M. Meclisi B : 94 2 . 6 . 1970 O : 2 bir kanundur. Temenni

advertisement
M. Meclisi
B : 94
bir kanundur. Temenni ederiz ki, bu kanunu
Yüce Heyetlimiz' tasvibeder. Yılhjk konacak
30 000 000 luk fonlarla da bu takviye edilirse
Ege köylüsünün 7 - 8 sene içerisinde bu seviye­
ye varmış olacağını, köylünün yüzünün güle­
ceğini, bütçede büyük dış ticaret açığı olan bir
memleket olanak, geliriyle de dış ticaret açığın­
da imkânlar sağlryacağını G. P. Grupu adına
arz eder, Heyetiniz tarafından tasvip görmesini
temenni ederim. Saygılarımla efendim.
BAŞKAN — C. H. F. Grupu adına Sayın
Coşjkun Karagözoğlu, buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA GOŞKUN KARAGÖZOĞLU (îznuir) — Sayın Başkan, sayın mil­
letvekilleri;
Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi ve
bağcılarımızın kalkındırıüabilmesi için C. H. P.
Milletvekili Sayın Mustafa Ok ve iarkadaşları
tarafından yapılmış bulunan kanun teklifi üze­
rinde C. H. P. Grupu adına görüşlerimizi arz et­
mek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
Hemen belirtmek isterim ki, Türk bağcılığı­
nın her gün geriliye geriliye yok olmaktan kurtanlabilmesi içjin yeni bir ümit ve kredi imkânı
hazırlayacak olan bu kanunu C. H. P. Grupu
olarak şükranla karşılıyoruz.
Sayın milletvekilleri, Türkiye bağlarında
çekirdekli ve çejkirdeksiz üzüm yetiştirilmekte­
dir. Bu üzümler iç piyasada ve dış piyasada
yaş ve kulru olarak tüketilmektedir. Çekir­
dekli üzüm yaş ve kuru olarajk bilhassa Güney Doğu Anadolu'da Gaziantep, Urfa, Malatya, Di­
yarbakır, Maraş, Mardin illerinde; Orta - Ana­
dolu'da Nevşehir, Niğde, Kayseri, Ankara ve
Eskişehir illerinde; Kuzey - Anadolu'da Tokat;
Batı - Anadolu'da İsparta, Muğla, Denizi, İz­
mir, Manisa, Balıkesir tüllerinde yetiştirilmek­
tedir. Yalnız Ege'de İzmir, Manisa ve Balıke­
sir'de 250 000 de|kar çekirdekli üzüm bağı mev­
cuttur. Türkiye'de senede ortalama olarak
40 - 50 000 ton çekirdekli üzüm yefcişlirilanektedir. Türkiye'nin içinde daha ziyade »ofraibk
olarak 'kullanılan bu çekirdekli üzüm son za­
manlarda küçük partiler halinde, bilhassa Av­
rupa'da pazarı rahatlıkla temin edilebildiği hal­
de yeni yeni ihraç imkânları araşfarılmaktadır.
Daiha çok kuru olarak çekirdekli kuru üzüm
% 100 iç piyasada kullanılmaktadır.
2 . 6 . 1970
O:2
Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
zannedilmemeilidir ki, sadece Ege bölgesinde ye­
tişen çekirdeksiz üzüm bağcılarına imkân geti­
recektir... Türkiye'nin dış ticaretindeki döviz
imkanını, çekirdekli üzümün ihracatını temin
etmek suretiyle ve çekirdekli üzüm yeıtaştriıren
müstahsıla uzun vadeli, düşük faizli kredi ha­
zırlamak suretiyle büyük ölçüde «artıracaktır.
Biraz önce bahsettiğim ilerdeki sayısı 10 hin­
leri bulan 'bağcı 'aile bu kanundan yararlana­
caktır.
Asıl önemli olan çekirdeksiz üzümdür. İlk
önce Türkistan'da menşeini bulan bu üzüm
Türkiye'de Ege bölgesinde İzmir, Manisa kıs­
men Balıkesir, Muğla ilerinde yetiştirilmekte
olup Dünyada Yunanistan, İran, Girit, Kalifor­
niya, Avustralya'da bol miktarda yetiştirilmek­
tedir.
Kısaca ortalama Dünya rekoltesi halfanda
Yüce Meclisin bilgi sahibi olması için istihsal ra­
kamlarının vıasatilierini arz etmeyi lüzumlu gö­
rüyorum.
Türkiye'de vasati olarak üzüm istihsali, her
sene hava şartlarına ve hastalığa tabi olarak bü­
yük alçalma ve yükselmeler göstermektedir.
Hastalıklı ve kötü hava şartlı senelerle iyi ha­
va şartlı senelerin ortalama rakamlarını arz edi­
yorum. Türkiye'de 40 000 ilâ 97 000 ton ara­
sında değişen bir rekolte vardır. Yunanistan'­
da 28 500 ilâ 86 000 ton arasında değişen bir
rekolte vardır. Avustralya'da 51 000 ilâ 86 000
ton «arasında değişen bir rekolte vardır. İran'­
da a3 900 ilâ 66 000 ton arasında değişen bir
rekolte vardır. Kaliforniya'da 163 000 ton ilâ
239 000 ton arasında değişen, hemen hemen
Dünya rekoltesinin yansına yaklaşan Amerika
rekoltesi bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de senede
ortalama biraz evvel arz ettiğim kayıtla 290 000
ilâ 330 000 ton arasında yaş çekirdekli üzüm
yetiştirilmektedir. Bunun 5 000 tonu şaraplık
ve sofralık olarak kullanılmaktadır. Geriye ka­
lan 285 000 ilâ 325 000 ton - âzami veya asgari
senelerini söylüyorum - arasındaki yaş çekir­
deksiz üzüm kurutulıarâk dörtte bir hesabiyle, 4
kilo yaş üzümden bâr kilo kuru üzüm elde edil­
mesi hesabiyle senede vasati, Türkiye 75 ilâ
80 000 ton kuru çekirdeksiz üzüm istihsal et­
mektedir. Bunun 10 000 tonu dâhilde reçel,
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards