2000/1 sayılı mektubun resmi metni

advertisement
GENEL MEKTUP No: VİM.2000/1
19.01.2000
TÜM ÜYELERİMİZE,
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan 4487 sayılı Kanun
18.12.1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sözkonusu Kanun değişikliği ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun değişik 40'ıncı
maddesinin ikinci fıkrası, "Münhasıran ekonomik ve finansal göstergelere,
sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye
piyasası araçlarının işlem göreceği tüzel kişiliği haiz borsalar Kurulun teklifi ve ilgili
Bakanın önerisi üzerine Bakanlar kurulunun onayı ile kurulur. Bu borsaların kuruluş,
teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili bakanlıkça çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir. Bu borsalar anonim şirket niteliğinde kurulursa, yıllık karlarının
%20'sinden fazlasını dağıtamazlar. Bu fıkra kapsamındaki sermaye piyasası
araçları damga vergisinden muaftır." şeklinde değiştirilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Serdar ÇITAK
BAŞKAN
Rıhtım Caddesi No: 231 -233
80030 KARAKÖY - İSTANBUL
Tel.: (0212) 292 66 00
Fax:(0212)292 66 18
Download