ÖZET: Doktora yapan memur hakkında yapılacak intibak işlemi hk

advertisement
ÖZET: Doktora yapan memur hakkında yapılacak intibak işlemi hk. (26/6/2016-3867)
Bakanlığınızda psikolog olarak görev yapan … 'nün 03/07/2009 tarihinde Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalında yüksek lisans yaptığını ve
bir kademe ilerlemesi aldığını, 01/03/2016 tarihinde de Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet doktora programını bitirdiğini belirterek söz konusu
personel hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi gereğince iki kademe ilerlemesi
uygulanıp uygulanmayacağına dair Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi yazı
incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak
Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının dokuzuncu bendinde, "Memurluğa girmeden önce veya
memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim
kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir
kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında
doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile
ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmüne
yer verilmiş olup, söz konusu madde ile master derecesi alıp bir kademe ilerlemesinden
yararlanan memura mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yapması halinde iki kademe
ilerlemesi daha uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi uyarınca master derecesini alıp bir
kademe ilerlemesinden yararlanmış olan ilgiliye bitirdiği doktora programı sebebiyle ilave iki
kademe ilerlemesi daha uygulanıp uygulanmayacağının, söz konusu doktora programının
çalışılan kadro unvanı ve yürütülen görevle ilgili olup olmadığı hususları göz önünde
bulundurularak Bakanlığınızca değerlendirmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Download