8ssiyer1x1x16xx

advertisement
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HZ. MUHAMMED’İN(sav) HAYATI 8. SINIF
ADI:
SOYADI:
ORTAOKULU
1. DÖNEM 1. YAZILI
SINIF:
NO:
NOT:
1) Cümleleri uygun şekilde tamamlayınız. (22p)
 Peygamberimiz hicri olarak …………………………. ayının 12.gecesinde doğdu. Müslümanlar bu geceyi
………………… kandili olarak kutlamaktadır.
 İslam tarihinde inşa edilen ilk mescit ………………. mescididir.
 Hendek savaşından bir yıl sonra, Mekkeli müşriklerle yapılan antlaşmaya …………………. Antlaşması denir.
 İlk vahyin geldiği yani Kuran-ı Kerim’in inmeye başladığı geceyi ……………….…………olarak kutluyoruz.
 Hz. Hatice’ ye(R.ANHA) güzel ahlakı sebebi ile ………………………. lakabı verilmişti.
 Peygamberimiz’in gençliğinde haksızlıklara
……………………………………... denir.
ve
zulümlere
karşı
gelmek
için
katıldığı
birliğe
 Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………..…. savaşıdır.
 Putlara tapan kimselere “Allah’a(cc) ortak koşan” anlamında …………………… denirdi.
 Peygamberimizin bizzat kendisinin katıldığı askeri seferlere ………………….. , kendisi katılmayıp
görevlendirdiği bir sahabenin komutasında yapılan seferlere ise ………………….. denir.
 Cahiliye devrinde Hz. İbrahim’in getirdiği din üzere yaşayan, tek bir yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki
kötülüklerden uzak duran kimselere ……………….……. denirdi.
 Mekkeliler, Müslümanlarla tüm ilişkilerini keserek 3 yıl boyunca onlara ……………... uygulamışlardır.
 Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………..……………. , onlara yardım eden Medineli
Müslümanlara ……………....denir.
 Peygamberimizin kabrine temiz bahçe anlamına gelen ……………………………………… denmiştir.
 Peygamberimize gönderilen ilk vahiy ………………….. mağarasında ……….yılında gelmiştir ve bu ayetler
………………………… suresinde geçmektedir.
 Peygamberimizin yaralandığı, amcası Hz. Hamza’nın(ra) şehit düştüğü savaş ………………………….
Savaşıdır.
 İslamiyete en çok karşı çıkanlardan biri de Peygamberimiz’in amcası ………………………………………idi.
………………………. Suresinde amcasından bahsedilmektedir.
2) Aşağıdaki kavramları tanımları ile eşleştiriniz. (10p)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç
etmesine verilen isim
Müslüman olan ilk çocuk
Medineli Yahudilerle yapılan sözleşme
Hz. Hatice’nin(r:anha) ve Ebu Talib’in vefat ettiği
sene
Peygamberimiz doğmadan önce Mekke’de yaşanan
olay
Rumlarla yapılan savaş
Hicret sırasında saklandıkları mağara
Cuma namazının farz kılındığı yer
Fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve
eğitim gördüğü Mescid-i Nebevi’nin bitişiğindeki
yapı
Peygamberimizin hicret arkadaşı
Mute
Fil olayı
Suffe
Sevr mağarası
Hz. Ebubekir(ra)
Hz. Ali(ra)
Hicret
Hüzün yılı
Ranuna vadisi
Medine
Sözleşmesi
3) Peygamberimiz’in doğduğu çevrenin sosyal özelliklerinden 5 tane yazınız. (10p)





4) Mescid-i Nebi’nin işlevlerinden 5 tane yazınız. (10p)





5) A) Veda Hutbesi nedir? B) Veda hutbesinde verilen evrensel mesajlardan 3 tanesini yazınız. (4+6=10p)
6) Medine’ye hicretten sonra yapılan ilk faaliyetleri açıklamasını yaparak yazınız. (15p)
a)
b)
c)
7) İslam’ı kabul eden ilk Müslümanları Peygamberimize yakınlık derecesiyle yazınız. (8p)
8) A) Aşağıda verilen olayların yılını yanlarına yazınız. B) kronolojik(tarihi) sıra ile numaralarını
aşağıya yazınız. (15p)
1- Uhud Savaşı
2- Hicret
6- Bedir Savaşı
7- Hudeybiye Antlaşması
3- İlk vahyin gelişi
4- Mekke’nin Fethi
5- 1. Ve 2. Akabe Biatları
8- Veda Haccı
9- Peygamberimizin doğumu
10- Hendek savaşı
Tarihi sıra ile numaralar :
BAŞARILAR
Download