TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ`NİN

advertisement
TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ’NİN ULUSLARARASI
GÖREVLERİ ve KURUMLARI KAPSAMINDA DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER KURULU SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç.Dr.Gökhan Kürşat Yerlikaya
Özet
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 5174 sayılı Kanun’a istinaden
çok sayıda uluslararası görev ve kurumları bulunmaktadır. TOBB’a verilen
bu görev ve kurumlar, Türk ekonomisinin küresel entegrasyona ve rekabete
uyum sağlamasını mümkün kılmak amacındadır. Bu amacı sağlamada
DEİK’in TOBB bünyesinde bulunmasının büyük önemi bulunmaktaydı.
Ancak Eylül 2014’te yapılan bir kanuni düzenlemeyle DEİK, Ekonomi
Bakanlığı’na bağlandı. Dolayısıyla bu çalışmada, TOBB’un DEİK’i
kaybetmesi ve sonuçları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
Uluslararası görev ve kurumları, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Öğretim Üyesi,
[email protected]
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:1 Yıl 2015
Download