اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْ

advertisement
Ocak-1984
MESCİD VE CAMİLERİMİZİ
KORUYALIM
Ömer TUNÇ
‫ن‬
ِ ‫س‬
َ ‫م‬
ْ ‫م‬
َ ‫اج َد ال ّٰل ِه‬
َ ‫م ُر‬
َ ‫اِن‬
ُ ‫َّما يَ ْع‬
‫ام‬
َ ‫م‬
َ ٰ‫ا‬
َ ‫ن ِبال ّٰل ِه َوا ْليَ ْو ِم الْاٰ ِخ ِر َواَ َق‬
‫م‬
َّ ‫ال‬
ْ ‫ص ٰلو َة َواٰ َتى ال َّزكٰو َة َو َل‬
‫ن‬
ٰٰٓ ‫ش اِلَّا ال ّٰل َه َف َع‬
َ ِ‫سى ُاو۬ ٰٰٓلئ‬
ْ َ‫ك ا‬
َ ‫يَ ْخ‬
‫ين‬
َ ‫م ْه َت ۪د‬
َ ‫يَ ُكو ُنوا ِم‬
ُ ‫ن ا ْل‬
Muhterem Müminler
İçlerinde huzurla, huşu ile gönül birliğiyle
hiç bir ayrıcalığın olmadığı ve bütün insanların
bir tarağın dişleri gibi eşit olarak Allah-u
Teâlâ’ya yöneldiği kutsi mabetlerimiz.
Burcu burcu İslam kokan, Allah'ın isminin
anıldığı, müminlerin gönüllerinin sürura erdiği,
aydınlık, berrak ve iç açıcı manzara ve
havasıyla
maneviyata
kaynak
olan
ibadethanelerimiz.
İslam'ın Tevhit meşalesi olarak göklere
füzeler gibi yükselen, en güzel sanatları havi ve
gelin endamlı minarelerimiz.
Bu güzide cami ve mescitlerimizi
imanından aldığı güçle, tarihe altın sahifeler
nakşeden necip milletimiz alın terleri, göz
nurları ve el emekleriyle elde ettikleri
kazançlarından meydana getirmişler ve bu güzel
eserleriyle kendileri de ebedileşmişlerdir. Çünkü
bu insanlar şu ayetin mana ve ruhuna gönül
vermişlerdir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:
"Allah'ın mescitlerini sadece Allah'a ve
Ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat
veren ve ancak Allah'tan korkan kimseler onarır.
İşte onlar doğru yolda bulunanlardan
olabilirler."1
Her Müslüman hayatında ölmeyen bir eser
bırakarak bu dünyadan göçmeyi arzu eder.
Onun bu davranışı, hayır ve sevabını devam
ettiren bir kazanç yoludur. Bu hususta
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
"Adem oğlu öldüğü zaman amelinin sevabı
kesilir. Ancak üç türlü iş müstesna. Sadaka-ı
cariye, faydalanılan bir ilim veya kendisine
hayır dua eden bir evlat, işte bunların defteri
kapanmaz."2
Dünyada hayır müesseseleri kuranlara
Allah-u Teâlâ şu müjdeyi veriyor "Hakikat
ölüleri biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri
ve bıraktıkları eserleri de biz yazarız. Zaten biz
her şeyi apaçık bir kitapta yazıp saymışızdır."3
Muhterem Müslümanlar,
Bugün Türkiye’mizin her köşesinde olduğu
gibi, Almanya da, Belçika'da, Hollanda'da ve
diğer Avrupa devletlerinde de işçilerimiz binalar
satın alarak camilere çevirmektedirler. Milletini
ve vatanını seven bu insanlar, gayrimüslim
ülkelerde dini vazifelerini eda etmek,
çocuklarını Müslüman olarak yetiştirmek için
büyük gayretler sarf etmektedirler. Onların bu
gayretlerini görüp de duygulanmamak mümkün
değildir.
Bizim ibadet yerlerimize kem gözle
bakanlara atalarımızın meşhur sözlerini
hatırlatırız, bu derin mana ile Cami Müslümanın
canı, namusu ve en kutsal varlığıdır.
Bunun yanında atalarımızın eşsiz eserlerini
ve
kendi
emeklerimizle
yaptırdığımız
ibadethanelerimizi gerektiği şekilde korumak,
ihtiyaçlarını karşılamak hele kış aylarının
özelliği itibariyle temizliklerine son derece
dikkat etmek şahsi ve dini bir görevimizdir.
Muhterem müminler,
Dünün eserlerine bugün biz sahip çıkar ve
korursak, bizden sonra gelenler de bizden
devraldıkları
eserlere
sahip
çıkıp
koruyacaklardır bizler bu gün görevinizi yerine
getirirseniz geleceğe güvenle bakabilirsiniz. Şu
ayet ve hadisi şerifler size rehber olsun.
"Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.
Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu
görür."4
"Her kim Allah için (küçük, büyük) bir
mescid bina ederse Allah-u Teâlâ da ona
Cennette onun gibi bir ev bina eder."5
Allah-u Teâlâ amellerinizi ve niyetlerinizi
halis eylesin.
1
Tevbe, 18.
Riyazüs-salihin. s.810, h.no:1380.
3 Yasin, 12.
4 Zilzal, 7-8.
5 Sahih-i Muslim c.2 s. 159 h.no: 533.
2
Download