haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2009/47
26/10/2009 – 30/10/2009
A. 2.1.2009 – 30.10.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
Tablo: 1
Talep Edilen
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
Hisse Senedi
3
103
3.000.000
1.967.290.864,82
4
89
Oydan Yoksun Pay
-
1
-
70.000.000
-
-
-
Yatırım Fonu Katılma Payı
-
29
-
21.115.369.190
-
33
-
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
13
-
14.700.000.000
8
11
Tahvil
-
5
-
140.800.000
-
5
-
140.400.000
Finansman Bonosu
-
1
-
50.000.000
-
1
-
50.000.000
Banka Bonosu
-
1
-
35.000.000
-
1
-
35.000.000
3
153
3.000.000
38.078.460.054,82
12
140
TOPLAM
13.115.200
2.306.124.243,94
15.841.200.000(1)
14.150.000.000 14.400.000.000
14.163.115.200 32.772.724.243,94
NOT
(1) Nominal değer olup, 02.01.2009 tarihinden 30.10.2009 tarihine kadarki piyasa değeri 14.811.698.000 TL‟dır.
02.01.2009-30.10.2009 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul‟a yapılan baĢvuru sayısı 29‟a ulaĢmıĢtır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen baĢvuru sayısı 24 olmuĢtur.
B. 26.10.2009 – 30.10.2009 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
Ortaklığın Unvanı
(TL)
İhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
(Nakit
Artırım)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
İç
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
1. KOBĠ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.
Hisse Senedi 3.000.000
15.000.000
-
-
-
2. Bolu Çimento Sanayii A.ġ.
Hisse Senedi
-
14.670.530
-
-
-
3. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.
Hisse Senedi
-
19.008.300
-
-
-
1
C. 26.10.2009 – 30.10.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 2
Ortaklığın Unvanı
1. Selkim Selüloz Kimya Sanayi ve
Ticaret A.ġ.(Bakınız Özel Durumlar
Md.No.5)
2. Büyük Ġstanbul Otobüs ĠĢletmeleri A.ġ.
3. ĠdaĢ Ġstanbul DöĢeme Sanayi A.ġ.
4. UmpaĢ Holding A.ġ. (Bakınız Özel
Durumlar Md.No.6)
(TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
İhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelli
Bedelsiz
(Nakit
İç
Temettüden
Artırım)
Kaynaklardan
Eski
Yeni
-
115.200
230.400
115.200
-
25.000.000
50.000.000
24.000.000
6.000.000
-
-
-
1.000.000
24.000.000
-
12.000.000
6.000.000
-
-
6.000.000
6.000.000
-
-
-
2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Ortaklığın Unvanı
Tablo: 3
Fon Tutarı
(TL)
1. Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
150.000.000
Pay Sayısı
(Adet)
Portföy Yapısı
(%)
% 91,68 Devlet Tahvili
15.000.000.000
%8,25 Hazine Bonosu
2. Deniz Emeklilik ve Hayat A.ġ. Likit Emeklilik
Yatırım Fonu
2.000.000.000
200.000.000.000
3. Deniz Emeklilik ve Hayat A.ġ. Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
2.000.000.000
200.000.000.000
4. Deniz Emeklilik ve Hayat A.ġ. Büyüme Amaçlı
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
5. Deniz Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
6. Deniz Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı
Kamu DıĢ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu
2.000.000.000
200.000.000.000
2.000.000.000
200.000.000.000
2.000.000.000
200.000.000.000
%0,07 Ters Repo
% 70,84 Ters Repo
%29,16 DĠBS
% 75,08 DĠBS
%13,08 Ters Repo
%11,84 Hisse Senedi
% 90,86 Hisse Senedi
%9,14 Ters Repo
% 80,24 DĠBS
%19,76 Ters Repo
% 84,09 Devlet DıĢ
Borçlanma Senedi
%15,91 Ters Repo
% 76,95 DĠBS
7. Deniz Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gruplara Yönelik
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
2.000.000.000
8. Deniz Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gruplara Yönelik
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu
2.000.000.000
200.000.000.000
%12,72 Hisse Senedi
%10,33 Ters Repo
2
200.000.000.000
% 80,36 DĠBS
%19,64 Ters Repo
D. ÖZEL DURUMLAR
1. Burçelik Vana Sanayi Ve Ticaret A.ġ. (ġirket)‟nin 8.280.000 TL olan ödenmiĢ sermayesinin, Kurulumuzun 2009/18
sayılı Haftalık Bülteni‟nde ilan edilen “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ĠĢlemlerinde
Uyulacak Ġlke ve Esaslar” duyurusu kapsamında 4.222.800 TL‟ye azaltılması talebinin olumlu karĢılanmasına ve sermaye
azaltımına konu 4.057.200 TL nominal değerli ġirket paylarının Kurulumuz kaydından çıkarılmasına ve bu amaçla esas
sözleĢmesinin “Sermaye” baĢlıklı 6. maddesinin tadili ile “ġirketin Amaç ve Konusu” baĢlıklı 3. maddesi ve “ġirketin Merkez ve
ġubeleri” baĢlıklı 4. maddesinin tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüĢ verilmesine karar verilmiĢtir.
