Üstadımızın, Yeni Said olmasına katkıda bulunan

advertisement
Sorularlarisale.com
Üstadımızın, Yeni Said olmasına katkıda bulunan; Fütuhul Gayb kitabını okumamızın, mesleğimiz açısından,
bizim de istifademize medar olur mu?
Risale-i Nur'a vakıf olup, onun prensiplerini hayatına rehber kabul eden selahiyetli
kişilerin, değişik eserler okumasında ve o eserlerden istifade etmesinde bir sakınca
yoktur. Risale-i Nur, İslam’ın geçmiş hazinelerini açan bir anahtar gibidir. Kim Risalei Nur anahtarını eline alıp, o hazineleri açıp, oradan istifade ederse, bunda bir
mahzur yoktur.
Üstad bu manaya şu ibareler ile işaret ediyor:
"Selef-i Sâlihînin ve muhakkıkîn-i ulemanın âsarları, çendan her
derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur ki, bir
anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine
kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir."(1)
Abdülkadir Geylani, İslam irfanının ölümsüz şahsiyetlerindendir. Fütuhu’l
Gayb onun en önemli eserlerinden kabul edilir. Bu eserde rıza, teslimiyet, şikayeti
ve iradeyi terk, nefse, hevaya ve şeytana ittiba etmemek, sabır, şükür, fena, zühd,
tevekkül gibi tasavvufi kavramlar açıklanmakta ve saliklere yol gösterilmekte,
tasavvuf yolunun esasları tespit edilmektedir. Seçkin bir guruba hitaben yaptığı
sohbetlerden derlenmiş bu eser, Hz. Geylani’nin bütün temel düşüncelerini içine
alan bir tasavvuf klasiğidir. İbn Teymiyye’den Bediüzzaman’a, İbnü’l Arabi’den
İmam Rabbani’ye kadar ilim irfan semasının yıldızları asırlar boyunca bu değerli
eseri okumuş ve ondan etkilenmişlerdir. Gavs-ı Azam’ın yüzyıllar ötesinden gelen
sıcak sesi, bugünde aynı tazeliğini korumaktadır.
(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download