C. Senatosu B : 7 17.11.1964 0:1 — 152

advertisement
C. Senatosu B : 7
altın olarak 'muhafazası veya gayrimenkul'e ya­
tırılması arzı daha da azaltmaktadır. Arz geIişimiş veya gelişme halindeki
memleketlerde
rastlanan ibu kalbîl para ve sermaye karabor­
sasının ekonomi dışı tedbirlerle önlendbilmesini mümkün görmemekteyiz.
•Bunun önlenmesi 'kanaatimizce para ve ser­
maye arzını zaman içinde artırmakla mümkün
^olacaktır.
C) Güdülen malî ve ekonomik politikaya
karşı girişİldiği duyulan sabotaj hareketleri­
nin önlenmesi ve güvensizlik yaratan etkenler­
le mücadelle edilmesi konusuna gelince;
Takibedilen iktisadi politikayı 'balîtalamak
amacıyla yalan ve maksatlı haberlerin ku­
laktan kulağa nakledildiğini, yayıldığını !biz
de duymaktayız. Bu halberler /bâzı malûm m:!hraklardan neş'et etmekte ve flbu kalbîl davra­
nışların ekonomi üzerinde zaman zatman olum­
suz e'tkil'eri de görülmektedir. Ancak, 'bun­
ların zalbıta tedbirleriyle önlenmesini yeterli
fbir tedbir olarak düşünmemekteyiz.
Hükümetimiz, 'bunlarla en iyi
mücadele
usulünün dürüst, açık, âdil ve is'tîkrarlı bir
ekonomik politika takfib etmek olduğuna inan­
mıştır. Bunu gerçekleştirdiğimiz
n:hlbeü'te,
yanlış ve maksatlı 'haiberler revaç Ibulmıyacaktır.
Bu vesile ile şunu da arz edeyim ki, özel
sermayenin 'bütün gücüyle ve arzuladığınra güven ve şevk içinde işe k'oyulmiası için Hüküet, yetkili uzan anlardan teşkil etltiğl ıbir çalın­
ma grupuna Ibir taraftan sermaye piyasasının
gelişmesini sağlryacak esasları hazırlamakta
diğer 'taraftan da ihalen mevcut 'eıngelleri orta­
dan kaldırmak üzere ilgili mevzuatı Ibir dalha
gözden geçirtmektedir. Bu çalışmaların so­
nuçlarını pek yakında kanun ve t a s a r l a r şek­
linde elde ederek yüksek huzurlarınıza suna­
cağımızı ümidediyoruz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Yıldız 'buyurunuz,
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın
ıMaliye Bakanının verdiği geniş açıklamadan
Ötürü kendilerine teşekkürlerimi
sunarını.
Oerçi sözlü sorumun üzerinden uzun zaman
geejbi. 'Soruyu hazırlıyan etkenlerde Ibüyük de­
ğişiklikler oldu. Fakat durum genel 'olarak
ştoruyu 'hazırlatan nitdliğini Ihâlâ sürdürınekte-
17.11.1964
0:1
dir. Arkadaşlarım, Türkiye'de, tbiraız sonra
deığineceğim ve ekonomik 'bilim ile izafhmı «güç
gördüğüm iki durum görmekteyim. Bunlardan
ıbir tanesi olum'suz 'birçok etkenlerin lolumlu
sonucu. Diğeri tounun tersi. Olumlu Ib'irçjok
etkenlerin, olumsuz sonuçlan ile karşılaşıyoruz. Birincisi; gerçekten Türkiye'de büyük
'bir dış 6orç lolduğunu herkes 'biliyor, dünya­
da. Ve 'bu 'borcun da her sene arta<cağıni da
biliyor. Sonra plân finansmanında /birtakım
güçlüklerle karşılaştığımızı ve karşılaşmamız
mukadder lolduğunu da yine 'herkes İniliyor.
Gelecek yıllara geçerli 'birçiok politik sarsıntı­
lar da geçirdiğimizi görüyor ve geıçireceğimıiz
ihtimalini de herkes söylüyor. Kıbrıs konusu
'büyük 'harcamalıara mal dldu. Her aiı foir sa­
vaşa gireibilme ihtimalini doğurdu. Bütün ibu
ihtimaller elbette 'bâzı oiumisuz sonuçlara gö­
türmesi gerekir. Ayrıca tedavüldeki para, es­
kiden ulaşılan seviyelerin üstünde, iki katı,
3.5 ni'üyar olduğu zaman Türkiye'de enflâsyon
'olurdu. Şimdi 7 milyara yükseliyor...
Bütün bunlar para değeri üzerinde ve bu
değer istikrarı özerinde büyük etkiler yapması
gerekir. Eskiden bunlardan :bir tanesi olduğu
zaman haıttâ bu ölçüde bile olmasa paraı de­
ğeri çok düştüğümü ve değerin nerede ise h^sabedilemiyeeek kadar değiş'ken olduğunu •gör'dük. % 600 - 700' ölçüsünde karaborsa olurdu.
Şimdi bakıyoruz, paraya, dıÖrt yıldır, % 20 fazla
karaiborsa yok:. Değerde de istikrar var. Londra,
Newyork, Hamburg borsasında fiyatlara 'baktı­
ğımız zaman % 20 yi geçmemiş. İçerde de son
günlerde ve son aylarda, % 3 le % 4 ölçüde bir
yükseliş dışında bir fark olmadı. Sonra ya­
bancı sermayenin ele Türkiye'ye akımı eskisin­
den ç:ck daıha fazıla veya isteği böyle /görünü­
yor. Şimdi bu aırz ettiğim olumsuz etkenlere
rağmen, sonuç şu belirtitiğim îki 'hususta hun*
lar çelişir g:<bi görünüyor. Aca'ba dünya borsa­
larını idare edenler saf veya bize acıyorlar,
merhamet ediyorlar diye bir şeye yorumiama.k
imkânı da yok. Bu noktaya 'biraz dokunmak
istiyorum. Sonra tersini de arz edeceğim'. Bun­
lardan bir tanesi zannediyorum ki, plânın teshit ettiği malı ve ekonomik politikanıu doğru­
luğuna, Türkiye'nin /gerçeklerine uyarliluk ölçüsü yüksek olduğuna inaniıini'aıktadır. Ger­
çekten OÎOD, AÎD, Ortalk Pazar (hepsi ıbu görüşıleri söylüyor. Ve 1963 yılı 'başlarında yayınla-
— 152 —
Download