Çevresel Örgütler, Doğal Kaynakların Yönetimi

advertisement
SINIF
KAZ
AN
C
IM
KAVRAMA
ST
TE
12.
TEST
24
Çevresel Örgütler, Doğal Kaynakların Yönetimi
1. Çevresel sorunların artış göstermesi ekolojik dengeyi
bozmuştur. Dünyada bu problemlerin çözümü için küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur.
4. Aşağıda verilen örgütlerden hangisi çevreyi koruma ve küresel çevre sorunlarına karşı mücadele
etmek için kurulan örgütler arasında yer almaz?
Çevresel örgütlerin kurulma sebepleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Greenpeace
A) Aleternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması
C) Dünya Dostları
B) Atıkların yaşam alanlarını tehdit etmesi
D) WWF
C) Bitki örtülerinin tahrip edilmesi
E) FFI
B) NATO
D) Ekolojik dengenin bozulması
2. 1997’de imzalanmış olan Kyoto Protokolü ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A) Dünya genelinde çocukların ağır işlerde çalışmasını
önlemek
B) Atmosfere salınan CO2 oranını kontrol altında tutmak
C) Nesli tükemekte olan hayvanları koruma altına almak
D) Şehir alanlarında çevre kirliliğini kontrol etmek
E) Dünya nüfusunun sağlık imkanlarını iyileştirmek
3. • Merkezi Amsterdam’da bulunur.
• Bilimsel veriler yayınlar.
• Kampanyalarında şiddet içermez
Yukarıda bazı özellikleri verilen çevresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Çevre Ajansı
B) Dünya Dostları
C) Greenpeace
D) Dünya Doğayı Koruma Vakfı
E) Uluslararası Fauna ve Flora
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E) Canlı türlerinin yok olması
5. - Merkezi Cambridge’de bulunur.
- 1903’de Afrika memelilerini kurmak için kurulmuştur.
- Kruger ve Serengeti milli parkların yapımında etkindir.
Özellikleri verilen çevresel örgüt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dünya Doğayı Koruma Vakfı
B) Uluslararası Fauna ve Flora
C) Dünya Vahşi Yaşam Fonu
D) Dünya Dostları
E) Avrupa Çevre Ajansı
6. Çevresel örgütlerin kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Sanayi faaliyetlerini durdurmak
B) İnsanlara çevre bilinci kazandırmak
C) Çevre yasalarının uygulanmasını takip etmek
D) İnsanların doğal çevreye olan zaralarını azaltmak
E) Çevre yönetimi konusunda yasal düzenlemeler yapmak
TEST
24
Çevresel Örgütler, Doğal Kaynakların Yönetimi
7. Dünyanın doğal miras alanlarını tehdit eden unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
10. 1992 yılında halkın çevre duyarlılığını artırmak ve çevre politikalarını devlet politikası haline getirmek amacıyla TEMA Vakfı kurulmuştur.
A) Nüfus artışı
B) Turizm faaliyetleri
C) Düzensiz kentleşme
D) Sanayi faaliyetleri
E) Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması
Tema Vakfı’nın yürüttüğü projeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Erozyonla mücadele
B) Toprağın korunması
C) Ağaçlandırma
D) Göçleri önleme
E) Meraların ıslahı
Bu projenin ana hedefleri içersinde aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
A) Su kirliliğini önleme
B) Göçmen kuşları koruma
C) Göl çevresindeki halkı bilinçlendirme
D) Gölde balıkçılık faaliyetlerini yasaklama
E) Göl çevresindeki yaban hayatını geliştirme
9. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde temel hedef
sulak alanların korunması olmuştur?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Ulubat Gölü’nün korunması için Ulubat Gölü Yönetim
Planı hazırlanmıştır.
11. Ülkemizde tarım alanı kazanmak için bazı sulak alanlar
kurutulmuştur. Ancak bu alanların toprak özelliklerinin
farklı olması sebebiyle bir kısmının tarımsal faaliyetlere
elverişli olmadığı sonradan anlaşılmıştır.
Ülkemizin kaybolan sulak alanları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Tuz Gölü
B) Amik Gölü
C) Gavur Gölü
D) Seyfe Gölü
E) Akşehir Gölü
12. Doğal miras alanları içinde ormanların faydaları
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
KAVRAM
IM
:.............................................
A) Su dengesini düzenler.
B) Sel ve taşkınları azaltır.
C) Toprak erozyonunu önler.
D) Atmosferde karbondioksit üretimini sağlar.
E) Çevresindeki insanlara ekonomik yarar sağlar.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
:.............................................
EST
AT
KAZAN
A) Kyoto Protokolü
B) Ramsar Sözleşmesi
C) Doğal Miras Sözleşmesi
D) Avrupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi
E) Dünya Kültürel Mirasın Korunması Sözlşemesi
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download