hakan hotunluoğlu başlık: karbon vergisi teorisi ve uygulaması özet

advertisement
i
YAZAR ADI-SOYADI: HAKAN HOTUNLUOĞLU
BAŞLIK: KARBON VERGİSİ TEORİSİ VE UYGULAMASI
ÖZET
Günümüzde en büyük çevre problemlerinden biri haline gelen küresel ısınmaya
bağlı iklim değişikliği insan yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. İklim
değişikliğinin insanoğlunu bu seviyede etkilemesi, insanları iklim değişikliğini önleme
çalışmalarına itmiştir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak son yıllarda araştırmacılar,
iklim değişikliğini önlemede kullanılan ve ekonomik bir araç olan karbon vergisi
üzerine yoğunlaşmışlardır. Uluslararası literatürde bu konu üzerine yapılan çalışmalar
gelişme aşamasında olmasına rağmen Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar eksiktir
ve henüz yeterli düzeye gelmemiştir. Bu çalışmanın amacı emisyon azaltımı amacıyla
kullanılan mali araçlardan olan Karbon Vergisin dizaynını, uygulamasını ve etkisini
analiz etmek ve Karbon Vergisinin amacını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini 18
Avrupa ülkesinin verilerini kullanarak ekonometrik olarak test etmektir. Çalışmada
yapılan tahminler sonucu, karbon vergisinin dizaynının tam olarak gerçekleştirilemediği
ve amacına uygun olarak uygulanmadığı için karbondioksit emisyonu üzerinde etkili
olmadığı ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda Karbon Vergisinin uygulamalarının
emisyon azaltımında yeterince etkin olmadığı ortaya çıkmaktadır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER
Çevresel Vergiler, Yeşil vergiler, Ekolojik vergiler.
Download