2. Ak-Al Tekstil Sanayi A.ġ.‟nin (Ak-Al Tekstil) Türk Ticaret Kanunu‟nun 451'inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun
18-20'nci maddeleri ile Kurulumuzun Seri:I, No:31 “BirleĢme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde Aksu
Ġplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.ġ.‟yi (Aksu Ġplik) devralma suretiyle birleĢme talebinin;
A) BirleĢmeye esas alınan 31.03.2009 tarihli mali tablolar ile genel kurul toplantı tarihi arasındaki 6 aylık süreye 2 aylık
ek süre verilmesi,
B) Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için; birleĢme sözleĢmesinin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 gün
önce iĢleme taraf ortaklıkların merkez ve Ģubelerinde incelemeye açık tutulacak belgelere, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ.
tarafından tarafların duran varlıklarına iliĢkin olarak hazırlanan değerleme raporları ile Aksu Textiles EAD‟nin 31.12.2008 tarihli
mali tabloları için hazırlanmıĢ bağımsız denetim raporunun eklenmesi,
suretiyle olumlu karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
3. Anel Telekominikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin (ġirket) finansal tabloları üzerinde Kurul‟un
gözetim faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda;
A) ġirket‟in bağlı ortaklığı Anelyapı Gayrimenkul A.ġ.‟yi kuruluĢundan itibaren konsolide ederek 2007 yılı ile
karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanan 2008 yılı ve takiben yayımlanan ara dönem mali tablolarının, bağımsız denetime tabi olanların
bağımsız denetimi ile birlikte bu düzeltmenin etkilerini yansıtacak Ģekilde 1 ay içerisinde düzelterek yeniden yayımlaması
gerektiği hususunda bilgilendirilmesine,
B) ġirket‟in, bağlı ortaklık, iĢ ortaklığı, iĢtirakleri ve yatırım amaçlı gayrimenkullerinin UFRS‟de belirtilen esaslar
çerçevesinde muhasebeleĢtirilmesi gerektiği hususları da dikkate alınarak, Kurulumuz düzenlemelerine uyum ile finansal
tabloların hazırlanması konusunda gereken dikkat ve özeni göstermesi gerektiği hususlarında uyarılmasına,
C) Finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koĢullar oluĢtuğu takdirde, yönetim kurulu
üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara baĢvurma haklarının saklı olduğu hususunun kamuya duyurulmasına,
karar verilmiĢtir.
4. Ar-Tur Turizm Endüstri A.ġ.(ġirket) „ne iliĢkin olarak;
A) ġirket tarafından yönetim ile denetim kurulu üyelerinin seçimini de içeren 23.08.2008 tarihli olağan genel kuruluna
davete iliĢkin 30.07.2008 tarih ve 7116 sayılı TTSG‟de yayımlanan ilanda birikimli oya iliĢkin açıklama yapılmaması nedeniyle,
ġirket‟in, Kurulumuzun Seri: IV, No: 29 “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy
Kullanımına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ”ine uyum konusunda uyarılmasına,
B) ġirket‟in zamanında bağımsız denetim yaptırmaması ile ilgili olarak; Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in 24‟üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, bağımsız denetim raporunun, ilgili
bulunduğu yıla iliĢkin finansal tablo ve raporların görüĢüleceği genel kurul toplantısından en az on beĢ gün önce pay sahiplerinin
emrine hazır bulundurulması ve genel kurulda okunması gerektiği hususunda son defa uyarılmasına,
C) ġirket‟in bağımsız denetimden geçmemiĢ mali tabloları üzerinden kar dağıtım kararı almasına iliĢkin olarak, bundan
sonraki kar dağıtımlarında Kurulumuzun kar dağıtımına iliĢkin düzenlemelerinin dikkate alınmasının gerektiği hususunda
uyarılmasına,
karar verilmiĢtir.
