Günümüzde akciğer kanserinin evrelemesinde en son 2009 yılında

advertisement
GİRİŞ: Günümüzde akciğer kanserinin evrelemesinde en son 2009 yılında
Uluslararası Akciğer Kanseri Derneği (International Union Against Canser)-(UICC)
tarafından tekrar düzenlenen ve yayınlanan 7. evreleme sistemi kullanılmaktadır. Buna
göre plevral veya perikardial malign sıvının ve/veya nodülün M1a olduğu bildirilmiştir.
OLGU: 54 yaşında erkek hasta sırt ağrısı nedeniyle göğüs hastalıkları polikliniğinde
çekilen toraks tomografisinde sol akciğer alt lobta 50x54x46 mm boyutlarında kaviter
kitle lezyonu (Resim1A) nedeniyle yapılan biyopsi sonucu skuamöz hücreli karsinom
gelmesi üzerine hasta kliniğimize yönlendirildi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi,
tansiyon arteriyel 130/ 70 mmHg, nabız:70, solunum sayısı: 16, dinlemekle sol akciğer
bazalde solunum sesleri azalmıştı. Kan gazı ve SFT değerleri normal sınırlarda idi.
Çekilen PET-BT’ sinde sol akciğer alt lob lateralde plevraya uzanım gösteren 55x55
mm boyutlarında içerisinde nekrotik alanları olan irregüler sınırlı hipermetabolik kitlesel
lezyon (SUVmax:22.2) ve hiler bölge komşuluğunda yaklaşık 15 mm boyutunda
hipermetabolik lenf nodu ve sol hemitoraks bazalde kalınlığı 25 mm’ye ulaşan plevral
sıvı ve sıvıda artmış F-18 FDG tutulumu (SUVmax:3.10) olduğu raporlandı (Resim1B).
Plevral sıvıda FDG tutulumu olması üzerine öncelikle M1 açısından sıvıda malign
hücre olup olmadığının belirlenmesi için ultrason eşliğinde sitolojik sıvı alınması
planlandı. Fakat plevral sıvı ultrasonda görülüp örneklenemedi. Hastanın genç ve SFT
değerlerinin iyi olması nedeniyle, cerrahi kararı verildi. Cerrahide sol hemitoraksda
tümör komşuluğunda az miktarda bulunan, nonhemorajik plevral sıvıdan örnek alındı.
Tümörün tamamen sol alt lob içine sınırlı olduğu gözlendi (Resim 2A,B). Hastaya sol
alt lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Histopatolojik incelemede;
6,1x5,7x5 cm ölçülerinde, sadece 11 nolu lenf nodu tutulumu olan, visseral plevra
invazyonu olmayan, bronşial cerrahi sınır temiz ve sınıra 2,2 cm uzaklıkta, iyi
diferansiye skuamöz hücreli karsinom ve plevral sıvı sitolojik incelemesi temiz olarak
raporlandı. Hasta yatışının 7 günü şifa ile taburcu edildi.
SONUÇ: tümör komşuluğunda ve/veya tümöre sekonder bulunan her plevral sıvı
PET’de düşük düzeyde F-18 FDG tutulumu olsa dahi, sitolojik olarak malignite tanısı
yoksa M1 kabul edilmemeli, sitolojik örnekleme yapılmalı, yapılamıyorsa, genç genel
durumu iyi olan hastalarda mutlaka cerrahi sansı verilmelidir.
Download