BAZI a-AMİNO ASİT ESTERLERİNİN İYONLAŞMA DENGELERİNİN

advertisement
12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, 1998
p-0423
BAZI a-AMİNO ASİT ESTERLERİNİN İYONLAŞMA DENGELERİNİN
ETANOL-SU KARIŞIMLARINDA POTAN SİYO METRİK YÖNTEMLE
İNCELENMESİ
F. KÖSEOĞLlf, E. KILIÇ“ , A. DOĞAN*
* Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Bölümü, ANKARA
** Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, ANKARA
Asidik ve/veya bazik grupların organik bileşiklerde bulunması ve bu grupların
maddelerin çeşitli özelliklerine etki etmesi organik bileşiklerin iyonlaşma
dengeleri ile ilgili çalışmaların yoğun olmasına sebep olmuştur.
Bu çalışmada biyokimyasal mekanizmalarda önemli rolü olan bazı amino asit
esterlerinin iyonlaşma dengelerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Bunun için
glisin,alanın,valin,lösin.serin
ve
fenilalanin’in
metil
ve
etil
esterlerinin
iyonlaşma sabitleri çeşitli etanol-su karışımlarında potansiyometrik metotla
tayin edilmiştir.Titrasyonlar 25 °C‘ da ve özellikle titrant olarak kullanılan
sodyum hidroksit çözeltilerinin karbondioksit ile kirlenmesini engellemek için
azot atmosferinde yapılmıştır.Titrasyonlarda, 0,1 M sodyum klorüriü ortamda
modifiye edilmiş kombine cam pH elektrodu kullanılmıştır. Tayinlerde
potansiyometrik hücre , çözeltideki hidrojen iyonu aktivitesi yerine, hidrojen
İyonu
konsantrasyonunu
ölçecek
şekilde
kalibre
edilmiştir. Titrasyon
verilerinden İyonlaşma sabitleri, hem oluşum eğrileri, hem de PKAS bilgisayar
programı kullanılarak hesaplanmıştır.
Çalışılan amino asit esterlerinin iyonlaşma sabiti üzerine çözücü bileşiminin
etkisi araştırılmıştır.Ayrıca amino asit esterlerinde .değişen alkil grupları İle
iyonlaşma sabitinin nasıl bir değişim gösterdiği incelenmİştİr.Bu çalışmada
amino asit esterleri için bulunan İyonlaşma sabitlerinin sayısal değerleri
kullanılarak, amino asitlerin mikroskopik sabitleri ile ilgili dengeler de
incelenmeye çalışılmıştır.
329
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards