2014 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi - İlyas Uçar

advertisement
2014 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
-2014 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi-
Toplam: 58 Kitap
1. Kuran-ı Kerim ve Meali-Tefsiri (1 kez)
2. Abdülmümin b. Ali Döneminde Muvahhidler Devleti - Adnan Adıgüzel
3. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı - İbrahim Sarıçam
4. Alemlere Rahmet Hz. Muhammed - DİB
5. Fütuhu'l-Büldân (Ülkelerin Fetihleri) - Belazurî
6. Peygamber Şehri Medine-i Münevvere - İrfan Küçükköy
7. Medine Toplumu - Ekrem Ziya Umeri
8. Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı - Heyet
9. Siyer Atlası - Şevki Ebu Halil
10. Hz. Muhammed - Maxime Rodinson
11. Peygamber Günlerinde Kadın - Mehmet Birekul
12. Resulullah'ın Günlüğü - Mehmet Apaydın
13. Siyeri Farklı Okumak - Mehmet Azimli
14. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı - H. Kâmil Yılmaz
15. Peygamber Efendimiz’in Günlük Hayatı, O’nun Gibi Yaşamak - Mustafa Gündoğdu
16. Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed ve İslamiyet, (II. Cilt) - Asım Köksal
17. İslam Tarihi: Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar) - Sabri Hizmetli
18. Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed - W. Mongomery Watt
19. Oryantalistlerin Hz. Peygamber ile İlgili İddialarına Cevaplar - Ali Osman Ateş
20. İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru - İbrahim Sarıçam/Seyfettin
Erşahin/Mehmet Özdemir
21. Hz. Peygamberin Seriyyeleri - Serdar Özdemir
22.
23.
24.
25.
İslam Tarihi - Mahmut Esat (1. cilt)
Peygamberimiz, İslam Dini ve Aşere-i Mübeşşere - Zekai Konrapa
Hazreti Muhammed - R.V.C. Bodley
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (Çev. Mehmet Yolcu) - İzzet Derveze (3. cilt)
26. Hazreti Muhammed Mustafa - Mehmet Hüseyin Heykel
27. Peygamberimizin Hayatı - İrfan Yücel
28. Peygamberimiz’in Hayatından Dersler ve İbretler, (Çev. M. Fatih Saraç) - Mustafa Sıbâî
29. Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-1)
30. Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-2)
31. Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-3)
1/3
2014 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat - İzzeddin Belîk (Cilt-4)
Hicri I. Asırda İslam Toplumu - Mücteba Uğur
İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı - Yılmaz Can
İlk Dönem İslam Toplumunun Şekillenişi - Mustafa Aydın
Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler - M. Tayyib OKİÇ
Cahiliyeden Emevilerin sonuna kadar Haremeyn - Mustafa Sabri Küçükaşçı
el-Bidaye ve'n-Nihaye - İbn Kesir (3. cilt)
39. Hz. Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları - Mustafa Ağırman
40. Hz. Peygamber'in Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur'an'da Çevrecilik - Celal Yeniçeri
41. Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri - Levent Öztürk
42. Hz. Muhammed Devrinde Kadın - Rıza Savaş
43. Peygamber Döneminde Gençlik - Seyfullah Kara
44. İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi (Hz. Peygamber Döneminde Eğitim Öğretim) - Şakir
Gözütok
45. Asr-ı Saadet'te Yönetim-Piyasa İlişkisi - Cengiz Kallek
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler - Elnure Azizova
Kitâbu'l-Meğâzî (1.cilt)- Vâkıdî (Marsden Jones Nüshası)
