GHH - Garanti Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

advertisement
GHH - Garanti Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Performans Sunuş Raporu
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 24.01.2011
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
30.06.2015 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri
Birim Pay Değeri (TRL)
Yatırımcı Sayısı
Fon'un Yatırım Amacı
91.540.840
0,013798
21.481
Tedavül Oranı (%)
0,44
Portföy Dağılımı
Ters Repo
3,57%
Teminat
1,20%
Futures
0,00%
Nakit
-0,38%
Hisse
95,61%
- Bankacılık
34,43%
- Perakende
8,60%
- Holding
8,14%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri
8,08%
- Gayrimenkul Yatırım Ort.
6,65%
- Biracılık Ve Meşrubat
4,86%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri
4,09%
- Elektrik
3,81%
- İletişim
3,34%
- İnşaat, Taahhüt
2,62%
- Bilgisayar Toptancılığı
2,50%
- Demir, Çelik Temel
1,97%
- Otomotiv
1,92%
- Otomotiv Lastiği
1,23%
Portföy Yöneticileri
Selçuk Seren
Yeşim Dilek Çıkrıkçı
Seniha Berk
Buğra Bilgi
Fonun amacı BIST’te işlem gören pay Bahadır Tonguç
senetlerine fon portföyünde yer vererek
Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım Engin İrez
yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir.
Kerem Dildar
Mehmet Fatih Kaya
Mehmet Kapudan
İlhan Timur
En Az Alınabilir Pay Adedi : 0.001000 Adet
Yatırım Stratejisi
Fon, BIST’te işlem gören pay senetlerine portföyünün en az %80’i oranında olmak
üzere yer verir. Bunun dışında, Türk Lirası ve döviz cinsi kamu ve özel sektör
borçlanma araçları, gelire endeskli senet, varlığa dayalı menkul kıymet, menkul
kıymet yatırım fonu/borsa yatırım fonu/serbest yatırım fonu/koruma amaçlı yatırım
fonu/garantili yatırım fonu katılma payları, mevduat, katılım hesabı, Takasbank
Para Piyasası işlemleri ile ters repolara fon portföyünün en fazla %20’si oranında
yatırım yapılabilir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun
yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye
alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık
değerini aşamaz.
Yatırım Riskleri
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, portföyünde
en az %80 oranında hisse senedine yer verir. Portföyde yer alan hisse senetlerinin
fiyatlarının düşmesi fon pay fiyatının da düşmesine neden olabilir. Hisse senetleri
yüksek riske karşılık yüksek getiri potansiyeline sahip enstrümanlar olduğundan,
bu fon da risk düzeyi yüksek bir fon olarak tanımlanabilir. Fon portföyüne menkul
kıymet alımlarında genellikle likit olanlar tercih edilecek ve belli menkul kıymetlerde
yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca
çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.Bununla birlikte muhtemel yatırım
riskleri aşağıda sıralanmıştır:
Genel Piyasa Riski Piyasa fiyatlarındaki (faiz, kur, emtia, hisse senedi fiyatı vs.)
olağan veya beklenmeyen hareketlere bağlı olarak fon portföy değerinde ortaya
çıkabilecek zarar ihtimalini ifade eder. Fon, yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat
dalgalanmalarından doğabilecek risklere yatırım dönemi boyunca açıktır.Faiz Oranı
RiskiFaiz oranı riski, fon portföyünde yer alan Türk Lirası ve yabancı para cinsi
tanımlı faize duyarlı finansal varlıkların ilgili faiz oranlarındaki olası hareketler
nedeniyle fonun net varlık değerinin olumsuz etkilenmesi sonucu maruz
kalabileceği zarar ihtimalini ifade eder.
Likidite Riski Fon portföyünün nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit
çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit girişine
- Gıda
1,12%
- Çimento
1,04%
veya
hazır
değere
sahip
bulunmaması,
hazır
dönüştürülememesi nedeniyle zarara uğraması ihtimalidir.
değerlerinin
nakde
Karşı Taraf Riski Karşı taraf riski, borçlanma araçlarına yapılan yatırımlarda
yatırım yapılan ülke hazineleri de dahil olmak üzere karşı tarafın borcunu
ödeyememe riskidir. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememesinin
sebepleri ise, genelde iflas etmesi veya ödeme aczi içine girmesidir. Bu gibi
durumlarda fonun işlem yaptığı tüzel kişilik temerrüde düşmektedir. İşlemleri
kanıtlayan ve destekleyen bir işlem belgesi mevcut olsa ve bu belge her iki tarafça
imzalanmış olsa dahi temerrüde düşüldüğünde karşı taraf, kabul edilen getiriyi
sağlayamayabilir.
Kur Riski Portföy yatırımları söz konusu olduğunda, akla gelen ilk risk kur riskidir.
Hem geçmiş, hem de beklenen getiriler kur farklarına göre ayarlanmalıdır. Özellikle
geleceğe yönelik yapılan tahminlerde, beklenen getiriler hem finansal varlık
getirisini, hem de kur değişimini dikkate almalıdır. Kur riskine, 1994 ve 2001 yılında
ülkemizde yaşanan yüksek oranlı devalüasyonları örnek gösterebiliriz. Kur riski,
sadece yüksek enflasyonla yaşayan, belirsizliğin ortama hakim olduğu, gelişmekte
olan ülke piyasalarına özgü bir sorun değildir. Gelişmiş ülke piyasalarına yapılan
yatırımlarda da ciddi çapta kur riskleri söz konusu olabilmektedir.
