Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ)
Ders No
: 0070040194
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:2
Ders Bilgileri
Ders Türü
Seçmeli
Öğretim Dili
Arapça
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
AYTEKİN ŞENZEYBEK, DOĞAN KAPLAN, SEYİT BAHCIVAN,
Dersi Verenler
SIDDIK KORKMAZ,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Öğrencinin, İslam düşüncesinin ana akımlarının birer alt kolu olarak 19.yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan
dünyadaki islam akımları hakkında yeteri derecede bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
İslami akımların ortaya çıkışı, İhvan-ı Müslimin, Selefilik, Cemaat-ı İslami, Cemaat-ı Tebliğ, Nurculuk, Süleymancılık,
Nakşibendilik ve diğer tarikatklar.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Mezhep ile dini akım arasındaki temel farklılıkları kavrar.
2
İslam dünyasındaki dini akımların ortaya çıkış sebeplerini kavrar.
3
İslam dünyasının geri kalmışlık sebepleriyle ilgili modern ve klasik anlayışların fikirlerini öğrenir.
4
Yenilik ve tecdid söylemlerini, buna eşlik eden yeni toplumsal tezleri bilir.
5
Osmanlı coğrafyasında değişimin öncüleri olarak ortaya çıkan teorisyenleri ve temel yaklaşımlarını
kavrar.
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Dini akımların politik, toplumcu veya tamamen dini referanslara dayanması gibi karakteristiklerini
6
öğrenir.
Mısır, Türkiye, Pakistan ve benzer ülkelerde ortaya çıkan dini hareketlerin siyaset ile yaşadıkları gerilimi
7
bilir.
8
İslam dünyasında yaşanan "Arap baharı"nda İslami hareketlerin pozisyonlarını kavrar.
9
Dini akımların modern dindarlık algıları ve yeni yaşam tarzları hususundaki etkilerini bilir.
10
Dini akımların pasif/aktif toplum mühendisliği çabaları hususundaki tepkileri ve alternatiflerini kavrar.
Ders Akışı
Hafta
Konu
Dini akımlarla mezhepler arasındaki temel farklar. Erken
1
dönemde teşekkül eden dini akımlar ve bunun temel
sebepleri.
2
Reform, Rönesans hareketleri. Oryantalizmin Doğu
dünyasını keşif çabası, ilk tepkiler.
İslam dünyasında geri kalmışlık sebepleri etrafında
3
oluşan tartışmalar, ilk yaklaşımlar, muhtemel çözüm
teorileri.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dini akım sürecinin ilk prototipi olarak
selefilik/vehhabilik. movement process.
Osmanlı Kültür coğrafyasında entelektüel çaba, geri
kalmışlık sebeplerine yerel çözümler bulma çabası.
Osmanlıda resmi algılama süreci, ıslahat, Tanzimat ve
meşrutiyet süreçleri. …..
Türkçülük, İslamcılık, Osmanlılık. İlk öncüler Efgani,
Abduh, Reşit Rıza, Mehmet Akif.
Mısırda İhvan-ı Müslimin hareketinin teşekkülül ve İslam
dünyası üzerindeki etkileri.
Hint/Pakistan alt kıtasında dini/kültürel hareketlilik.
Anadolu coğrafyasında dini/kültürel hareketlilik. Risale-i
Nur hareketi.
Tasavvuf ve modern çağda tasavvuf menşeli dini
hareketler. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi cemaati.
Siyasetle iç içe dini hareketler, milli görüş/refah partisi
hareketi.
13
Siyaset odaklı Orta Doğu hareketleri. İran İslam inkılabı.
14
Hizbullah ve bölge siyaseti üzerindeki etkileri.
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1.Mazharuddin Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, çev. Murat Fırat-Göksel Korkmaz, İstanbul: Dergah, 1990.
2. R. Hrair Dökmeciyan, Arap Dünyasında Köktencilik, İstanbul: İlke Yayınları, 1992.
Ders için önerilen kaynaklar
1.Ömer Turan, İslami Hareketler, İstanbul 2002.
2.Mümtaz'er Türköne, İslamcılığın Doğuşu, İstanbul: Etkileşim, 2011.
3.DİA, "İhvan-ı Müslimin", "Cemaat-ı İslami", "Cemaat-ı Tebliğ", "Nedve" maddeleri.
4.Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları, Ankara: Fecir Yayınları, 2008
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
60
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
1
40
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
2
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☐
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
No
7
8
9
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☑
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
19
20
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
1
4
4
Sunum/Seminer
1
4
4
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
4
4
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
5
5
Aktiviteler
Diğer (Staj vb)
Sayısı
0
Saat
Toplam
0
0
Toplam İş Yükü
59
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
1.Arasınav.
2.Ödev.
3.Final sınavı.
2.36
2
Download