7arihsiz tiyatromuz

advertisement
7 arihsiz
tiyatromuz
----- 4 ----- Berhanenin Tepsi için, bir
kaç muharrir, yazı yazdık: Adı.
sın artık ebediyen anılmıyacağı
muhakkak gibidir. Buna muka­
bil, pek vefalı arkadaşlıkların ö.
lümlerini her yıldönümünde an.
mağa şimdilik sevkettiği bir iki
sanatkâr da yok değildir. Fakat I
dikkat ediyorum, cümleler hep
basmakalıp bir aiı ve vahtır ve
Türk sahnesinde isim sahihi ol.
muş hiç bir aktörün sanatkâr hü­
viyetini incelemeğe çalışan tek
yazı, hele uzunca bir etüt, mev.
cııt değildir. Esefle söyliyeyim
ki, bu satırların kendisini hiç kim
şeye beğendirememiş muharriri,
nin uzun yıllar önce ve biri en
meşhur aktörlerimizi, biri en ta.
nınmış aktrislerimizi kısaca ta.
rif eden ve (Türk Yurdu) mec­
muasında çıkmış bulunan iki ma.
kalesi, bu sahanın hâlâ yegâne
mahsulü bulunuyor. Mevzuu da.
ha esaslı bir şekilde ele alarak
yalnız üç aktöre tahsis ettiğimiz
İkinci bir seri yazıda devama ise
bir takım sebepler mâni olmuş,
tur.
Vakıa sayın Refik Ahmet Se_
vengil Türk tiyatrosunun bir ta.
rihinl yazdı idi, fakat bu, daha
ziyade, maddi unsurların teşrih
ve 'hikâyesidir ve eseri hangi
kumpanyaların kurulup dağıldığı
ve filân eserin nekadar oynanıp
haç para getirdiği gibi cihetleri
hakikaten itina ile tesbit eyle,
iniştir. Lâkin en büyük sanatkâr
lanmış kimlerdi ve onları birbir­
lerinden hangi hususiyetler ayır,
mîştır, bu iki ciltlik kitap bunlar!
öğretmez, hattâ böyle şeylerle
ilgilenmez. Kaldı ki, ondanberi
de kimse böyle bir şey anlatma,
mîştır. Meselâ ölüm yıldönümle­
rinde kendisinden bahsetmek hu.
susunda ihmalkâr davranılmi.
yan Neyyireinin sanatı hakkında
ne söylendi? Onun Eliza Bine,
mecyan’a, Bedia’ya ve yerini dol.
durmağa hazırlanan Cahide ile
Nevin Seval'a nisbetle farkları,
Ustünhikleri vasıfları var mıydı,
ve meselâ geçen kış o mühim kra.
İlçe Ehzabeth rolünü sağ ölüp
oynasaydı nasıl bir üslûp içinde
oynardi? Ve meselâ bizde Ham.
let-'i Ertuğral Maksinden sonra oy
nıyanlar Danimarka prensini ye.
ni ve farklı bir ışık içinde mi
görmüşlerdir? Bu tarzda yazılara
rastlanmış değildir. Bunlara in. !
tîzaren, (Sanat ve edebiyat ga. j
zetesı) nde î. Galip Arcan’m (Fe. I
rah tiyatrosu ve Türk sahnesinin !
rönesansı) başlığı altında devam
eden hatıralarını alâka ile takip
ettiğimi de ilâve edeceğim. Gerçi
fındık kabuğunu doldurmaz ve bü
yük bîr şeyin anlaşılmasına da
hizmet etmez tafsilât ile fazla
şişkindir, fakat tiyatro tarihimi,
zi yazacak muharrire malzeme
hazırladığı da inkâr olunamaz.
¿
Yazılması temenniye çok lâ_
yık otan esere intizaren bıı çeşit
hatıraların ela artmasını dileme.
Iklir. Hele başka çeşit çahkuşları
gibi yıllarca müddet kasaba kasa,
ba dolaşan tulûat aktörleri ara.
wnda el» kalem tutan biri mevcut
olup bir gün hatıratını yazarsa,
bu yazı tiyatro tarihimizin müte­
vazı bir » y li olmakla kalmaya­
rak emsalsiz bir roman da teşkil
edecektir...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
Download