haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

advertisement
SERMAYE PĠYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2010/41
04/10/2010 – 08/10/2010
A. 04.01.2010 – 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta
Adet
Toplam
Adet
Bu hafta
Tutarı
Hisse Senedi
3
111
221.000.000
Yatırım Fonu Katılma Payı
-
15
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
Tahvil
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
1.616.599.450,95
3
90
-
4.957.000.000
2
31
2.250.000.000
10.527.000.000
9
-
24.000.000.000
3
7
20.200.000.000
22.200.000.000
-
18
-
4.356.600.000
1
17
200.000.000
2.756.200.000
Finansman Bonosu
-
2
-
25.750.000
-
3
-
105.000.000
Banka Bonosu
-
6
-
2.500.000.000
-
3
-
1.400.000.000
Aracı KuruluĢ Varantı
-
3
-
20.010.000
-
2
-
20.008.000
TOPLAM
3
164
221.000.000
9
153
37.475.959.450,95
71.352.942
Toplam
Tutarı
6.494.134.431,55
20.471.352.942 43.502.342.431,55
04.01.2010 – 08.10.2010 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul’a yapılan baĢvuru sayısı 32’ye ulaĢmıĢtır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen baĢvuru sayısı 17 olmuĢtur.
1
B. 04.10.2010 – 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1.
Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
(TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
40.876.434,98 10.123.565,02
-
-
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
1. ReysaĢ TaĢımacılık ve Lojistik Ticaret A.ġ.
Hisse Senedi
-
2. Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.(*)
Hisse Senedi
20.000.000
-
-
-
-
3. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.ġ.
Hisse Senedi
150.000.000
-
-
-
-
Ortaklığın Unvanı
(*) Kurulumuzun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni’nde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ĠĢlemlerinde
Uyulacak Esaslar" çerçevesinde ġirket sermayesinin 25.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye azaltılması ve eĢzamanlı olarak 25.000.000 TL'ye artırılmasına iliĢkin
baĢvurudur.
C. 04.10.2010 – 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
1. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.ġ.
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
40.000.000
Eski
Yeni
15.000.000
30.000.000
Ġhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelsiz
Ġç
Temettüden
Bedelli
Kaynaklardan
-
15.000.000
-
2. Halka Açılan Ortaklıklar :
Ortaklığın Unvanı
Tablo: 4
Halka Açılmanın Türü ve
Nominal Değer Üzerinden Tutarı
Sermaye
Mevcut
Artırımı (TL)
Hisselerin
Ġç
SatıĢı (TL)
Nakit
Kaynaklar
Bir Payın
Ortaklıkça
Belirlenen
SatıĢ
Fiyatı
(TL)
Aracılık Yüklenimini
Yapan KuruluĢlar
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler
A.ġ.’nin liderliğindeki
konsorsiyum
* Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 224.000.000 TL olan çıkarılmış
sermayesini temsil eden paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıştır. 8.452.942 TL TL nominal değerli mevcut paylar ek satışa konudur.
** Bkz. Özel Durumlar Md. No: 5
1. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.ġ. (*), ( **)
16.905.884
47.900.000
-
5,5-7,5
3. Tahvil Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
1. Koç Tüketici Finansmanı A.ġ.
Ġhraç Tutarı (TL)
200.000.000
(Ġki kısım halinde)
Vadesi
Ġlk kısım 18 ay
Ġkinci kısım 24 ay
2
Faiz Oranı
Sabit
SatıĢ Yöntemi
Halka Arz
4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Ortaklığın Unvanı
1. Vakıf Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Grup
Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
2. Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı
Yükselen Ülkeler Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
3. Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Gelir Amaçlı
Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
4. HSBC Bank A.ġ. B Tipi ġemsiye Fonu
(Bakınız Yeni Faaliyet Ġzni Md. No:1)
5. ĠĢ Yatırım Arma Portföy Yönlü Serbest Yatırım
Fonu
Tablo: 6
Fon Tutarı
(TL)
200.000.000
Pay Sayısı
(Adet)
20.000.000.000
Portföy Yapısı
(%)
%100 Hisse Senedi
2.000.000.000
200.000.000.000
%82,16 Yabancı Hisse Senedi
%9,93 Kamu Kesimi Borçlanma
Senetleri
%7,91 Ters Repo ĠĢlemleri
%100 Kamu Kesimi Borçlanma
Senetleri
-
250.000.000
25.000.000.000
-
10.000.000.000 1.000.000.000.000
10.000.000.000 1.000.000.000.000
D. DUYURU
1. Kurulumuzun 06.10.2010 ve 29/887 sayılı Kararı:
Seri:I, No:40 sayılı “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” uyarınca yapılan pay
satıĢlarına iliĢkin baĢvurular kapsamında, anılan Tebliğ’in 26. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Kurul kaydına alınma
başvurusundan sonra, ancak, izahnamenin yayımlanmasından önce yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda,
izahnamenin henüz yayımlanmadığı, halka arz edilecek payların Kurul kaydına alınmadığı ve yatırım kararlarının
izahnamenin yayımlanmasından sonra izahname incelenerek verilmesi gerektiği hususlarında bir uyarıya yer verilmesi
zorunludur.” hükmüne aykırı birtakım uygulamalara rastlanmıĢtır. Anılan Tebliğ hükmüne uyum konusunda azami özen ve
dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.
E. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ
1. HSBC Bank A.ġ.’nin 2.000.000.000 TL baĢlangıç tutarlı “HSBC Bank A.ġ. B Tipi ġemsiye Fonu”nun kuruluĢuna izin
verilmesine ve 200.000.000.000 adet katılma paylarının kayda alınmasına karar verilmiĢtir.
2. Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ.'nin; 250.000.000 TL baĢlangıç tutarlı “Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı
Devlet Ġç Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu”, 100.000.000 TL baĢlangıç tutarlı, “Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ.
Emanet-Likit Emeklilik Yatırım Fonu”, 100.000.000 TL baĢlangıç tutarlı, “Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. Hisse Senedi Emeklilik
Yatırım Fonu”, 250.000.000 TL baĢlangıç tutarlı “Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu’nun
kuruluĢuna izin verilmiĢtir.
F. ÖZEL DURUMLAR
1. Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin esas sözleĢmesinin “Şirket Unvanı” baĢlıklı 2’nci maddesinde yer alan
ticaret unvanının “Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiĢtirilmesi için hazırlanan esas sözleĢme
değiĢiklik tasarısına uygun görüĢ verilmesi talebinin olumlu karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
2. Bayramoğlu Sahil Mahallesi Ġmar Ġdare ve Bakım ĠĢleri A.ġ.’nin ortağı Sadullah Ömer ÇEBĠ’nin 2010 yılı içinde
yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı ve bu toplantının devamı niteliğindeki genel kurul toplantısı ile sınırlı
olmak üzere, ġirket’in diğer ortaklarına yönelik olarak çağrı yoluyla vekâlet toplama talebinin olumlu karĢılanmasına karar
verilmiĢtir.
3. Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 60’ıncı maddesinde
Kurulumuza tanınan yetki çerçevesinde “varlık yönetim Ģirketleri”nin iĢtirak sınırına dahil olmayan Ģirket türleri arasında
sayılmasına karar verilmiĢtir.
4. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’nin (Aracı Kurum) bir müĢterisi tarafından Kurul’a iletilen Ģikayet dilekçesi
kapsamında yapılan inceleme sonucunda,
1) MüĢteri adına aynı çerçeve sözleĢme ile birden fazla hesap açılmasıyla ilgili olarak, Kurul’un 2007/26 sayılı
Bülteninde yayımlanan 28.06.2007 tarih ve 707 nolu ilke kararına aykırılık nedeniyle, 2499 sayılı SPKn’nun 5728 sayılı Kanunla
değiĢik 47/A maddesi ve Kurulumuzun 2009/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlanan 09.01.2009 tarih ve 1/7 sayılı kararı
çerçevesinde Aracı Kurum hakkında 16.800 TL idari para cezası uygulanmasına,
3
2) MüĢteriye hesap ekstresinin gönderilmemesi konusunda münhasıran sözleĢme imzalanmamıĢ olmasıyla ilgili olarak,
Seri: V, No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesine aykırılık nedeniyle, 2499 sayılı
SPKn’nun 5728 sayılı Kanunla değiĢik 47/A maddesi ve Kurulumuzun 2009/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlanan 09.01.2009
tarih ve 1/7 sayılı kararı çerçevesinde Aracı Kurum hakkında 16.800 TL idari para cezası uygulanmasına,
karar verilmiĢtir.
5. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin (ġirket) portföyünde bulunan Esentepe/Ġstanbul’da 858 ada 1 ve 2
nolu parsellere iliĢkin olarak, Seri:VI, No:11 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nin 27. maddesinin
(d) bendine uyum sağlanması hususunda, ġirket’e 20.09.2011 tarihine kadar ek süre verilmiĢtir.
6. Türk Ekonomi Bankası A.ġ.’nin kurucusu olduğu 200.000.000 TL baĢlangıç tutarlı “Türk Ekonomi Bankası A.ġ.
Boğaziçi Serbest Yatırım Fonu”nun katılma paylarının Kurul kaydına alınmasına iliĢkin ek süre verilmesi talebinin, Seri:VII,
No:10 sayılı “Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nin 22. maddesinin 3. fıkrasında belirlenmiĢ olan süreye ek olarak 3 aylık
ek süre verilmesi suretiyle olumlu karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
7. Finansbank A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fonu’un
birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliĢkin talep olumlu karĢılanmıĢtır.
8. Area Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ.’nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası
Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ĠliĢkin
Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiĢtir.
9. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu’na Bağlı “B Tipi %100 Anapara Korumalı Ondokuzuncu Alt
Fon’un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliĢkin talep olumlu karĢılanmıĢtır.
10. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Garantili ġemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Onbirinci Alt Fon’un
birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliĢkin talep olumlu karĢılanmıĢtır.
11. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.ġ.’nin (Ersu) 04.01.2008 ve 18.02.2008 tarihli özel durum açıklamalarının
incelenmesi sonucunda;
Ersu’nun 04.01.2008 ve 18.02.2008 tarihli özel durum açıklamalarının, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin
10’uncu maddesine aykırılığı nedeniyle, ilgili dönemde Ersu Yönetim Kurulu üyesi olan Ali AKMAN ve Mustafa ASLAN
hakkında, her birisi için ayrı ayrı, 04.01.2008 tarihli özel durum açıklaması için 12.688 TL, 18.02.2008 tarihli özel durum
açıklaması için 15.000 TL olmak üzere, toplam 27.688 TL tutarında idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiĢtir.
11. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ. hakkında T.C. Ġstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 05.05.2010
tarihinde gönderilen dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda;
09.01.2004 – 09.04.2004 döneminde bilgisi dıĢında müĢteri hesabını kullanarak müĢterinin zarara uğramasına neden
olan ve fiilleri ile SPKn’nun 47/I-A-5 maddesinde düzenlenen emniyeti suistimal suçunu iĢleyen Serhan TÜRKOĞLU hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiĢtir.
12. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. (Metyo) hisse senedinde 19-20.03.2007 döneminde gerçekleĢen
iĢlemlerin incelenmesi sonucunda;
19-20.03.2007 döneminde Metyo hisse senedinde gerçekleĢtirilen SPKn’nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun
unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; Murat KELEġ ve Selçuk DEMĠR hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına karar verilmiĢtir.
4
G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB’de iĢlem görmeyen UzertaĢ Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin
29.09.2010 tarihli özel durum açıklaması aĢağıdadır:
“Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Ġlhan EREM’in sahip olduğu 25.500.000 adet nama yazılı hisse senedinin aĢağıdaki
listede belirtilen kiĢilere satıĢının ġirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13.05.2010 tarih ve 2010/05 sayılı kararı ile ortaklar pay
defterlerine kaydedilmesine karar verilmiĢtir.”
2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB’de iĢlem görmeyen YibitaĢ Yozgat ĠĢçi Birliği ĠnĢaat Malzemeleri
Ticaret ve Sanayi A.ġ.’nin 04.10.2010 tarihli özel durum açıklaması aĢağıdadır:
“ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alvaro Luis VELOSO Yönetim Kurulu Üyeliğinden 28.09.2010 tarihi itibariyle
istifa etmiĢ ve yerine 28.09.2010 tarihi itibariyle ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Sayın Luis Miguel DA SILVEIRA
RIBEIRO VAZ atanmıĢtır.”
3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB’de iĢlem görmeyen Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin
21.09.2010 tarihli özel durum açıklaması aĢağıdadır:
“T. ĠĢbankası ile aramızda yapılan 11/06/2009 tarihli protokolde belirlenen ödeme taksitlerinden 20/06/2010 tarihli ödeme
tutarına mahsuben 750.000 USD (Yediyüzellibin Amerikan Doları) 20/09/2010 tarihinde nakden ve defaten ödenmiĢtir.”
4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB’de iĢlem görmeyen Avrasya Terminal ĠĢletmeleri A.ġ.’nin
28.09.2010 tarihli özel durum açıklaması aĢağıdadır:
karar verilmiĢtir.
5
5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB’de iĢlem görmeyen Gözlük Sanayi A.ġ.’nin 30.09.2010 ve
01.10.2010 tarihli özel durum açıklamaları aĢağıdadır:
“BaĢkanlığınıza, 07.09.2010 tarihli yazımız ile bildirdiğimiz; kurumsal ortaklarımızdan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nı
temsilen Yönetim Kurulumuzda görev yaparken istifa eden Ahmet Akın SÜEL yerine;
Yine aynı ortağımızın önerdiği Hüseyin TĠKEN’in; Ģirket Ana SözleĢmemizin 11. Maddesinde belirtildiği gibi, kalan süreyi
tamamlamak üzere muvakkaten atanması ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurulumuzun onayına sunulması, yapılan Yönetim
Kurulu toplantısında oy birliği ile uygun görülmüĢtür.”
“Yeniden yapılanarak geliĢmekte olan iç ve dıĢ piyasalara daha efektif uyum sağlamayı hedefleyen Yönetim Kurulu’muz;
yapmıĢ olduğu toplantıda oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Genel Müdür olarak görev yapan Hayati ÜNLÜÖNEN’in iĢ
akdini, yasalara uygun olarak 30.09.2010’da fesh etmiĢtir.
BoĢalan genel müdürlük makamına yeni bir atama yapılmayacak olup; makamın gereği olan iĢ ve iĢlemleri Yönetim
Kurulu Murahhas Üyemiz Sadık Ġdil AytaĢ yerine getirecektir.”
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
6
Download