkıntıları ve kriz
ortamının etkilerini değerlendirmek için oldukça faydalı olacağı düşünülüyor. Odamızın katkılarıyla
ilimizde yaşanan ekonomik gelişmelerin ortaya çıkacağı bu araştırma ile birlikte şehrimizdeki
işadamlarımızın beklenti ve görüşleri de değerlendirilebilecek.
DEİK ve Deloitte tarafından gerçekleştirilecek araştırma ile birlikte mevcut krizin küresel ve yerel
pazarlardaki etkilerini (satış, üretim hacmi, üretim kapasitesi, toplam satış alanı, çalışan sayısı gibi) ve
gelecek ile ilgili beklentileri ve alınan tedbirlerin değerlendirilmesi hedefleniyor. İşadamlarımızın kriz
sürecine ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkarmak ve bu konudaki beklentilerini belirleyebilmek
amacıyla yapılacak olan anketin şehrimizdeki mevcut durumu ortaya koyması ve bu konuda yapılacak olan
çalışmaları şekillendirmesi bekleniyor. Çalışma 25 şehirde gerçekleştirilecek ve 6 ayda bir yinelenecek.
Böylelikle Anadolu’nun farklı şehirlerindeki eğilimlerin ölçülmesi ve karşılaştırılması mümkün olacak.
DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Çok gelişkin bir yazılım ve raporlama sistemi ile bu çalışmayı
gerçekleştireceklerini vurgulayarak “Anadolu’daki şehirlerimizin güven ve beklenti düzeylerini
karşılaştırmalı olarak görebilmek çok önemli. Bu sayede güven düzeyi düşük çıkan şehirlere DEİK olarak
teşhis ve tedavi için müdahelede bulunacağız. Benim görüşüm Anadolu’da tempolu bir büyüme sağlamak
ve sinerji yaratmak için şehirler tatlı bir rekabet içerisine girmeli. Bölgesel kalkınma ajanslarının buradaki
rolü çok büyük. Bence bu ajanslar altyapı sorunlarını çözüp koordinasyonu sağlayabilirse başarılı olurlar.
Ajanslar “kim daha fazla yabancı yatırım çekebildi” rekabeti içerisine girmeli. Bizim bu çalışmamız bu
noktada da yön gösterici olacak” dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı M. Sait Gözüm ise; “Tüm
dünyayı etkisi altına alan ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde derin izler bırakan kriz ortamından
yavaş yavaş çıkmakta olduğumuz bu günlerde, sanayimizin üst düzey yönetcilerinin düşünceleri Türkiye
ekonomisi açısından çok önemli. Türkiye’de sanayinin, ekonominin temel taşlarından biri olduğu
düşünüldüğünde, bu araştırmanın sonuçlarının çok iyi analiz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Deloitte
olarak DEİK ile beraber gerçekleştireceğimiz Sanayi Güven Araştırması’nın amacı sanayi sektöründeki
firmaların yaşadıkları sıkıntıları, şu anki durumlarını ve gelecek 12 aydan beklentilerini ortaya koyarak
firmaların karar mekanizmalarına yol göstermektir.” dedi
Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 10 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Telefon : +90 (272) 213 56 57 Faks : +90 (272) 213 56 60 www.afyontso.org.tr [email protected]
Download