bir yükseklik gradiyenti boyunca yayılış gösteren iki

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
BİRYÜKSEKLİKGRADİYENTİBOYUNCAYAYILIŞGÖSTERENİKİSİMPATRİK
TÜRDEAZOTVEFOSFORREZORBSİYONU(GERİALINIMI)
DuduDuyguKILIÇ1veHamdiGürayKUTBAY2
1AmasyaBilimveSanatMerkezi2OndokuzMayısÜniversitesi,FenFakültesi,Biyoloji
Bölümü
Orta Anadolu’da bir yükseklik gradiyenti boyunca yayılış gösteren step ve
kayalıkvejetasyonunikitipiktüründe(Amelanchierrotundifolia(Lam.)Dum.‐Courset
subsp.rotundifoliaandRhamnusoleoidesL.subsp.graecus)hangiyapraközelliklerinin
azot ve fosfor rezorbsiyon verimliliği (NRE ve PRE) ve yeterliliği (NRP ve PRP)
üzerinde etkili olduğunu belirlemek için bazı yaprak parametreleri (N ve P
konsantrasyonları, N/P oranı, spesifik yaprak alanı, azot ve fosforun ortalama
alıkonma zamanı (MRTN ve MRTP) ve yaprak azot ve fosfor rezorbsiyonu
araştırılmıştır.A.rotundifoliasubsp.rotundifolia’dayapraközellikleriyüksekliğebağlı
olarak önemli bir değişim göstermemektedir. Toprak pH’ı dışında tüm toprak
özellikleriyükseklikgradiyentiboyuncaistatistikselyöndenönemliolarakdeğişmekte
olup artma eğilimindedir. Yükseklik gradiyenti boyunca toprak fosfor
konsantrasyonları son derece düşüktür. A. rotundifolia subsp. rotundifolia ‘da PRE
değerlerinin yaprak döken türler için belirlenen ortalama değerlerin üzerinde
olmasına karşın NRE yaprak döken türler için belirlenen ortalama değerlerin
altındadır.R.oleoidessubsp.graecus‘daisehemNREhemdePREyaprakdökentürler
için hesaplanan ortalama değerlerin üzerindedir. Ortalama azot ve fosfor alıkonma
zamanının (MRTN ve MRTP) R. oleoides subsp. graecus’da daha yüksek olması bu
türünazotvefosforuA.rotundifoliasubsp.rotundifolia’yagöredahaetkilibirşekilde
kullandığınıgöstermektedir.
AnahtarSözcükler:NvePrezorbsiyonyeterliliği,NvePverimliliği,ortalamabesin
alıkonmazamanı,spesifikyaprakalanı
460 
Download