Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin

advertisement
Sorularlarisale.com
"Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin 'Bir
ışık var, bir nur göreceğiz.' diye müjdelerin tevili ve
tefsiri ve tâbiri, sizin hakkınızda belki iman cihetiyle,
âlem-i İslâm hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i
Nur'dur." cümlesini izah eder misiniz?
"Birden bir ihtar-ı gaybîyle kat'î kanaat verecek bir surette kalbime
geldi. Denildi ki:"
"Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin 'Bir ışık var, bir
nur göreceğiz.' diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tâbiri, sizin
hakkınızda belki iman cihetiyle, âlem-i İslâm hakkında dahi en
ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur. Bu ışıktır, seni şiddetle alâkadar
etmişti. Ve bu nurdur ki, eskide de tahayyül ve tahmininle geniş
dairede, belki siyaset âleminde gelecek mes'udâne ve dindarâne
hâletlerin ve vaziyetlerin mukaddemesi ve müjdecisi iken, bu
muaccel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek eski zamanda
siyaset kapısıyla onu arıyordun."(1)
Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un telifinden önce, yani Eski Said döneminde, yani
Osmanlının yıkılma sürecinde ve zor dönemlerinde, çok az bir zaman sonra, bir
nurun bir ışığın alem-i İslam için zuhur edeceğini kalben hissetmiş ve o nurun geniş
dairede yani siyasi alanda gelmesini ümitle beklemiş.
Zaman gösterdi ki; o nur ve ışık Risale-i Nurlar imiş. Evet Risale-i Nurlar tahkiki
iman dersleri ile milyonlarca insanın imanının kurtulmasına bir nur, bir ışık olmuş ve
halen de olmaktadır. Üstad Hazretleri bu nur ve ışığın geniş dairede yani siyasi
sahada olacağını tasvir etmesi; zahiren bir hata (kendi ifadesi ile) olmuş olsa da,
hakikatte tam bir tevafuk, tam bir keramettir.
(1) bk. Sünuhat, Mukaddime.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download