TPA-2012-2:Layout 1

advertisement
151
Diğer Other
Türkçesi varken
When the Turkish word exists
Bu sayıdaki yazılarda yapılan dil değişiklikleri aşağıdaki gibidir. İlginize...
Absorbans: emilim
Alternatif: seçenek
Antipiretik: ateş düşürücü
Bilateral: iki taraflı
Desensitizasyon: duyarsızlaştırma
Detay: ayrıntı
Diplopi: çift görme
Direkt: doğrudan
Disfonksiyon: işlev bozukluğu
Dissemine: yaygın
Faktör: etmen
Gastrointestinal: sindirim sistemi
Hipersensitive: aşırı duyarlılık
İdame: devam
İntradermal: deri içi
İntravenöz: damardan
Koagülasyon: pıhtılaşma
Koagülopati: pıhtılaşma bozukluğu
Kolajen: bağ dokusu
Kombine: birlikte
Konjenital: doğuştan
Latent: sessiz
Lokal: yerel
Lokalizasyon: yerleşim
Mediatör: aracı
Medyan: ortanca
Membran: zar
Metod: yöntem
Neonatal: yenidoğan
Nonalerjik: alerjik olmayan
Obezite: şişmanlık
Operasyon: ameliyat
Paralel: koşut
Paralizi: felç
Parametre: değişken
Parite: gebelik sayısı
Patern: örüntü
Perforasyon: delinme
Postnatal: doğum sonrası
Postoperatif: ameliyat sonrası
Prematüre: erken doğmuş
Prenatal: doğum öncesi
Primer: birincil
Profilaksi: koruyucu tedavi
Prognoz: seyir
Proliferasyon: çoğalma
Prospektif: ileriye dönük
Prospektüs: ilaç tanıtmalık
Provokasyon: uyarı
Psödomembran: yalancı zar
Reseptör: almaç
Retrospektif: geriye dönük
Semptom: belirti
Spesifik: özgül
Spontan: kendiliğinden
Stimülan: uyarıcı
Sufl: üfürüm
Total: toplam
Vaka: olgu
Volüm: hacim
Wheezing: hışıltı
Download