1 1 İÇİNDEKlLER 1

advertisement
DiYANET
IŞLERi BAŞKANLI~I
DERGiSI
DiNI, AHLAKI, EDEBI, MESLEKI AYLIK DERGİ
6. Cilt
3.
Mart 1967
Sayı
1
1İÇİNDEKlLER 1
Sayfa
. D!YANET
İŞLERi BAŞKANIMIZIN
RAMI TEBRİKİ
KURBAN BAY-
. .. . . .. . . ............. .................. . .. ..
43
HACCA GIDECEK VATANDAŞLARlMIZ HAKKINDA BAŞKANLiöiniZIN TAMİMİ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
HAC FARiZASI ÜZERİNE ................................ .
46
İsmail ŞANLI
KURBAN BAYRAMI .... ... ... ... . .........................
M. Şevki ÖZMEN
iLAH! KiTAPLAR VE MUKADDES
İMAN
47
KİTAPLARA
. .... ......... ..... ... .............. .... .... .. .. ..... .. . .
Dr. Ali Arslan AYDIN
49
DüNYA VE AllffiET ...................................... .
Dr. Lütfi DOGAN
54
DiNtMlZiN ŞAHSI TEMİZLİGE VERDlGi ÖNEM ...
ihrahim DEG.İRMENCİ
57
EY MÜSLÜMAN! (Hutbe) ... .. ......................... ...
Hazırlayan: Tahsin YAPRAK
59
DİN iŞLERi
YÜKSEK KURULU ÜYELERİ GÖREVLERiNE BAŞLADILAR
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
ÜYELERİMİZiN
66
HAL TERCÜl\'IELERİ
S!VAS'DA BİLİNMİYEN MİMARİ ESERLER
Dr. Fill. Illıan AKÇAY
72
TÜRKİYE İMAM- HATİP OKULLARI MEZUNLARI
CEMİYE,TLERİ
FEDERASYONU
KURUL KONGRESİ YAPILDl
YILLIK
GENEL
OSMANLI . ŞEYHüLİSLAMLARININ
TERACİM-l
AHVAL1 (Ebu Said Efendi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FETVA EMİNLERİ (Ahmet Efendi, Ali Sacidi Efendi)
M. Vamık Şükrü ALTINBAŞ
BAŞARILI MESLEKDAŞLARIMIZ
74
77
78
so
~------------------------------------------------d
KUltBAN BAYRAMI (*)
M. Şevki ÖZ:l\IEN
Selam ve
lerimiz...
Allah'ın
rahmeti,
ılıereketi
sizlere olsun
mUıhterem
dinliyen-
Bugün bayram.. 1400 senelik bir geçmişi h ulunan, 1400 senedenberi
İslam maşeri vicdanmda yer etmiş, kökleşmiş iıki büyük dini hayramdan
biri olan Kurban :Şayramı ..
lBuglin
içerisinde ..
İslam dünyası ıbu
bayrama
kavuşmanın
sevinci ve
heyecanı
Mü.kellef olanlar kuı:ıbanlarını kesiyor, Mlislliman ıkardeşler biribirleriyle ibayramlaşıyor, takatı olan kardeşlerimiz, Kfube-i Muazzama'nın
çevresinde ha.J.eienmiş, Hac ferizalarım yerine getiriyorlar.
Hanıd
olsun o Ulular Ulusu, Yüceler Yücesi Allah'a iki, bizleri de bü~
yük hayrama kavuşturmuş, ıbarış içerisinde bu sene de !bayram etmenin
saadetini tattırmış bulunuyor.
Salat olsun, selam olsun Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ki, AJJah katından getirdiği, insanlığa benzersiz ibir hayat iksiri
olarak yudum yudum içirdiği Kur'an giıbi eşsiz ibir 'kitapla bize haik yolu,
Allah'a giden tek yolu gösterdi.