Sâhihu'l-Buhârî
Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin Döneminde Askeri Teşkilat - M. Zeki Terzi
Kur'an Yorumunda Sîret-Nüzul İlişkisi - Muhammed Coşkun
Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar - Adnan Demircan
Hz. Peygamber'in Mescid-i Nebevi'deki Günlük Hayatı - Fatımatüzzehra Kamacı
Târihu Halîfeti b. Hayyât (Halîfe b. Hayyât Tarihi) - Halife b. Hayyât
Asr-ı Saadette Ticaret ve Tüccar Sahabiler - Muhammed Emin Yıldırım
Siyasî Dini Kültürel Sosyal İslam Tarihi (1. Cilt) - Hasan İbrahim Hasan
Hz. Muhammed'in Hayatı (2.cilt) - Celaleddin Vatandaş
57. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (1.cilt) - Hakkı Dursun Yıldız
58. Asr-ı Saadet Asrında Türkler: İlk Tür Sahabe, Tabi ve Tebeu't-Tabiileri - Zekeriya Kitapçı
-2014 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-
Toplam: 28 Makale
1. “Murabıtlar-Muvahhidler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi - Jean Brignon
2. Hz. Peygamber Döneminde Kadın - Zekeriya Akman
2/3
2014 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi
3. Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri - Levent Öztürk
4. İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru - Heyet
5. Müzakere ve Tartışma Arasında Medine Sözleşmesi - Necdet Subaşı
6. Hz. Peygamber’in Yerleşim ve Şehirleşmeye Yönelik Çabaları: Medine Örneği - Mustafa
Karataş
7. The “Constitution of Medina” Some Notes – Uri RUBİN
8. İslâmiyette İlk Nüfus Sayımı - M. Tayyib Okiç
9. Hz. Peygamber (s.a.v)’in Medine Dönemi Faaliyetleri - İsmail Yiğit
10. Muhacirlerin Medine'ye İntibakının Psiko-Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözümleri İzzet Er
11. Hz. Peygamber Döneminde Cenazeler ve Kabirler: Bakî‘a Uçan Vücûd-ı Câvidânîler Levent Öztürk
12. Hz. Muhammed'in Arap Toplumunda Meydana Getirdiği Sosyal Değişim: Medine
Örneği
- Nuri Tuğlu
13. Hz. Peygamber’in Hicret Sonrası Medine’de Örnek Toplum Oluşturma Adımları Üzerine
- Adem Apak
14. Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Su Kaynakları - Yaşar Çelikkol
15. VII. Yüzyılda Medine'de Sosyal ve Dini Yapılar - Yaşar Çelikkol
16. Hz. Peygamber’in (s.a.s) İnsanlara Yaklaşım Tarzı ve Bu Bağlamda Medine’ye Gelen
Hey’etlerle Diyaloğu
- Yener Öztürk
17. Asr-ı Saadet’te Okuma-yazma Faaliyetleri - M. Hanefi Palabıyık
18. Bir Tacir Olarak Hz. Peygamber - Ahmet Turan Yüksel
19. Hz. Peygamber ve Sahabe Devrinde Kitabet Sanatı - Muhammed Hamidullah
20. Tarihsel Mekân Fenomenolojisi: Bir Giriş Denemesi - Burhanettin Tatar
21. Hz. Peygamber Döneminde Mecusiler - Mahfuz Söylemez
22. İslamın İlk Devirlerinde Para ve Zekat Nisâbının Hesaplanması - Mehmet Erkal
23. İlk Dönem İslam Dünyasında Musiki Çalışmalarına Bakış - Ahmet Hakkı Turâbî
24. Hz. Peygamber Devrinde Göktürkler ve Türk Kültürü - Kemal Göde
25. İslâm Tarihinin İlk Üç Asrında Hapishanelere ve Mahkumların Durumlarına İnsan
Hakları Bağlamında Genel Bir Bakış
- Metin Yılmaz
26. Hz. Peygamber’in Bir Günü Üzerine - M. Mahfuz Söylemez
27. Asr-ı Saadet’te Okuma-Yazma Faaliyetleri - M. Hanefi PALABIYIK
28. Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat - Mustafa Safa
Okuduğum kitapların yıllara göre dağılım listesi
3/3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards