SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL

advertisement
'~'
'"
"--.....
SOSYAL HIZMETLER
VE ÇOCUK ESİRGEME
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜr
ANTALYA VALİLİG]:,
AN1ALYA BÜYÜKŞEHİR
B.ELEDİYE BAŞ~NLIGI,
MURATPAŞA BELEDIYE BAŞK.ANLIGI,
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,
, KONYAALTl BELEDİYE BAŞKANLlGI
i
VE
ANTALYA SOKAK Ç9C~K~ARlI?ERNE~İ
A~SI~DA
ME~K~ZININ
IŞLETILMESINE ILIŞKIN
ÇOCUK VE GENÇLİK
PROTOKOL
KONU
..
•
<,
"
i
Madde:lAntalya Yeşilyurt MahallesiA332
Sok. No:l adresinde bulunan binada 20
kapasiteli,sokakta
yaşayan çocuklara hizmet vermek üzere Çocuk ve Gençlik Merkezinin
hizmete açılması amacıyla,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü,
Antalya Valiliği, Antalya
Büyükşehir
Belediyesi, Alt Kademe Belediye
Başkanlıkları ve Antalya Sokak Çocukları Derneği arasındaki işbirliği esaslarını tespit
'etmek üzere aşağıdaki protokol düzenlenmiştir.
TARAFLAR
Madde:2Protokolün tarafları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirçeme Kurumu Genel
Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muratpaşa Belediye
Başkanlığı, Kepez Belediye Başkanlığı, Konyaaltı Belediye Başkanlığı ve Antalya Sokak
Çocukları Derneği' dir.
TANıMLAR
Madde:3-
,:
Bu protokolde;
A) Genel Müdürlük:
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
", Müdürlüğü
"B) V9Hlik: Antalya Valiliği
C j.n Müdürlüğü:
İl Sosyal Hizmetler
"'D") Belediye:" Aritalya Büyükşehir
Belediyesi
E ) Alt Kademe Belediye Başkanlıkları
-
,Muratpaşa Belediye Başkanlığı,
- ' . Kepez Belediye Başkanlığı,
. - ' Konyaaltı Belediye Başkanlığı,
F,) Dernek:Sokak
Çocukları Derneği,
G ) Merkez:Çocuk
ve Gençlik Merkezi
(
,
~
,
~
1
Müdürlüğü
:
.
..
EROTOKOLUN
Madde:4-
{')
Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atıları. evden
kaçan, ailesi olmayan veya ailesi olduğu halde bütünüyle başıboş bırakıııp,
sokakta yaşamaya, sokakta çalışmaya zorlanarak; dilenen, madde bağımlısı
olan fuhuşa sürüklenen çocukların; barınma, beslenme, temizlik, sağlık ve
eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, ailesi olanların mümkünse tekrar
aile yanına döndürülmesi, ailesi olmayanların durumlarına uygun sosyal
hizmet kuruluşlarına yerleştirilmesi hizmetlerinin verilmesi amacıyla Genel
Müdürlük, Valilik, Büyükşehir Beleolyesl, Alt Kademe Belediye Başkanlıklan
ve Dernek tarafından yapılacak işbirliği protokolü çerçevesinde işletilecek
olan Çocuk ve Gençlik Merkezinin yürürlükteki yasalar ve .mevzuat
çerçevesinde
işbirliği yapılacak kurumların yetki ve yükümlülükleri ile
Merkezin işletilmesine ilişkin esas ve usulleri belirler.
TARAFLARIN
Madde:S-
AMACı
HAK VE YÜKÜMlÜlÜKLERİ
GENEL MÜDÜRLÜGÜN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Merkez hizmetinden yararlanan çocukların, Kurumun diğer hizmetlerinden
yararlanmasını sağlar.
b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından bildirilen görüş ve önerileri de dikkate
almak suretiyle İlgili Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Genel
Müdürlükçe yönetilir.
c) Merkez Müdürü Genel Müdürlükçe görevlendirilir. Genel Müdürlük ihtiyaca
göre SHU, Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı ve ihtiyaç duyulan diğer personeli
görevlendirir.
d) Merkezin yemek ihtiyacını karşılar.
VALİLİGİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Valilik,
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Küçükleri Koruma Şubesi'nde
görevlendirilrnek üzere personel eğitimini gerçekleştirir.
b) Eğitimden geçmiş olan emniyet görevlilerinden
Merkezdeki hizmetin
devamlılığını sağlamak amacıyla, mesai saatleri dışında,hafta sonu ve bayram
tatilierinde ..._24 saat güvenliği sağlayacak memur(polis,gece
bekçisi)
görevlendirir.
cl Valilik İl Sağlık MÜdürlüğü bünyesinde doktor ve hemşire ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğü' nden ihtiyaç doğrultusunda öğretmen görevlendirir.
d) ValilikJı Sağlık Müdürlüğü' nce Antalya Devlet Hastanesi bünyesinde madde
_~ağımlısıçocuklann tedavisini yapmak üzere bir birim oluşturur. Birim Merkez
ile koordineli bir şekilde çalışır.
e) Merkez, ~izmetinin gerektirdiği koşullarda personel ve diğer giderlerin
karŞılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' ndan destek
sağlar.
c
~.().
i~
f) rIJerkeze başvuran
çocukların ihtiyaçları doğrultusunda ilaç ve tedavi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' ndan karşılanmasını
giderlerinin
sağlar.
