Buyurun. CAHİT CAN (Devamla)

advertisement
T.B.M.M.
B : 89
4 . 6 . 2003
O :1
BAŞKAN - Buyurun.
CAHİT CAN (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ancak, tüm bunlar, insanımıza sağlıklı bir çevre oluşturmak için yeterli değildir. Genel anlam­
da, çevre sorunlarıyla ilgili olarak, bugünkü ve gelecek nesiller için, çevrenin korunması konusun­
da özenli planlama ve yönetim gerçekleştirilmeli; ülkemizin doğal kaynakları, havası, suyu, flora ve
faunası dahil, özellikle, doğal sistemi temsil eden örnekler mutlaka korunmalıdır. Denizlerin insan
hayatını ve deniz canlılarını tehlikeye atabilecek maddelerle kirlenmesi, mutlaka önlenmelidir. Çev­
reye olan olumsuz etkileri önlemek amacıyla, yerleşmeler ve kentleşmeler, mutlaka plan dahilinde
yapılmalı ve bu konuda etkin tedbirler alınmalıdır.
Ülkemizdeki çevre sorunlarının sebepleri ve sonuçlan konusundaki bilimsel araştırmalar ve
gelişmeler, mutlaka teşvik edilmelidir. Çevrenin korunmasında hem kurumlara ve hem de halkımıza
büyük görevler düşmektedir. Doğayı ve çevreyi koruma çalışmalarının etkinleştirilmesi, ancak çev­
re bilincinin artırılmasıyla mümkün olacaktır. Bu noktada, devlet, düzenleyici rolünü...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CAHİT CAN (Devamla) - Sayın Başkanım, çok az, bir cümlem kaldı...
BAŞKAN - Sayın Can, konuşma sürenizi ikinci defa uzattım.
CAHİT CAN (Devamla) - Çok rica ediyorum; sözümü toparlayıp, bitiriyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Can.
CAHİT CAN (Devamla) - 1 dakika daha rica ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Can, 1 dakika fazla süre verdim; teşekkür ediyorum.
CAHİT CAN (Devamla) - Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, yine aynı konuda söz isteyen, Van Milletvekili Cüneyt
Karabıyık'a aittir.
Buyurun Sayın Karabıyık. (AK Parti sıralarından alkışlar)
2.- Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık'ın, Dünya Çevre Gününe ilişkin gündemdışı konuşması
ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı
CÜNEYT KARABIYIK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 Haziran Dünya Çev­
re Günü nedeniyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, 18 inci Yüzyılın ortalarında çevreyle ilgili sorunların farkına varan ül­
keler, 20 nci Yüzyılın özellikle son çeyreğinde yaşadıkları çevreye ilişkin ürkütücü gerçeklerle kar­
şı karşıya kalmışlardır. 21 inci Yüzyılın ise, gelişmenin, kalkınmanın yanında, çevre sorunlarını da
beraberinde getirdiği bir gerçektir.
Her geçen gün, büyük miktarda, bitki, hayvan ve diğer yaşam ürünleri çeşidi yok olmakta, in­
san hayatı için gerekli olan temel değerler yok edilmektedir. Bu sorunlar, sınırları aşan nitelikte ve
boyuttadır; artık, hiçbir ülkenin gücü, bu sorunları tek başına çözmeye yetmemektedir.
İşte, bu sebeplerin ortadan kaldırılması için, çevreyle ilgili uluslararası politikaların dönüm
noktası olarak kabul edilen 5 Haziran 1972 tarihinde gerçekleşen Stockholm Konferansıyla, 113 ül­
kenin, çevre konusunda yaygın bir politika izlenmesi ve çevre sorunlarına evrensel düzeyde sahip
çıkılması zorunluluğunu imza altına almaları dünyamız için son derece önemlidir.
Bu konferans sonucunda yayımlanan deklarasyonla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak ilan
edilmiş, ülkemizde ve dünyada, çevre korumacılığına bilinçli katılmanın sağlanması amacıyla,
önemli mesafeler kaydedilmiştir.
-284-
Download