Boşluk Doldurma - Sanal Biyoloji

advertisement
Boşluk Doldurma
Sinir hücresinde kısa olan uzantılara ................... , uzun olan uzantıya ............... adı verilir.
Sinir hücreleri görevlerine göre .............. , .................., ................ olmak üzere 3'e ayrılır. Uyartı iletimi ............... den ....................... doğrudur.
Sinir hücrelerinde ....................... bulunmadığı için bölünemez.
Miyelin kılıfı ................. hücreleri oluşturur.
Bütün sinir hücrelerinde miyelin kılıf ........................ .
Akson çapının artması impuls iletim hızını ................. .
Miyelin kılıfın kesintiye uğramasıyla ................ ............ oluşur.
Ranvier boğum sayısı artarsa impuls iletim hızı ..................... .
.......... nöronları reseptörden aldıkları uyarıları merkezi sinir sistemine iletir.
........... nöronlsar merkezi sinir sisteminden aldıkları uyartıları efektör organa iletir.
Dinlenme durumunda hücre içi ..... hücre dışı ...... yüklüdür.
.....'un hücre içine girmesiyle ilk aksiyon potansiyeli oluşur.
.............................. sonra sodyum­potasyum pompası devreye girer.
Na­K pompasının çalışması ................ .............. gerçekleşir.
Bir hücre zarında uyartının oluşabilmesi için gerekli potansiyele .......... ................... denir.
Eşik değerin .............uyarılar hücrede uyartı oluşturamaz.
İmpuls sayısını, uyaranın ................., ...................... ve ....................... etkiler.
Bir akson ucu ile didğer nöron arasında bağlantı kurulan bölgeye .................. denir.
Sinapslardaki iletin aksondaki iletimden daha yavaştır.
Sinapslardaki ............... direnç sayesinde sadece ilgili yapılar uyarılır.
Merkezi sinir sistemi .............. ve ....................... oluşur.
Beyin ve omurilik dıştan içe doğru ............ zar, ..................... zar ve ........ zarla örtülüdür.
Beyin­Omurilik Sıvısı (BOS) ...........zar ile ................... zar arasındadır.
İki yarım küre birbirine üstten ................ cisim, alttan .............. ........... ile bağlanır.
Öğrenilmiş davranışlar .................. ile kontrol edilir.
Beyin kabuğundaki alanların büyüklüğü ....................... sayısına bağlıdır.
Duyu nöronlarının getirdiği impuls .................. ayırt edilerek ilgili merkeze gönderilir.
Vücut sıcaklığı, kan basıncı, su dengesi ......................... kotrol edilir.
Solunum, boşaltım, dolaşım ............... ...................... ile kontrol edilir.
Görme ve işitme refleksleri ......... ............ ile kontrol edilir.
.................... duyu nöronlarıyla gelen impiulsları beyne, beyinden gelen impulsları
efektöre iletir.
Reflekslerin kontrol edildiği yer ....................tir.
Download
Study collections