BELEDİYE
'1
'"
J
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)
Antalya İli Yeşilyurt Mh. 4332 Sk. No:l adresinde bulunan ve Merkez olarak
kullanılacak olan binanın elektrik, su, yakacak ve her türlü onarım giderleri
ve kira giderlerini karşılamak. Mevcut binanın değiştirilmesi durumunda
yeniden kiralanacak, binanın kira bedeli de Belediye tarafından karşılanır.
b)
Belediye imkanlan ölçüsünde merkezdeki hizmetin devamlılığını sağlamak
amacıyla mesai saatleri dışında, hafta sonu ve bayram tatilierinde memur
görevlendirir.
c)
!;
i
Belediye, Merkez hizmetlerinde ve sokak çalışmasında kullanılmak üzere
şoförü ile birlikte bir araç görevlendirir.
ALT KADEME BELEDİYELERİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)
Alt kademe belediyelerı bünyelerinde kurdukları spor okulları, kültürel ve
sanatsal etkinlik kurslarında, merkezde hizmet alan çocukları ücretsiz kabul
ederler.
b)
Merkezde bulunan çocuk ve gençlerin İl içi ve dışı gezi, sportif, sosyal ve
kültürel etkinliklere katılımları için araç temin ederler.
c)
Muratpaşa Belediyesi, bünyesinde kurulu bulunan Adalya Vakfı Aş Evinden,
Merkez de kalan çocuk ve gençlerin yemek ihtiyacını karşılar.
d)
Kepez Belediyesi, bünyesinde kurulu bulunan Ekmek
Merkezde kalan çocuk ve gençlerin ekmek ihtiyacını karşılar.
e)
Alt Kademe Belediye/eri, bölgelerinde bulunan sokakta yaşayan / çalışan
çocuklarla ilgili her türlü inceleme ve araştırmanın yapılması için araç ve
personel temin eder.
f)
Alt Kademe Belediyelerı ihtiyaç halinde imkanları ölçüsünde merkezde ve
alanda çalıştırılmak üzere Sosyal Hizmet Uzmanı istihdam ede~ler.
Fabrikasından,
DERNEK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Merkezde ve sokak çalışmasında gönüllü meslek elemanları ile katkı sağlar.
i
c
===-+-
vi
C.O
o)
fvlci':-cczde2;;~~lılve rehabilitasyon amacıyla yapılacak olan, sosyal,kültürel,
sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklerde; her türlü materyal araç gereç ve
tanıbm giderlerini karşılar.
TARAFLARIN
ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde:6-
a) Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar
konusunda toplumun duyarlılığını
arttırmak, ön yargıları ortadan kaldırmak ve konunun önemi konusunda;
aileler, eğitici/er ve projeye destek verecek kurum ve kuruluşlarla işbirliği
kurarak, onların maddi ve manevi desteklerini sağlamak.
b) İhtiyaç duyulması halinde işbirliği dahilinde eğitim programları düzenleme,
eğitim araç ve gereçlerini sağlamak.
Madde:7- Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu, Yönetim ve işleyişi ilgili mevzuat ve
protokol hükümlerine göre işbiriiği ile yürütülür.
A)YÖNETİM
KURULU
a) İl Sosyal Hizmetler Müdürü veya görevlendireceği İl Müdür Yardımcısı.
b) Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
c) Muratpaşa Belediyesi Temsilcisi
d) Kepez Belediyesi Temsilcisi
e) Konyaaltı Belediyesi Temsilcisi
f) Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi
g) Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
h) Emniyet Müdürlüğü Küçükleri Koruma Şube Müdürü
i) Dernek Başkanı
j) Antalya Barosu Temsilcisi
k) Antalya Tabipler Odası Temsilcisi
İlgili Kuruluşlar her yıl başında görevlendirecekleri
Müdürlüğüne bildirirler ..
personelin
isimlerini
İl
Yönetim Kurulu kendi içindeBaşkan ve Başkan Yardımcısını seçer. Periyodik
olarak ayda bir olağan, gerektiği hallerde olağanüstü toplantı yapar.
.,
Madde:8-0iğer
Hususlar:
"
a) Yönetim Kurulu. tarafından oluşturulacak yıllık faaliyet planının tarafların
ilkelerine aykırı olması ve bu plana aykırı hareket edilmesi ve ihtara rağmen bu
aykınlığıri kaldınlmaması veya sürmesi halinde tüm tarafların ayrıca bir ihtara
gerek kalmaksızın protokolden çekilme haklan vardır.
bJ Bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar Yönetim Kurul içinden her yıl
başında seçilerek tespit edilen üç kişilik bir hakem kurulu tarafından araştırılarak
değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonunda hakem kurulunca hazırlanan çözüm
önerisi! Yönetim Kurulu! nda karara bağlanır.
c) Bu protokol lAyı]
uzabImayacağını
süreli olup sürenin bttıminden en az bir ay önce taraflardan biri
yazılı olarak bildirmediği takdirde aynı hükümler
yıl daha
uzatllmış9!yr;}·<y: ..;",,~.
ıa
.~.", ....
.:c.
<.c .. ",·.·o· •.•
Ci. .•.
d) İş bu protokol, SHÇEK Genel Müdürlüğü' nün ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine
dayandıni mıştır.
e} Merkez Protokol amaçları dışında kullamlamaz. Amaç dışı kuııanımın tespiti halinde
Genel Müdürlük hiç bir ihtara gerek olmaksızın protokolü
yetkilidir.
tek taraflı olarak feshe
f) Bu protokol feshedildiği takdirde mevcut bina tesisatı tüm araç ve gereçlerden
taratlara ait olanlar hak sahiplerine teslim olunur.
~le\7~~
.:ıIrvluratpaş:ı;ıy
aş anı
Mehmet ATAY
Kepez Belediye Başkanı
4./~
OLİ.Bülent İLİK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu
Genel Müdürü
O~U
R
fl-ı (S/20aa
rl1/ LL,~((/;1
.
A •
H~$a~GEMICrV-Devlet Bakanı
iLA
VL
Ertugrul OOKUZOGLU
Antalya Valisi
Download