5. Selkim Selüloz Kimya Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin (ġirket), 115.200 TL olan ödenmiĢ sermayesinin tamamı nakden
karĢılanmak suretiyle 230.400 TL‟ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek olan 115.200 TL nominal değerli 7. tertip
hisse senetlerinin Kurulumuz kaydına alınması talebinin, ġirket‟in Kurulumuzun Seri:IV, No:39 sayılı Tebliğinin 6. maddesinin 3.
fıkrası hükmü uyarınca sermaye artırımı nedeniyle izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulması suretiyle olumlu
karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
6. Kurul‟a kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz fiilini gerçekleĢtiren anonim ortaklıklarla ilgili Kurulumuzun
06.12.2006 tarih ve 51/1442 sayılı Ġlke Kararı ve Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;
UmpaĢ Holding A.ġ.‟nin ortak sayısının 250‟nin üzerinde olması nedeniyle Kurul kaydına alınma talebinin Kurulumuz Haftalık
Bülteni‟nde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulacak Bilgi Formunda gerekli düzeltmelerin yapılarak Kurulumuza gönderilmesi
kaydıyla olumlu karĢılanmasına ve ġirket yönetim kurulunun 06.11.2008 tarih ve 169 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan esas
sözleĢme değiĢikliği tadil tasarılarına uygun görüĢ verilmesine karar verilmiĢtir.
3
7. Orion Investment Menkul Değerler A.ġ.‟nin sermayesinin % 92,90‟sinin % 76,65‟lik kısmın Ömer Zühtü TOPBAġ ve %
16,26‟lık kısmın Murat Bahadır TEKER‟e devredilmesine izin verilmesini talebiyle Kurulumuza yaptığı baĢvuru olumlu
karĢılanmıĢtır. Pay devri sonrası oluĢacak ortaklık yapısı aĢağıda verilmektedir.
Ortağın Adı Soyadı / Tic. Unvanı
SHUAA SECURITIES HOLDING LIMITED
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAġ
MURAT BAHADIR TEKER
MOHAMMED ABDEL-KHALEQ MOHAMMAD
EROL AKSOY
ĠNCĠ AKSOY
ĠSMAĠL EMEN
GÜRBÜZ TÜMAY
CENAP ÖNAL
CÜNEYT SEL
MEHMET GÜR
ELĠF BĠLGĠ ZAPPAROLĠ
ERTUĞRUL IHLAMUR
FĠKRET GÜLER
AHMET TANJU OĞUZ
KENAN ULUÇ
DAVID LEIGHTON EDGERLY
MOHAMMAD AHMET HAFEZ K KHALĠL
MOHAMMAD ZĠAD ABOU JEB
NĠDAL ABDEL KHALEQ MOHAMMAD ABU AL
HAJ
SEYĠT TAHĠR ÖZEK
WALEĠD MOHAMMED SAMY GAMAL ELDĠEN
Toplam
PAY DEVRİ ÖNCESİ
PAY DEVRİ SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
9.290.888,00
92,90888
7.664.888.00
76,64888
1.626.000,00
16,26000
700.000,00
7,00000
700.000,00
7,00000
2.800,00
0,02800
2.800,00
0,02800
2.800,00
0,02800
2.800,00
0,02800
2.800,00
0,02800
2.800,00
0,02800
117,00
0,00117
117,00
0,00117
117,00
0,00117
117,00
0,00117
117,00
0,00117
117,00
0,00117
117,00
0,00117
117,00
0,00117
58,00
0,00058
58,00
0,00058
58,00
0,00058
58,00
0,00058
58,00
0,00058
58,00
0,00058
58,00
0,00058
58,00
0,00058
1,00
0,00001
1,00
0,00001
1,00
0,00001
1,00
0,00001
2,00
0,00002
2,00
0,00002
2,00
0,00002
2,00
0,00002
2,00
0,00002
2,00
0,00002
2,00
2,00
10.000.000
0,00002
0,00002
100
2,00
2,00
10.000.000
0,00002
0,00002
100
8. Orion Investment Menkul Değerler A.ġ.‟nin kendi talebi doğrultusunda yatırım danıĢmanlığı ve halka arza aracılık yetki
belgelerinin iptal edilmesine karar verilmiĢtir.
