TBMM B: 84 4.4.2007 O: 1 Buyurun. OSMAN KILIÇ (Devamla

advertisement
TBMM
B: 84
4.4.2007
O: 1
Buyurun.
OSMAN KILIÇ (Devamla) - Bunun neticesi olarak da insan, giderek artan bir hızla, dış âlemi,
havayı, suyu, toprağı, ormanları, uzay boşluğunu kirletmiş, kan ve gözyaşına neden olmuştur. Hız­
lı sosyal değişmelerin yaşandığı ve bunun her geçen gün önümüze yeni problemleri çıkardığı günü­
müzde, Hazreti Peygamber'in, problemleri çözüme kavuşturma yöntemini ve bakış açısını özümse­
mek ve bunlardan yararlanmak mecburiyetindeyiz. Hazreti Peygamber'i gerçek anlamda sevmek,
onu her yönüyle doğru tanımak, bize bıraktığı evrensel değerlere uymak, onun ahlakı ile ahlaklanmakla mümkündür.
Merhum Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi:
"Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim!
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!"
Hazreti Peygamberin görevi, özellikli olarak Kur'an vahyini insanlar tarafından yaşanabilir şe­
kilde yorumlayıp açıklamak olduğu için, önderliğini yaptığı toplumun her tür problemlerini çözü­
me kavuşturmuştur. O, bu süreçte, insanlığın yararına korunması gerekenleri muhafaza etmiş, fonk­
siyonlarını kaybetmiş olan hüküm ve uygulamaları değiştirmiş ve insanlığı, süreklilik arz eden bir
inanç ve ahlak çizgisinde tutmayı başarmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kılıç, konuşmanızı tamamlayınız lütfen.
OSMAN KILIÇ (Devamla) - Efendim son cümlemi...
Yirmi üç yıl gibi kısa bir zaman sürecinde bütün dünyaya model olma özelliğine sahip bir iman
ve ahlak toplumu oluşturması, bu başarının en bariz göstergesidir. Günümüz Müslümanlarına düşen
sorumluluk da, bu ışıklar saçan kandili, hem içimizde hem de çevremizde yeniden keşfetmek ve
onun telkin ettiği değerleri hayatın içine taşımaktır. Batılı ünlü Tarihçi...
BAŞKAN - Sayın Kılıç, süremiz çok aşıldı. Lütfen, son cümlelerinizi alayım.
Buyurun.
OSMAN KILIÇ (Devamla) - Batılı ünlü Tarihçi Arnold Toynbee'nin dediği gibi "Eğer insan­
lığın bugünkü durumu bir 'ırk savaşı'na yol açacaksa, İslam, tarihî görevini yapmak üzere, bir kere
daha çağrılmalıdır. Dileyelim ki, böyle bir şey çıkmaz."
Sözlerimi Arif Nihat Asya'nın şu şiiriyle bitirmek istiyorum:
"Gel ey Muhammed, bahardır
Dudaklar arasında saklı "amin"lerimiz vardır.
Hac'dan döner gibi gel;
Miraç'tan iner "gibi gel,
Bekliyoruz yıllardır."
Sevgililer sevgilisi Peygamber'imizin kutlu doğumunun 1436'ncı yıl dönümünün, cennet vata­
nımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın kurtuluşu­
na vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Par­
ti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Gündem dışı üçüncü söz, Bursa'nın fethinin 681'inci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen
Bursa Milletvekili Şevket Orhan'a aittir.
Buyurun Sayın Orhan. (AK Parti sıralarından alkışlar)
-567-
Download