Genelge No : 7 Genelge Tarihi : 21/07/2006 04.07.2006 gün ve

advertisement
Genelge No
Genelge Tarihi
:7
: 21/07/2006
04.07.2006 gün ve 26218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan
22.06.2006 gün ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin
Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un bir örneği ekte gönderilmiştir.
Söz konusu Af Kanunu’ndan anlaşılacağı üzere; disiplin affı kapsamında olanlar
hakkında 23.04.1999 tarihinden 14.02.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş
disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiş olduğundan; disiplin cezaları affedilenlerin
disiplin cezalarına dair kayıtların;
1- Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası
alanların müracaatı aranmaksızın sicil karnelerine “22.06.2006 gün ve 5525 sayılı
Af Kanunu kapsamına girdiğinden dosyasından çıkartılmıştır.” notu şerh
düşülmek suretiyle dosyalarından çıkartılmaları,
2- Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası alanlar için geçmiş yıllarda terfi
ettirilemeyenlerin diğer şartların mevcut bulunması ve bu süre zarfındaki
sicillerinin olumlu olması kaydıyla terfilerinin yapılması,
3- Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilip de, henüz uygulanmayanların
terfilerinin yine diğer şartların mevcut bulunması ve bu süre zarfındaki sicillerinin
olumlu olması kaydıyla normal tarihinde yapılması,
gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.
Cengiz ERDOĞAN
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
EK:
Kanun Metni (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
- İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına
Bilgi:
- İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına
Download