Çok sayıda ilçemizin ve diğer yerleşim birimini

advertisement
TBMM
B:47
9 . 1 . 2007
Çok sayıda ilçemizin ve diğer yerleşim birimini kanalizasyonlarının Van Gölü'ne
boşaltılması çok ciddi bir sağlık ve çevre sorunu yaratmakta, ve ülkenin büyük bir doğal
serveti olan Van Gölü'nü tehlikeye atmaktadır.
1- Halen kanalizasyonu Van Gölü'ne boşaltılan yerleşim birimleri hangileridir?
2- Bu birimlere arıtma tesisi kurulması için hükümetiniz nasıl bir çalışma içindedir?
j -
Bu tesislerden kaç tanesinin inşaatına başlanmıştır, kaç tanesi bitirilmiştir?
4- Bu çalışmaların hangi tarihe kadar tamamlanması öngörülmektedir?
T.C
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ye Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi
Sayı :B.18.0.BHt.O.OO.OO/610.01-;#
Konu : Sayın Onur ÖYMEN' in
7/19596 No' lu Yazılı Soru Önergesi
42MMM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi
: TBMM'nin 18.12.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-28016 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN' in "Van gölünün
kanalizasyon atıklarıyla kirlenmesine ilişkin ", 7/19596 esas sayılı yazılı soru önergesi
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.
IsmanPEPE
Bakan
EK
Cevabi yazı ı
-903-
Download