anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı yükselen ülkeler esnek

advertisement
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi: 30/11/2010
*03/01/2011 Tarihi itibarıyla
Net Varlık Değeri
2.393.952
Fonun Yatırım Amacı
Portföy Yöneticileri
Fon portföyünün en az %80’i gelişen ülkelerde faaliyeti bulunan
Tevfik Eraslan
şirketlerin hisse senetleri, Amerikan ve Global Depo Sertifikaları
(ADR-GDR) ile gelişen ülke hisse senetlerine yatırım yapan yatırım
İş Portföy Yönetimi
A.Ş.
fonlarından (borsa yatırım fonları dahil) oluşturulmuştur. Gelişen
Gen. Müd. Yrd.
ülkeler içinde Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’da faaliyette bulunan
şirketlere yatırım ana stratejiyi oluşturmaktadır. Fonun karşılaştırma
ölçütü %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22
Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan
Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD 91 Günlük Bono
Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu
kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama
oranlarına göre hesaplanan endekstir.
Birim Pay Değeri
0,011215
Erkan Ünal
İş Portföy Yönetimi
A.Ş.
Müdür
Yatırımcı Sayısı
527
Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı %
0,02
Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, finansal açıdan
güçlü,büyüme potansiyeli olan ve gelişen ülkelerde faaliyetleri olan
şirketlerin hisse senetlerine, ADR ve GDR’leri ile yatırım fonlarına
yatırım yapılacaktır. Fon, gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme
oranlarından ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan
maksimum şekilde faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne,
gelişen ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe
geleceği olan şirketleri yatırım için tercih edilecektir. Fon portföyüne
riskten
korunma
ve/veya
yatırım
amacıyla
döviz,
kıymetli
madenler,faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları
üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward,
finansal
vadeli
işlemler
ve
vadeli
işlemlere
dayalı
opsiyon
sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı
şirketlerin değer artışından faydalanmayı amaçla birlikte temettü
verimi yüksek olan şirketler tercih nedeni olacaktır.
Portföy Dağılımı
- Yabancı Menkul
Kıymetler
% 85,15
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
- Devlet Tahvili/
Hazine Bonosu
% 4,34
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %70-100 yabancı hisse
senetleri ve Amerikan-Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR), %0-20
yatırım fonları, %0-30 kamu borçlanma araçları, %0-30 yabancı özel
veya kamu borçlanma araçları, %0-30 ters repo, %0-20 borsa para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır.
%0
-Vadeli Mevduat
-Ters Repo
% 10,51
Yatırım Riskleri
Fon portföyü ağırlıklı olarak yabancı hisse senetleri ve AmerikanGlobal Depo Sertifikalarına yatırım yapmaktadır. Fon kur, piyasa ve
faiz riski taşımaktadır. Gelişen ülkelerdeki faiz oranları ve hisse
senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon
aynı zamanda sektör, firma ve de likidite riski taşımaktadır.
En Az Alınabilir Pay
Adeti: 0.001 Adet
* 1 Ocak 2011 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 3 Ocak 2010 tarihli pay başına net
varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 2 Ocak 2010 tarihli günlük rapor değerlerine
yer verilmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam
Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı*
(%)
Fon Getirisinin
Zaman İçinde
Standart Sapması
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Fon Net Varlık Değeri
(TL)
30.11.2010-
9,11
8,82
1,31
0,94
0,59
2.393.952
31.12.2010
(*): Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 1 aylık UFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%)
9,11
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
8,82
1,31
(30.11.2010-31.12.2010)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C.
DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] =[%9,11-%8,82 ]= %0,29
2. Aşağıda 30/11/2010-31/12/2010 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer
almaktadır.
Gider Türü
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı (%)
0,012
Saklama Giderleri
0,723
Fon Yönetim Ücreti
1,092
Denetim Gideri
0,072
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü
0,009
0,000
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
Diğer Giderler
Toplam Giderler
0,012
0,067
1,986
3. Karşılaştırma Ölçütü olarak,
- 30.11.2010-31.12.2010 tarihleri arası dönemde %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22
Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD
91 Günlük Bono Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın
bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks kullanılmıştır.
Download