tuzlu çevrelerdeki fungus ve mayalar

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
TUZLUÇEVRELERDEKİFUNGUSVEMAYALAR
ÖzdenÖZGÖK1,YaşarErçinKOCABIYIK2,EmineSIRALI1,SemraİLHAN1,
BükayYENİCEGÜRSU1,
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir
2EskişehirOsmangaziÜniversitesi,FenBilimleriEnstitüsü,Eskişehir
Funguslarınyeryüzündeyaygınbirdağılımgöstermesinedeniyleşimdiyekadar
izolasyonçalışmalarınınyapıldığıbölgelerfizikselvekimyasalaçıdanoldukçafarklılık
göstermektedir.Bununlabirlikte,yüksekorandatuziçerenyadatermofilikortamlar
gibi ekstrem koşulların hakim olduğu yerlerin canlı yaşamı için uygun olmadığı
düşüncesi, bu tip ortamlarda gelişen ya da canlılığını sürdüren fungus ve diğer canlı
gruplarına ait türlerin ortaya çıkarılmasını geciktirmiştir. Tuzlalardaki hipersalin
suların sadece halofilik alg ve bakteri populasyonlarından oluştuğu ve halofilik
funguslardantamamiyleyoksunolduğudüşünülmekteydi.Günümüzdebutipekstrem
çevrelere uyum sağlamış halotolerant ve halofilik fungusların da varlığı ortaya
çıkarılmıştır. Bu çalışmanın amacı Tuz Gölü ve Çamaltı Tuzlası’nın mikobiyotasının
ortayaçıkarılmasınabirbaşlangıçoluşturmaktır.
ÇalışmadaTuzGölüveÇamaltıTuzlası’ndakifarklıistasyonlardansuörnekleri
alınmıştır. Su örneklerinden membran filtrasyon ve zenginleştirme yöntemleri
kullanılarak maya ve fungusların izolasyonu gerçekleştirilmiştir. İzolasyon için %10
NaCliçerenTGY,GPY,YPDbesiyerlerikullanılmıştır.
Bu çalışma sonucunda İzmir Çamaltı tuzlasından, Aspergillus, Penicillium,
Eurotium,AlternariaveCladosporiumgenuslarınaaitçeşitlifungustürleriile,biriTuz
Gölü’ nden dördü Çamaltı Tuzlası’ndan olmak üzere toplamda 5 farklı maya izole
edilerektanımlanmıştır.
AnahtarSözcükler:Halotolerant,halofilik,TuzGölü,ekstremçevreler
308 
Download