Korelasyon Riski Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir
zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazandıkları ya da değer kaybettiği
gözlenmektedir. Bu bağlamda, korelasyon riski, en az iki farklı finansal varlığın
birbirleri ile olan ilişkisi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
Operasyonel Risk Kredi ya da piyasa riski ile ilgili olmayan nedenlerden dolayı
operasyonlar sonucunda zarar oluşması ihtimali operasyonel risk olarak
adlandırılabilir. Operasyonel riskin kaynakları arasında, kullanılan sistemlerin
yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi
etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi
kurum dışı etkenler de olabilir.
Yoğunlaşma Riski Yoğunlaşma riski, belli bir varlığa ve/veya vadede yoğun
yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz
kalmasıdır.
Yasal Risk Yasal risk, fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve
düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişiklerden olumsuz
etkilenmesi riskidir. Özellikle, vergi mevzuatında olabilecek değişiklikler fonun
fiyatını etkileyebilecektir.
GHH - Garanti Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Performans Sunuş Raporu
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
2011
Toplam
Getiri (%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi/Eşik
Değer (%)
Enflasyon
Oranı
Portföyün
Zaman İçinde
Standart
Sapması (%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart
Sapması (*)
Bilgi
Rasyosu
Sunuma Dahil Dönem
Sonu Net Aktif Değeri
-21,24
-16,66
10,45
1,33
1,36
28.795.886,87
55,15
51,85
6,16
0,87
0,97
43.887.162,41
2013
-7,75
-13,30
7,40
1,66
1,80
65.523.656,42
2014
27,22
27,54
8,17
1,18
1,36
0,49
-4,84
4,76
1,24
1,35
B.D.[1]
-3,84
-6,21
B.D.[2]
4,50
1,45
2012
20151
-0,001
83.939.571,02
0,15
91.540.840,22
2015- 01/Ocak-30/Haziran/2015 dönemine aittir.
B.D.[1] 01/01-31/03/2015 %95 BIST 30 Endeksi+%4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)+%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
1
B.D.[2] 01/04-30/06 2015
%95 BIST 30 Endeksi+%2 KYD ON Repo Endeksleri Brüt+%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL+%1 KYD
Eurobond Endeksleri USD+%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Performans Grafiği
60
50
40
30
20
Fon Getirisi
Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
10
(10)
(20)
(30)
2011
2012
2013
2014
2015
C. DİPNOTLAR
1. Şirketin Faaliyet Kapsamı
Bireysel Emeklilik Sistemi; mevcut sosyal güvenlik sistemimizi tamamlayıcı nitelikte olmak
üzere, bireylere emeklilik döneminde ilave bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin
yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş tamamen gönüllülük esasına dayalı bir
sistemdir.
Emeklilik yatırım fonu, emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir
yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir.
Bu fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi için ve
işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren kişiler
tarafından satın alınabilir. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj
uygulanmamaktadır. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.
2. Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer
verilmiştir.
3. Fon 01.01.2014 - 30.06.2015 dönemine ait fon getirisine “B. Performans Bilgileri” bölümünde
yer verilmiştir.
4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy
değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
Ortalama Fon Net
Varlık Değerine
Oranı (%)
978.640,95
1,10%
125.367,85
0,14%
TUTAR
Fon İşletim Ücreti
Aracılık Komisyonları
brokerage
2.511,29
kurtaj
101.312,43
VİOP
21.544,13
TBPP
Diğer Fon Giderleri
İlan Giderleri
1.724,84
Noter,Harç ve Tasdik
978,02
Bağımsız Denetim
3.686,88
Vergi Resim Harç
385,40
Tahvil Borsa
4.395,12
Saklama
7.219,73
SPK Kayda alma
5.359,80
Kur Farkı
Diğer
2.124,00
Ortalama Net Portföy
25.873,79
0,03%
88.596.852,42
1,28%
5. Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmıştır.
01/01-31/03/2015
01/04-30/06/2015
Fonun karşılaştırma ölçütü:
%95 BIST 30 Endeksi
%4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
Fonun karşılaştırma ölçütü:
%95 BIST 30 Endeksi
%2 KYD ON Repo Endeksleri Brüt
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL
%1 KYD Eurobond Endeksleri USD
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD
Fonun yatırım stratejisi:
Türk hisse senetleri için %80-100
Ters repo/Takasbank Para Piyasası İşlemleri için %0-20,
Mevduat/katılma hesabı için %0-20 aralığında olacaktır.
Takasbank para piyasası işlemleri fon portföy değerinin
en fazla %10’u oranında yapılacaktır.
Fonun yatırım stratejisi:
Pay senedi %80-100,
Ters repo %0-10,
Takasbank para piyasası %0-10,
T.C. Eurobondları %0-20,
Mevduat(TL/Döviz)/katılma hesabı (TL/Döviz)%0-20
aralığında olacaktır.
6. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve
stopajdan muaftır.
Download