Evet Kur`andan, hakikat-ı tarîkatı -tarîkatsız- feyiz

advertisement
Sorularlarisale.com
"Evet Kur'andan, hakikat-ı tarîkatı -tarîkatsız- feyiz
suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksud-u
bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın îsal edici
bir yol buldum." İzah eder misiniz?
"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek
okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(1)
"İ'lem eyyühe'l-aziz! Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat
berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'ân'dan,
hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça
aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi
okumaksızın isâl edici bir yol buldum. Serîüsseyir olan bu zamanın
evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin
şânındandır."(2)
"Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i
İslâmdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz
edilmiştir."(3)
"Eski Said'in, on beş yaşında iken medrese usulünce on beş senede
okunan ilmi, on beş haftada okumaya inâyet-i İlâhiye ile muvaffak
olması gibi, rahmet-i Rabbâniye ile, Risale-i Nur dahi, ilm-i
hakikatte ve imaniyede on beş seneye mukabil, bu medresesiz
zamanda on beş hafta kâfi geldiğini, bu on beş senede belki on beş
bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar."(4)
Yukarıda ifade edilen yol ve feyiz, Risale-i Nur'un iman üzerine getirdiği güçlü ve
etkili hakikatlerdir. Öyle ise iman ve ilimde inkişaf etmek isteyen Risale-i Nur'a dört
el ile sarılmalıdır.
Bir usta, bir doktor, bir mühendis olmak için insan en az yirmi yılını vermesi
gerekiyor. Aynı şekilde İslam ilimleri noktasından alim olabilmek için insanın epey
bir çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. Eski dönemlerde medrese tahsili on beş yıl
sürüyordu.
Diğer bir husus, bu zamanda İslam ilimlerini hakkı ile talim ve terbiye edecek
kurum ve kuruluşlar olmadığı için, şahsi çabalar ile geçmiş ilimleri hazmederek talim
etmek çok zor bir hâle gelmiştir. Yani bu zamanda şahsi çabalar ile Sad-ı
page 1 / 2
Taftazani'ye ulaşmak çok zordur.
Lakin bu zamanda iman ve akaid noktasında zamanın mühim bir alimi olmanın ya
da çok kısa bir zamanda velayete ulaşmanın yolu vardır. Bu yol Üstadımızın da
yukarıda işaret ettiği gibi Risale-i Nurlar ile meşgul olmaktır.
Eski zamanda nefsin terbiye edilmesi çok uzun ve meşakkatli bir süreç ile
mümkünmüş. Yani tarikatın o zor ve uzun riyazeti ve çilesi ile insanlar nefis ve
benliğini ıslah ve terbiye ediyorlarmış. Şimdiki zaman ve zeminde bu riyazet ve
çilelerin uygulanması çok zor bir hâle geldiği için, Allah kereminden tahkiki iman ile
bu ıslah ve terbiye işlemini hem kısa hem kolay hem de herkesin rahatlıkla
yapabileceği bir şekle çevirmiştir.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, tahkiki imanı kazanmanın en kestirme ve kolay yolu,
bu zamanda Risale-i Nurlardır. Kim Risale-i Nurları kendine rehber ve mürşit ittihaz
edip onu hayatının amacı ve gayesi kabul ederse, her alanda terakki ve tekemmül
eder. Zira Risale-i Nurlarla meşgul olmak hem tefekkür hem ibadet hem ıslahı
nefis hem kullukta derinlik kazanmak hem de kısa ve kestirme bir yol ile velayeti
elde etmektir.
Dipnotlar:
(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.
(2) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.
(3) bk. age., Zerre.
(4) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download