Atom ve Periyodik Sistem - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
SINIF Atom ve Periyodik Sistem -VII
KAZ
AN
K
IM
( Periyodik Özellikler )
1. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının
arttığı yönde,
4.
B) I ve II
C) I ve III
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının
karşılaştırılması,
I. Y 1 X 1 Z
II. Y 1 Z 1 X
III. Z 1 Y 1 X
verilenlerden hangilerindeki gibi olabilir?
B) I ve II
3.
C) I ve III
E) I,II ve III
19 K, 12 Mg ve 13 Al elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Üçü de elektrik akımını iletir.
B) Mg’nin I. iyonlaşma enerjisi, Al’nin I. iyonlaşma
enerjisinden daha büyüktür.
C) Atom yarıçapları arasında K 2 Al 2 Mg ilişkisi vardır.
D) Metalik aktiflikleri arasında, K 2 Mg 2 Al ilişkisi
vardır.
E) Mg ile Al aynı periyot elementleridir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
•Aynı periyotta bulunurlar.
•Y’nin atom çapı en büyüktür.
•Z’nin I. iyonlaşma enerjisi en büyüktür.
D) II ve III
A) Elektron ilgisi en büyük olan T’dir.
B) Z’nin I. iyonlaşma enerjisi, Y’nin I. iyonlaşma enerjisinden büyüktür.
C) Elektronegatifliği en büyük olan Z’dir.
D) Atom yarıçapı en büyük olan X’tir.
E) Metalik aktifliği en fazla olan X’tir.
E) I,II ve III
2. Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için,
A) Yalnız I
5. Periyodik sistemdeki elementlerle ilgili bazı kavramların tanımlaması aşağıda verilmiştir.
I.
Bir arada bulunan komşu aynı cins iki element ato-
munun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır.
II. Bir bileşikteki atomun bağ elektronlarını çekme gücünü ifade eder.
III. Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron aldığın-
daki enerji değişimidir.
Buna göre, bu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
III
A)
İyonlaşma enerjisi
Ametalik özellik
Elektronegatiflik
B)
Atom yarıçapı
Elektronegatiflik
İyonlaşma enerjisi
C)
Metalik özellik
Elektron ilgisi
Elektronegatiflik
D)
İyonlaşma enerjisi
Bağ enerjisi
Elektron ilgisi
E)
Atom yarıçapı
Elektronegatiflik
Elektron ilgisi
6. Periyodik sistemde aynı grup elementleri ile ilgili,
I.
II.
III.
Proton sayısı en büyük olanın iyonlaşma enerjisi en küçüktür.
Kimyasal özellikleri benzerdir.
Atom yarıçapı en büyük olanın elektron ilgisi en bü-
yüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
Î
T
Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
özelliklerinden hangileri azalır?
D) II ve III
Z
Y
X
I. Atom çapı
II. İyonlaşma enerjisi
III. Elektronegatiflik
A) Yalnız I
10
KAVRAMA
ST
TE
9.
TEST
B) I ve II
E) I,II ve III
C) I ve III
TEST
10
Atom ve Periyodik Sistem -VII ( Periyodik Özellikler )
7.
10. Aşağıda periyodik sistemden bir kesit verilmiştir.
II
I
Buna göre,
I. Z’nin I. iyonlaşma enerjisi, Y’nin I. iyonlaşma ener-
jisinden büyüktür.
II. Temel halde yörüngesi en fazla olan T’dir.
III. X ve Y metal, Z ve T ametaldir.
Periyodik tabloda I ve II yönleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
8. Elektron ilgisi ile ilgili;
I.
Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopar-
mak için gerekli olan enerjidir.
II. Aynı periyotta elektron ilgisi en fazla olan element 7A grubunda bulunur.
III. Elektron ilgisi büyük olan elementin elektronegatif-
liği de genellikle büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
11
E) II ve III
A) Yalnız I
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Li’den Ne’ye doğru gidildikçe elektrik iletkenliği azalır.
B) Ne’den Li’ye elektron verme özelliği artar.
C) İyonlaşma enerjisi en büyük olan Ne’dir.
D) Atom yarıçapı en küçük olan Li’dir.
E) Elektronegatifliği en büyük olan F’dir.
12. X ve Y elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri grup
ve periyot olarak bilinmektedir.
Buna göre X ve Y elementlerinin;
I. I. iyonlaşma enerjileri
II. Nötron sayıları
III. Proton sayıları
niceliklerinden hangilerinin karşılaştırılması yapılamaz?
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
C) I ve II
A) Yalnız I
E) II ve III
KAVRAM
IM
E) II ve III
Periyodik sistemin 2. periyot elementleri yukarıda verilmiştir.
Elektron verme isteği büyük olan Na’dır.
Atom yarıçapı büyük olanın ametalik özelliği de büyüktür.
III. Elektron ilgisi büyük olan Cl’dir.
B) Yalnız II
C) I ve II
11.
I.
II.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Na ve 17 Cl element atomları ile ilgili,
:.............................................
EST
AT
KAZAN
9.
C) I ve II
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Atom yarıçapı her iki yönde de artar.
B) II yönünde iyonlaşma enerjisi genellikle artar.
C) I yönünde metalik aktiflik artar.
D) Elektron ilgisi I yönünde azalırken, II yönünde genellikle artar.
E) Periyot numarası I yönünde artar, II yönünde değişmez.
D) I ve III
11
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
22 33 44 55 66 77 88 99 10
10 11
11 12
12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan :: ..............
..............
Puan
Download