MuMerem okuyucularımız! Kurban Bayramı denilince ihatırımıza iki
iıbadetimiz gelir: Biri kurban, diğeri Hac. Bunların ikisi de kökleri tarihin
derinliklerinde i:ki önemli iibadettir; Allfuh'a kayıtsız- şartsız teslim olmanın, Allah'ın emirlerini hakikiyle yerine getirmenin engin manasını taşır­
lar. Ku~ban da, Hac da Peygamberimizden önceki Peygamberlerin şeriat­
lerinde yer almış ibadetlerdi. Ku~ban geleneği tM_, :tbralıim Peygamber'in
zamanındanberi süregelmektedir. Peyıgamberler atası o ULu Kişi ilfuhi 'bir
işaret Uzerine, sevgili oğlu Hz. lsmaH'i- selAnı onlara olsun -hiç tereddüt
etmeden kurban etmek istemiş. Hz. İsmail de ıbliyük ibir teslimiyet içerisinde iboynunu uzatmıştı. Bu iki Ulu Kişi'nin AlJfuh'a böylesine teslim olmalarına mükafat olarak, Hz. :tbrahim'e, oğlunu değil de ibir koç kurban
etmesi ibuyurulmuştu. Bu, büyü.k hikmetler, engin manalar taşıyan tarihi
bir olaydır. Çfuıikü, esktden yollarını sapıtanlar, (Tanrı) diye taptıkları
putlara insan şerefiyle, insan haysiyetiyle asla hağdaşmıyan şekillerde
(*) Bu konuşma, 12.4.1965 Pazartesi günü saat 6.45 de (Kurban Bayramının
ı.
günü) Ankara
Radyoswıda yayınlanmıştır.
47
kur1banlar adıyodardı. Pey.gamberimiz Efendimiz'in - · Ona salat ü selam
olsun- şeriatinde kurhan en nezih, eiı uygun ş~klim ibub:riuştur.
.
'
•'
'
.
Hac da öyle.. Kur'an'ımızın açık ifadesine göre: Vaktiyle çorik bir
sel yatağından ~haret olan bugünkü Meıkke ş~hrinin bulunduğu yerde Hz.
İbr.ahim, oğlu Hz. İsmail'le birlikte, Allah'a bağlılığın, teslimiyyetin bir
· nişanesi olmak üzere Kfube-i Muazzama'nın temellerini atmışlar, duvar-·
larını yükseltmişler ve sellerin sürükleyip getirdiği çaıkıllarla kaplı 1bu ot
bitirmeyen çomk yerde insanların yerleşmesini, yaptıkları bu ruhidenin ziyaretgah olmasını, burada yerleşecek olanların bolluk ve bereket içerisinde yaşamalarını dua etmişle1:1di. Yüce Allah da dualarını 1kabul buyurmuş:­
tu. İşte bunun neticesi olarak ora-da Mekke şehri kurulmuştu. Görüyoruz
ki, aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen her sene içinde bulunduğumuz Zi'l-Hicce ayında yüzbinlerce Hüslüman Kfube-i Muazzama'yı ziyaret edip durmaktadır.
Muhterem
okurlarımız!
Bu iki i:badetin gerek ferdi, gerekse içtimai
hayatımız bakımından, önemi büyük faydaları varoır. Bir keı:-re Hac,
kendiliğinden toplanan büyük bir İslam kongresidir. Dünyanın dörtbir bucağından, bir menfaat kaygusu olmadan sırf Allah'ın çağrısına uyarak
kopup gelen, dilleri ayrı, renkleri başka !başka Müslümanlar, Kabe-i
Muazzama'nın etrafında halelenirler, hiribirlerini anlamaya,
halleriyle
hallenmeye çalışırlar. Orada amir - me'mur, siyaıh -beyaz, ·zengin - fakir
ayrılığı yoktur. Heı:ıkes aynı, basit bir kıyafete 1bürünmüştür. Orada toplananların bir tek v:asfı vardır: İnsanlık...
Diğer
artırır,
yönden: Hac, bir nevi turizmdir. İnsanın ıbi1gisini, görgüsünü
gözünü- gönlünü açar.
Kurban, fakirler için bir ziyafettir. Üzülerek söylüyoruz ki, eti sadece kasap dükkanlarının camekanlarında görecek kadar fakirlerimiz vardır. İşte kurban, yılda bir def'a da olsa, onların birkaç gün et yemelerine
imkan veren bir ibadettir. Zaten kurlban 'bunun için teşri kılınmıştır. Ancak, bunun tam olarak yerine getirilebilmesi için, ar ve haya perdeleri yır­
tılmamış, hallerini kimseye açJJklıyamıyan ger·çek faJkirleri arayıp bulmak
lazrmdır.
'
Hepinizin Kurban Bayrammızı teibrik eder, gönül boşluğu, vicdan huzuru içerisinde hayram etmenizi Cenab-ı Hakk'dan dileriz.
Allah'ın selamı,
kalın
48
rahmeti, :bereketi hepinize ve hepimize olsun,
aziz okuyucularımız...
hoşça
Download