C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1967 O : 1 öngöranez, yeni

advertisement
C. Senatosu
B : 32
öngöranez, yeni kunnuşlsarın biran evvel faali­
yete geçmesini öngörmez. Ayrıca ondan daha
önemli Ulaştırma Bakanlığının vazifelerini,
fonksiyonunu günün ihtiyaçları içerisinde tâ­
yin eden ve tekmil ulaştırma hizmetlerini bu
Bakanlık bünyesinde hem koordinatörlük bakı­
mından, hem takip ıbakımnııdan, talepçisi ol­
ma bakıımımıdan, yatırımların plânlı şekilde realize edilmesini temin bakımından bu Bakanlı­
ğın fonksiyonunu tesirli şekilde icra etmesini
mümkün kılacak bir kanun olarak hazırlan­
mıştır.
Muhterem arkadaşlarım, zarar eden müessese­
leri bünyesinde toplıyan bir bakanlığın elbette
ki çok ağır tenkidlere
muhatabolması tabiîdir.
Ancak bir tarafta bu tenkidlerin ağırlığı bir
mânevi ezgi halinde
müesseselerin üzerine
çökerken, diğer taraftan hakşinas bir
tavsif
ile, tasvir ile müesseselerin hangi şartlar içeri­
sinde bulunduğunu ifade etmek de bir kadirşi­
naslık olacaktır, bir zaruret olacaktır.
Devlet Demiryolları, grup sözcüleri arkadaş­
larımız, C.H.P. Grupu Sayın Sözcüsü, A.P.
Grupu Sayın Sözcüsü ve değerli senatör arka­
daşlarımız tarafından üzerinde konuşma yapı­
lan, çok durulan müesseselerden birisidir. Dev­
let Demiryoları öteden beri klâsik tarzda tenkid edilmektedir. Bugün müşahedemiz bu ten­
kidlerin bir tekrarı yapılmıştır. Devlet Demir­
yollarının zarar sebebi personelin fazlalığından
ileri gelmiştir. Bu iddia öteden beri ortaya atı­
lır. Halbuki mesele üzerine eğildiğimiz zaman
Devlet Demiryollarında çalışan personelin aded
itibariyle çok fazla olmadığı kendiliğinden teza­
hür eder. Yabancı
memleketlerle
mukayese
edersek, Devlet Demiryollarında çalışan personel
fazla değildir. Ancak şu vardır : Personel kali­
fiye değildir. Yüksek tahsilli, tecrübeli eleman
bakımından noksandır, aded itibariyle fazla de­
ğildir. Bir kere mevcut şebekenin vaziyetini na­
zarı itibara alırsanız, bunun tamiri el emeği istiyen, büjiik ölçüde emek istiyen, mesai istiyen
bir konuyu karşımıza çıkarmaktadır. Hiç şüp­
hesiz bu işçi emeğiyle olacaktır. O halde Devlet
Demiryolları fazla miktarda işçiyi bünyesinde bu­
lundurmak zorundadır.
Keza Edirne'den Kars'a kadar memleketin bir
ucundan bir ucuna 9 bin küsur kilometrelik hat­
tın bakımı, gözetimi, işletilmesi geniş ölçüde per­
7 . 2 . 1967
O :1
sonelin bünyede kalmasını zaruri kılmaktadır.
Bir başka zaruret, geçmiş yıllardan intikal et­
miş olan personeli burada derhal tasfiyeye tabi
tutamayız. Sosyal bir problemle karşı karşıyayız. Bunun üzerinde durduk arkadaşlar; norm
kadrolar tesbit edilmiştir. 60 yaşından yukarı
bir kısım personel emekliye sevk edilmiştir. Fa­
kat bir sene sonra bunların bir kısmı Danıştay
karariyle tekrar gelmişlerdir. Yine tamamen çalış­
ma kabiliyetini kaybetmiş, işletmeye yararlı olmıyan personel üzerinde durulmuş, bunların bir
kısmı teşkilâtın dışına atılmış;
şebeke dışı,
hizmet dışı bırakılmış. Ama bir bakıyorsunuz
ertesi günü üç tane yavrusunu eline almıştır
ve Bakanlığımızın kapısına
gelmiştir. Ekmek
meselesiyle karşı karşıyadır vatandaş. Binaen­
aleyh, personelin azaltılması, müesseselerin bir­
an evvel kârlı hale getirilmesi meselesini burada
mücerret ifade ederken en mühim mesele olan
sosyal meseleyi bir tarafa itip atamayız. Rız­
kını o kapıya bağlamıştır, geleceğini o kapıya
bağlamıştır; yeni iş sahaları açıp vatandaşa ye­
ni iş imkânları göstermedikçe mücerret Dev­
let Demiryollarını kâra
geçirmek maksadiyle
yıllardır bu müessseden ekmek yiyenleri bir an­
da tasfiye etmek mümkün
değildir. Hükümet
olarak, Bakanlık olarak böyle bir görüşe hiçbir
zaman itibar etmiyeceğiz.
Değerli arkadaşlarım, 1965 yılında memur
ve hizmetli olarak 27 320 kişi var. Devlet Demiryolarmda personler sayısı 1966 yılında 27 606
olmuştur. Yani artış 280. Bir işletmede bir yılda
artan memur ve hizmetli adedi 200 küsur. Bu­
nun sebebi, genç elemanlarla bünyeyi takviye
etmek zarureti, teknik elemanlarla bünyeyi tak­
viye etmek zarureti sadece bir yıl içerisinde bu
cüzi artışı ortaya koymuştur.
İkinci konu, işçi meselesi, 26 679 işçisi vardı,
1965 senesinde Devlet Demirvollarının. Bu sene
28 320 görülüyor. Bu, büvük bir artış. Bunu
ben arkadaşlarıma sordum. Bunun cevabı şu­
dur arkadaşlar : Geçmiş senelerde Devlet Demir­
yollarında iki türlü işçi çalışırdı; bir daimî işçi,
bir muvakkat işçi. Bu muvakkat işçiler 4 bin ci­
varında idi. 15 senedir, 20 senedir Devlet De­
miryolları bünyesinde çalışır, adı muvakkat işçi­
dir. Nasıl yapılıyor; kadroda gösterilmiyor, yıl­
başına 15 gün kala idareden irtibatı kesilir, yıl­
başından bir hafta sonra tekrar idarede vazife
— 1022 —
Download