Uploaded by sedanurturker91

Çekirdek Biyoloji

advertisement
Çek!rdek
-
-
-
-
-
-
5µm çap
genet!k b!lg!
l"near
DNA
DNA
(
ökary
otlar
)
basamağı
repl!k asyonu
hücren"n
RNA
trans
-
sentez"
;
losyonu
kontrolü
RNA
'
nın
"le
Genomu
prote!nlere
gerçekleş"r
yapısı
-
Çek!rdek
zarfı
aka
-
-
-
-
-
nudearenvelope
çek!rdek sıvısı
çek!rdekç! k
kromat!ne
Ç!ft zar
dış zarı dışarıya
çıkıntılı
ER
(
zar
( process"ng )
trans
losyon
k!psyonu
gerçekleş"rken gen
repl!kasyonu
çek"rdekte
trans
,
s!toplazmada
yer
alır
ve
RNA
ekspresyan-nun
.
s!toplazmadan ayırması kontrol sağlar ;
MRNA 'lar çek"rdekten s"toplazma
ya gönder!lmeden
önce
post
-
.
tronsk!psyöel mekan"zmalar "le ( alterrat!vespl!c!.no
alternat!f b"rleşt"rme ) yen ekspresyan tnnsk!psyon düzey!nde
-
Bu
şek"lde post
kontrol
-
DNA
tronskr!psyonel mod!f!kasyona uğrar
s"t 0 plazmadak!
serbest r!bozomlorda
olan
Ökaryot!k
kontrol merkez"
!yon
Gen ekspres
yomu
mot!vasyonu
Transkr!ps!yon
E. ronskr"ps
-
-
!ç
zar
)
-
-
!le dış
per! nükleer
İç
zar
ed"leb"l"r
.
zar
arasındak!
aralıkların
"skelet
bölge
sıfırlandığı
prote!nler! ağı
→
pe!nukleer
nokta
!le sarılı
→
→
aralık
nükleer
nükleer
pare
lam!ne
,
son
Download