Manyetik Nano Süngerlerin Şişme Davranışları ve Kontrolü İlaç Salımı

advertisement
24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak
Manyetik Nano Süngerlerin Şişme Davranışları ve Kontrollü İlaç
Salımı
Anıl ASMAZ, Ayşe Zehra AROĞUZ
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Avcılar, İstanbul
[email protected]
Günümüzde bilimsel araştırmalarda biyobozunur polimerler ile ilgili çalışmaların sayısında
önemli bir artış gözlenmektedir. Özellikle jelatin ve selüloz gibi polimerler özel olarak
hazırlanmış manyetik nanopartiküller üzerine kaplanarak çeşitli ilaç salım sistemlerinde ve
hücre büyümesi araştırmalarında kullanılmaktadır [1]. Manyetik nanopartiküllerin ilaç salım
sistemlerinde kullanımının birçok üstünlükleri vardır. Özellikle ilaç yüklemesi ve salımın
manyetik alan şiddetine bağlı olarak yapılması ilacın salımı üzerine dışarıdan kontrolü etkin
kılmaktadır [2].
Çalışmamızda, jelatin kaplı manyetik nanosüngerler hazırlanarak kontrollü ilaç salımında
kullanılmıştır. Bu amaçla histamin engelleyici ilaç aktif maddesi olan Ranitidin HCl’in
hazırlanan nano sünger ortamında şişme davranışları ve kontrollü salımı incelenmiştir. 40 oC
sıcaklıkta homojen jelatin çözeltisi hazırlanarak bu çözeltiye 1/2.7 (g/g) oranında FeCl 2
.4H 2 O/ FeCl 3 .6H 2 0 sürekli karıştırılarak eklenmiştir. Daha sonra karışım buz ortamında 4oC
sıcaklığa kadar hızlı bir şekilde soğutulmuştur. 4oC’deki karışıma damla damla NH 3 çözeltisi
eklenerek siyah renkli jelatin nano sünger elde edilmiştir [3]. NH 3 ortamdan uzaklaşana kadar
karışım destile su ile birkaç defa yıkanmıştır. Oda sıcaklığında kurutulan örneklerin şişme
özellikleri manyetometre kullanılarak manyetik alan altında destile suda ve tampon çözelti
içerisinde ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra manyetik nano süngerlerde çeşitli derişimlerde
olan Ranitidin HCl çözeltilerinin ilaç salımı incelenmiştir [4]. Bu amaçla bu çözeltilerin 37 oC
de UV-Spektrofometre ile 310 nm dalga boyunda ilaç yüklenmesi ve manyetik alanda
salımları izlenmiştir. Hazırlanan nano süngerlerin destile suda ve çeşitli pH’lardaki (2.25; 3.2;
3.4; 7) tampon çözeltilerde şişme değerleri % 495 ile 1200 arasında bulunmuştur. pH’ın
asidik olduğu ortamda en iyi şişme değeri saptanmıştır. Ranitidin HCl ilaç aktif maddesinin
yüklenmesi ve kontrollü salımı için nano süngerlerin uygun tutucu ortamlar olduğu
bulunmuştur.
Ranitidin HCl’in kimyasal formülü
KAYNAKLAR
1. Wang, S., Zhou Y., Sun, W., Materials Science and Engineering C 29 1196–1200, 2009.
2. Arruebo, M., Fernandez-Pacheco, R., Ibarra, M., Santamaria, J., Nanotoday, v:2, n:3, 2232, June 2007.
3. Hu, S.H.,Liu, T.Y., Liu, D.M., Chen, S.Y., Journal of Controlled Release 121 181-189,
2007.
4. Liu, S., Xing, R., Lu, F., Rana, R.K., Zhu, J.J., Journal Phys. Chem C ,113,21042-21047,
2009.
Download