yeni ted bilimsel toplantısı : üniversiteler yasa tasarısı

advertisement
YENİ TED BİLİMSEL TOPLANTISI :
ÜNİVERSİTELER YASA TASARISI
Dr. Tevfik DALGIÇ
Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu. Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Yeni
Üniversiteler Yasa Tasarısının, henüz taslak olarak kamu oyuna sunulduğu
günlerde aldığı yerinde bir kararla konuyu bilim adamlarının tartışmasına aç­
mak istedi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi de. toplantının Fakültede ya­
pılmasını kabul ederek, bir bilim kuruluşunun bilimsel toplantılara açık oluşu­
nun güzel bir örneğini vermiş oldu. Toplantıya, değişik basın organlarındaki
eğitim ve üniversite sistemi konulu yazıları ile tanınan Ege Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Metin Şengonca, Ankara Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Nurkut inan ve Dr. Metin Günday bildiri vermek üzere, başta Akademiler olmak üzere
de değişik öğretim kurumlarından bazı üyeler ise genel konuşmacı olarak çağ­
rıldılar. Şubat ayında yapılan toplantının sabahki oturumunda bildiriler okundu,
üzerlerinde tartışmalar yapıldı, öğleden sonraki oturumunda ise Panelciler ko­
nuyu değişik yönlerinden incelediler.
Eğitim ve Bilim Dergisinin bu konuşmaları özel olarak yayımlaması ise bir
öneri olarak ortaya atıldı ve Bilim Kurulunca benimsendi. Bunun üzerine toplantı
süresince yapılan konuşmalar banda alındı.
Konuşmaların banda alındıktan sonra yazılı metin haline getirilmesi, bu işle
görevli profesyonel elemanların yoğun başka çalışmaları yüzünden gecikince,
matbaanın iş yoğunluğu ve kağıt kıtlığı gibi sorunlar da bu gecikmeye eklenince
derginin yayımlanması da Mayıs ayına kaldı. Mart ve Mayıs sayılarının birleş­
tirilmesinin bir başka nedeni de konuşmaların derginin normal 3 formalık bo­
yutundan fazla olmasıdır. Bu nedenle bu sayımızda ancak bildirileri sunabiliyo­
ruz. Panel konuşmaları gelecek sayımızda yayımlanacaktır.
Konunun eğitim
dünyamız için önemi nedeniyle özel sayı çıkarıp bunları bağımsız birer belge
olarak elde bulundurmanın ve bilim adamları ile araştırmacılarımızın inceleme­
lerine sunmanın ussal bir davranış olduğuna inanıyoruz.
Yeni Üniversiteler Yasası Tasarısı ile devlet, bilim ve araştırma dünyamız­
daki dağınıklığı derleyip düzenleyecek bir eyleme girişmiştir. Yasa Tasarısının
eksik yanları bulunabilir, bunları düzenlemek Yasama Meclisleri eliyle olanak
içindedir, önemli olan, yüksek eğitim ve öğretim sistemindeki tutarsızlıkları,
kopuklukları ve yinelemeleri ortadan kaldırarak gerçek anlamda bir sisteme
kavuşturmak isteğidir.
Kanımızca, bu gereksinimin duyulmuş olması ileri bir adımdır. Dileğimiz,
ülkedeki bilimsel ve teknik araştırma çabalarının da belirli bir yeniden düzenleşme ile eşgüdüme kavuşturulması, ülke kaynaklarının etkin bir kullanıma
yöneltilmesidir. Bunun için de ülkenin bilim ve teknoloji plânlamasının yapılması,
kısa ve uzun dönemde ülkenin bilim ve teknolojiden neler beklediğini sapta­
ması gerekmektedir. Bu umudun da gerçekleşmesini diliyoruz.
Saygılarımızla..
3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards