Vanadil Sülfat ve Nano Formlarının Kanser Hücrelerindeki

advertisement
EMK 2015
Vanadil Sülfat ve Nano Formlarının Kanser Hücrelerindeki Etkilerinin İnce
Yapı Düzeyinde Araştırılması
D. Vejselova1, H. M. Kutlu1
1 Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye, [email protected];
[email protected]
ÖZET
Vanadyumun normal hücrelerden daha çok kanserli
hücrelerde biriktiği ve normal meme dokusuna göre
kanserli meme dokusunda vanadyum seviyesinin
arttığı araştırmalarda gösterilmiştir [1]. Vanadyum
bileşikleri antiproliferatif etki, sitotoksisite veya
nekroz/apoptoz yoluyla sitostatik etki, invazyon ve
metastazı azaltma, kanser hücrelerinde dirence
neden olmama, gibi ideal kanser tedavi ajanı
özelliklerini göstermektedir [2]. Bu nedenlerden yola
çıkılarak son 20 yıldır vanadyumun antineoplastik
ajan olarak kullanımına yönelim artmıştır ve başarılı
bir kanser tedavisi için çok farklı vanadyum
bileşikleri sentezlenmiştir [3].
Bu çalışmamızın amacı vanadil sülfat ve
sentezlediğimiz vanadil sülfat yüklü katı lipid nano
formulasyonun MCF7 kanser hücreleri üzerindeki
sitotoksik ve apoptotik etkilerinin ince yapısal ve
morfolojik düzeyde incelenmesidir.
Bu amaçla
öncelikle vanadil sülfat yüklü katı lipid nano partikül
formu sentezlenmiştir. Vanadil sülfat ve katı lipid
nano formulasyonunun MCF7 hücreleri üzerindeki
sitotoksisitesi MTT kolorimetrik yöntemiyle test
edilmiştir. Eliza sonuçlarından elde edilen %50
inhibisyon konsantrasyonları 24 saat boyunca
MCF7 hücrelerine uygulanmış ve ince yapısal
değişiklikler için geçirimli elektron mikroskobu
(TEM) takibi ve morfolojik değişiklikler için de
falloidin ve akridin oranjla ikili boyamadan sonra
konfokal
mikroskopta
görüntüleme
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vanadil sülfat
ve vanadil sülfat yüklediğimiz katı lipid nano
formulasyonun insan meme kanseri hücreleri
üzerinde doza bağımlı olarak büyüme inhibisyonuna
sebep olduğu ve IC50 konsantrasyonunun her iki
grup için de 85 µM olduğu tespit edilmiştir. Tespit
edilen bu konsantrasyona 24 saat boyunca maruz
bırakılan
MCF7
hücrelerinin
ince
yapısal
değerlendirilmesi
sonucunda
membran
tomurcuklanması,
çekirdek
membranında
ondülasyon, kromatin kondenzasyonu gibi ince
yapısal değişiklikler bulunmuş ve apoptotik
belirteçler
olarak
yorumlanmıştır.
Konfokal
mikroskobu ile inceleme sonucunda tespit edilen
değişiklikler, hücre iskeletinde delik oluşumu,
kromatin kondenzasyonu, hücrelerin büzüşmesi,
hücre membranı ve iskeletinde parçalanmalardır.
Bu sonuçlara dayanarak metal bir ajan olan vanadil
sülfatın ve hücre içerisine daha kolay girmesi
açısından katı lipid nano formulasyonunun kısa süre
içerisinde düşük dozda kanser hücrelerini öldürdüğü
ve katı lipid nano formulasyonunun da ileri kanser
tedavisi için hedefli kemoterapötik sentezlenmesi
yolunda umut verici olduğunu belirtmekteyiz.
Anahtar kelimeler: meme kanseri, kanser tedavisi,
tem, nanopartikül, vanadil sülfat.
Referanslar
[1] AM. Evangelou, Vanadium in cancer treatment,
Critical Reviews in Oncology/Hematology, 42, 249–
265, 2002.
[2] LS. Capella, JS. Alcantara, V. Maura-Neto, AG.
Lopes, MA. Capella, Vanadate is toxic to adherentgrowing multidrug-resistant cells, Tumor Biol, 21,
54–62, 2000.
[3] U. Hanauske, AR. Hanauske, MH. Marshal, VA.
Muggia, DD. Von Hoff, Biphasic effects of vanadium
salts on in vitro tumor colony growth, Int J Cell
Cloning, 5, 170–178, 1987.
Download