15.09.2017 بِسْمِ هللاِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Peygamber (sav)

advertisement
İL
: DİYARBAKIR
TARİH : 15.09.2017
‫س ِم هللاِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحيم‬
ْ ِ‫ب‬
Peygamber (s.a.v) hem ilahi hitâbın ilk muhâtabı, hem de
ْ ُ‫اختَلَف‬
ْ ‫َاب ِإالَّ لِتُبَيِّيَ لَهُ ُن الَّ ِذي‬
َ‫ىا ِفي ِه َوهُدًي َو َرحْ َوةً لِّقَىْ ٍم ي ُْؤ ِهٌُىى‬
َ ‫َو َها أًَز َْلٌَا َعلَ ْي‬
َ ‫ك ْال ِكت‬
vahyin şahsında vücut bulduğu “model ahlak”tır. Bunun
َّ ‫صلَّى‬
: ‫سلَّ َم‬
ُ ‫قَا َل َر‬
َ ‫هللاُ َعلَ ْي ِه َو‬
َ ِ‫سو ُل هللا‬
içindir ki Hz. Peygamber’den (s.a.v) sâdır olan sözlü, fiilî ya da
takrirî Sünnet’i, geçmişte olduğu gibi günümüzde de gelecekte
de İslâm’ın ana kaynaklarından biridir.
ُ ِ‫أالَ إًّي أُوت‬
ُ‫َاب َو ِه ْثلَهُ َه َعه‬
َ ‫يت ْال ِكت‬
Sünnet’i devre dışı bırakarak Kur’an’ın inanç, ibadet,
ahlak ve ahkâma ilişkin emir ve nehiylerini doğru olarak
HZ.PEYGAMBER VE HADİS
anlamak ve hayata tatbik etmek mümkün değildir. Örneğin
Muhterem Müslümanlar;
Okuduğum
ayet-i
Kerim’de
Kur’an’da emredilen namazın vakitleri, kılınış şekli, zekâtın
Cenâb-ı
Allah
şöyle
hangi mallardan hangi oranlarda verileceği, haccın nasıl
buyuruyor; “Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri
yapılacağı
onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu
açıklanmaz. Bunların nasıl yapılacağını bize Sünnet öğretir.
gösterici ve rahmet olarak indirdik.” 1 Okuduğum hadis-i
Dinin diğer birçok meselesinde de durum böyledir. Bu sebeple
şerifte ise Allahın Resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor; "Haberiniz
Sahâbe başta olmak üzere mezhep imamları hüküm verirken
olsun, bana Kitap ve bir o kadar da (hadis) verildi…”
2
tam
olarak
nasıl
uygulanacağı
Kur’an’da
Kur’an-ı Kerim’in yanında Sünnet’in başvurulması gereken
ikinci temel kaynak olduğu konusunda görüş birliği etmişlerdir.
Değerli Kardeşlerim;
Sahâbenin Sünnet’i Kur’an’dan sonra ikinci temel kaynak
Aziz Cemaat;
olarak kabul ettiklerini gösteren birçok ifade ve uygulama
Sünnet’i reddetmek Hz. Peygamber’i (s.a.v) kabul etme-
bulunmaktadır. Abdullah İbn Mes’ud şöyle demiştir: “Size bir
mekten farklı bir anlam taşımaz. Sünnet’i görmezden gelerek
mesele sorulduğu zaman Allah’ın kitabına bakınız. Allah’ın
Kur’ân’ın tamamını anlamak ve hayata tatbik etmek oldukça
kitabında hükmünü bulamazsanız Resulüllah’ın Sünnet’ine
güçtür. Başta okunan âyette Kur’an, Hz. Peygamber’in (s.a.v)
bakınız.
bir tebliğci, bir mübeyyin, bir muallim ve bir kanun koyucu
Resulüllah’ın
Sünnet’inde
de
bulmazsanız
Müslümanların üzerinde icma’ ettikleri görüşü alınız.”3
Müçtehit imamlardan İmam Şâfiî, “Allah Teâlâ Kur’an-ı
Kerim’de Resûlüne itaat etmeyi, yasaklarından sakınmayı
emretmiştir. Resûlüllah’ın emirlerini kabul etmek aynı
zamanda Allah’ın bir farzını tasdik etmektir” 4 demiştir.
olduğunu ifade etmektedir. Hadiste ise Hz. Peygamber’e
Kur’ânla beraber bir mislinin verildiğini –ki bunun sünnet
olduğu- belirtilmektedir. Onun şahsında toplanan bu özellikler
gerek O (s.a.v), hayatta iken gerekse öldükten sonra kıyamete
kadar bütün insanların Sünnet’ine uymasının gerekliliğini
gösterir. Zira Hz. Peygamber’in (s.a.v) Sünnet’i Kur’ân’ın
Muhterem Mü’minler;
ve ilahî vahyin gerçek hayattaki pratik uygulamasından
Buraya kadar anlatılanlar Hz. Muhammed’in (s.a.v) emir
ibârettir. Ancak geçmişte olduğu gibi günümüzde de birtakım
ve yasaklarının bağlayıcılığını ve hayatın her safhasında bütün
insanlar bilerek veya bilmeyerek İslam’ın bu pratiğini yok
Müslümanların ona uymasının farz olduğunu isbât etmeye
etmek için gayret sarf etmekte ve Hz. Peygamber’in (s.a.v)
kâfidir. Zira onun tebliğ vazifesi sadece sözlü bir anlatım değil,
Sünnet’i
tüm yaşantısı ile topluma örnek olma vazifesidir. Hz.
Müslümanların
1
Nahl Sûresi: 64
2
Ebu Dâvud, Sünne, 6, (V,10-11)).
3
Darimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Behrâm, Sünenü’d-Dârimî,
Beyrut, ts , Mukaddime, 20.
4
Şâfiî, er-Risâle, s. 16.
hakkında
birtakım
zihinlerini
şüpheler
bulandırmaya
ortaya
atarak
çalışmaktadır.
Bunlara asla ve kat’a itibâr edilmemelidir. Rabbim bizleri Hz.
Peygamberin yolundan giden ve onun sünnetine uyan
kişilerden eylesin.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Hazırlayan : Hasan Hüseyin YEŞİL / Silvan İlçe Vaizi
Related documents
Download