TBMM B:58 5.2. 2008 TOKİ 4734 sayılı İhale Kanunu gereğince

advertisement
TBMM
B:58
5 . 2 . 2008
TOKİ 4734 sayılı İhale Kanunu gereğince ihale yapmaktadır. TOK! nin mükellefiyeti
kamınla belirlenmiş olup; yüklenici firma haricinde başka hiçbir firma ile muhataplığı yoktur.
Kanun çerçevesinde gereklerini yerine getirmiş ve getirmektedir. Sözleşmedeki muhatap
haricinde hiçbir kimse ve firmaya taahhütle bulunmamış ve bulunma yetkisi yoktur. Tedarikçi
firmalar TOKİ ile muhatap değillerdir, hukuki kurallar çerçevesinde alacaklarını takip
edebilirler.
*
Soru 5- Söz konusu inşaatta halen çalışmakta olan işçilerin puantajlarının
düzenli olarak tutulduğu ancak bir kısmının SSK bildirimlerinin yapılmadığı ve SSK
primlerinin ödenmediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu firma hakkında
yürütülen cezai bir işlem var mıdır?
Cevap 5- Yüklenici firmanın İdaremize sunmuş olduğu tüm hakedişleriııde S.S.K.
bildirgeleri konulmuş ı!.. r , bunlara ait S.S.K. borç sorgulaması yapılmıştır.
Soru 6- Yukarıda belirttiğimiz olumsuzluklar konusunda size ulaşan herhangi
bir şikayet dilekçesi var mıdır?
Cevap 6- İdaremize konu ile ilgili çeşitli şikayet dilekçeleri ulaşmıştır. Ticari
alacaklara ait dilekçelere alacaklarına ilişkin hukuki takip başlatmaları yönünde cevap
verilmiş, işçi alacaklarına ilişkin ödeme yapılmaya başlanmıştır.
19.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş 'in, TOKİ'nin bir işini yürüten inşaat şirketinde
işçilere ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek 'in cevabı (7/1545)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN taratifiSan Anayasa
98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99.maddcleri gereğince yazılı olarak ce\pplanpırılmasınj; arz
ederim. 11.01.2008
Seilahdhrm Ö E ' I N M T A Ş
DiW/bakır Milletvekili
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), halen Kon ya/Meram'da inşaatı devam eden
"Meram l.lîtap TOKİ Konutları" işini, ER YAPI Sanayi ve Ticaret Kolektif Şirketi'ne ihale
etmiştir. Bu firma, inşaatın çeşitli iş kollarında çalıştırmak üzere 200 dolayında işçiyi istihdam
etmiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde, firma yetkilisi Mustafa Kemal KIRANDAL şantiye
yemekhanesinde işçilerin nüfus cüzdanlarım toplatarak incelemiş, ardından Diyarbakır İli
nüfusuna kayıtlı olan toplam 13 işçiyi ayırarak "Sizler Kurtsunuz. Biz Türk işçiler
çalıştırmak istiyoruz. Kırıkkale'den işçi getirteceğiz. Bu yüzden derhal şantiyeyi terk edin.
Terketmezseniz jandarmaya haber veririm." diyerek, kış şartlarında memleketlerinden
ekmek parası için Konya'ya gelen bu işçileri işten çıkartmıştır.
Aynı zamanda Türk Ceza Yasası'nın 122/a maddesinde tanımlanan suça tekabül eden bu açık
ayrımcı uygulama nedeniyle aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını talep ediyorum.
1- Basına da yansımış olan bu olay hakkında Başbakanlığınıza bağlı Toplu Konut
İdaresi'nce herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
2- İşçilerin etnik kökenine bağlı istihdam politikası uygulayan bu yüklenici firma
hakkında, Kamu İhale Kanunu'na bağlı olarak Kamu İhale Kurumu'nca re'sen
inceleme yapılması ve başta sözleşmenin feshi ile ihaleden yasaklanması olmak üzere
yaptırım uygulanması hakkında Başbakanlığınızın görüşü nedir? Böylesi bir
yaptırımın, muhtemel ayrımcı uygulamaların önüne geçilmesinde etkili olur mu?
-641-
Download