basın bildirisi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

advertisement
Twinning Project TR08IBEN02 - Improving Emissions Control
Eşleştirme Projesi TR08IBEN02 - Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi
BASIN BİLDİRİSİ
Ankara, 7 Temmuz 2011
Çevre: Türkiye için Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Türk çevre mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına
uyumlaştırılmasına ve buna bağlı olarak hava kirliliğinin kontrol edilmesine yardımcı olacak
girişimleri teşvik etmektedir.
Bir süre önce AB Parlamentosu ve Konseyi’nin belirli atmosferik kirleticiler ve ulusal emisyon
tavanlarını içeren 2001/81 EC Direktifi’nin uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla bir
eşleştirme projesi başlatılmıştır. Bu direktif 4 temel kirleticinin *kükürt dioksit (SO 2), azot
(NOx), uçucu organik bileşikler (NMVOC) ve amonyak (NH2)] emisyon ve projeksiyonlarının
yıllık olarak raporlanmasını öngörmektedir. Söz konusu kirleticiler ozon veya partikül
oluşumundan dolayı insan sağlığına ve çevreye zarar vermektedir.
1 Aralık 1999 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından Göteborg
Protokolü imzalanmıştır. Protokol’ün içeriği uzun vadeli sınırı aşan hava kirliliğidir. Eşleştirme
Projesi asitleşmeyi, ötrofikasyonu ve yer seviyesindeki ozonu azaltmak yönünde yeni bir adım
olarak tanımlanabilir.
Temel amaç yeni bir stratejiyle asitleşmeye, ötrofikasyona ve fotokimyasal hava
kirleticilerine maruz kalmamak için kritik yüklerin kontrol altına alınmasıdır. Böyle bir
stratejinin başarısı emisyon tavanlarına uyumla bağlantılıdır.
Bu proje, Avusturya Çevre Ajansı ve diğer küçük ortak olan Finlandiya Çevre Ajansı tarafından
yürütülmektedir.
Bugünlerde eşleştirme projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı ile AB üyesi ortak devletleri arasında
imzalanan sözleşmede belirtilen hedefleri karşılamak yolunda ilerlemektedir.
Detaylı bilgi için lütfen irtibata geçin:
Dr. Dietmar Koch
Eşleştirme Danışmanı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Söğütözü Cad. No 14/E – Beştepe
06560 Yenimahalle/ANKARA
Tel: +90 0312 207 58 37
[email protected]
This project is funded by the European Union
Bu Proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir
Download