9. Altınyunus ÇeĢme Turistik Tesisler A.ġ. (Altınyunus) hisse senedinde 13-24.11.2008 döneminde gerçekleĢtirilen
iĢlemlerin incelenmesi sonucunda;
A) 13-24.11.2008 döneminde Altınyunus hisse senedinde gerçekleĢtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan
manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Zeynel Abidin ÇOLAK ve Hande Gül ÇOLAK hakkında SPKn.‟nun
49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
B) SPKn‟nun 46‟ıncı maddesinin (i) bendi uyarınca Zeynel Abidin ÇOLAK ve Hande Gül ÇOLAK hakkında borsalar ve
teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda geçici iĢlem yasağı getirilmesine karar verilmiĢtir.
10. Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟ye ait A grubu 30.000 adet imtiyazlı hissenin Fatma ÖZTÜRK
GÜMÜġSU‟ya devredilmesi sonucunda ortaya çıkan zorunlu çağrı yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla yapılan
baĢvurunun; 1 TL nominal değerli pay için çağrı fiyatının 0,8429 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karĢılanmasına karar
verilmiĢtir.
11. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ortaklarından Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı‟nın sahip olduğu payların Manag
Gayrimenkul Yatırım ĠnĢaat Ltd. ġti‟ne (Manag) devri aĢamasında önceden yapılmıĢ olan özel durum açıklamalarında meydana
gelen geliĢmeler ve değiĢiklikler hususunda özel durum açıklaması yapılmamıĢ olması sebebi ile Vakıfbank Personeli Özel
Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile
Manag Gayrimenkul Yatırım ĠnĢaat Ltd. ġti.‟nin Kurulumuzun özel durum açıklamaları ile ilgili düzenlemelerine azami uyum
konusunda uyarılmasına karar verilmiĢtir.
12. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.‟nin “T. ĠĢ Bankası A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu‟na Bağlı B Tipi %100 Anapara
Korumalı Ġkinci, Üçüncü, Dördüncü, BeĢinci ve Altıncı Alt Fonu”nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliĢkin talebi
olumlu karĢılanmıĢtır.
13. Türk Ekonomi Bankası A.ġ.‟nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren “Türk Ekonomi Bankası A.ġ. B Tipi
%100 Anapara Koruma Amaçlı Ġkinci Yatırım Fonu” ile “Türk Ekonomi Bankası A.ġ. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Dördüncü Yatırım Fonu”nun tasfiye edilmesi talebinin olumlu karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
4
14. Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟nin, 50.000.000 TL‟lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.000.000 TL‟lik çıkarılmıĢ
sermayesinin tamamı bedelli olmak üzere 15.000.000 TL‟ye çıkarılması nedeniyle artırılan 10.000.000 TL tutarındaki sermayeyi
temsilen ihraç edilecek paylarının Kurul kaydına alınması talebi
ġirket hisselerinin ĠMKB‟deki iĢlem fiyatının nominal değerine çok yakın seviyede olması nedeniyle, yeni pay alma
haklarının kullanmasından sonra; hisselerin, halka arz süresinin baĢlangıç tarihinden önceki 5 iĢgünündeki ağırlıklı ortalama
fiyatının nominal değerinin altında olması veya halka arz süresinde nominal değerinin altına düĢmesi durumunda;
a) Kalan hisselerin Borsa‟da satıĢına izin verilmemesi ve konu ile ilgili olarak sermaye artırımına iliĢkin izahname ve
sirkülerlerde bilgi verilmesi,
b) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan hisselerin satın alınması için satın alma taahhütnamesi
verilmesi halinde,
- (a) bendinde belirtilen tedbirlerin uygulanmaması ve taahhütname hakkında izahname ve sirkülerlerde bilgi verilmesi,
- Söz konusu taahhütname ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan hisseleri satın alacak olan ortağın,
vereceği diğer bir taahhütname ile satın alacağı hisseler ile varsa ġirket‟in mevcut sermayesini temsil eden hisselerinden
mülkiyetinde bulunanları, ġirket‟in sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisselerin Kurul kaydına alındığı tarihten itibaren 6
ay süreyle ĠMKB‟de satmayacağını taahhüt etmesi
Ģartlarıyla olumlu karĢılanmıĢtır.
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
5
Download