bu sayı da

advertisement
bu
sayı
da
Sayın Okurumuz,
Bilim ve teknolojinin elektrik mühendisliği dalına giren konularla
üniversite eğitimimiz arsanda karşılaştığımızda çoğumuz bu ko
nuların değişmez, durgun olduğu inanana kapılırız. Oysa bilim
ve teknolojinin her dalı gibi elektrik mühendisliği de tarihsel bir
süreç içinde gelişmiş, insanoğlunun yaşamını etkilediği gibi bu ya
şamın toplumsal, ekonomik ve siyasal yönlerinden de etkilenmiştir.
Elektrik mühendisliğinin tarih içindeki gelişmesine ayırdığımız bu
sayımızda en önemli yazılardan biri Kemal inan'm hazırladığı ve
okuyucuya genel bir perspektif vermeyi amaçlayan "Bilim ve Tek
nolojide Devrimler Yaratan Bir Olay: Elektrik ' başlıklı yazı. Bu
yazıda elektriğin tarihsel gelişimi 19. yüzyıldaki teknolojik patla
maya geniş bir yer vererek sunulmakta, bilimsel ve teknolojik bu
luşlara yol açan nesnel nedenlerin üzerinde özellikle durulmaktadır.
Elektrik mühendisliğinin tarihi incelenirken, kuşkusuz, mühendisli
ğin gelişmesinde en önemli öğelerden biri olan matematiğin tari
hine, özellikle elektrik mühendisliğini ilgilendiren konularda kat
kıda bulunmuş matematikçflere yer vermeden edemezdik. Bu işle
vi Güney Gönenç "Matematik Tarihine Kısa Bir Bakış" adlı yazı
sıyla verine getiriyor.
Bu iki ana yazıyı bütünlemek amacıyla, elektrik mühendisliğinin
çeşitli dallarından seçtiğimiz ilginç konulara da yer veriyoruz bu
sayımızda. Örneğin, bugün hepimizin üstünlüğünü tartışmasız bir
biçimde kabul ettiğimiz almaşık akım, bugüne gelebilmek için
1886'dan 1895'e kadar doğru akıma karşı bir savaşım vermek zo
runda kaldı. Gerçekte Westinghouse (AA) ile Edison'un (DA) eko
nomik çıkarlarının çarpışması olan bu savaşım AA'nın ya da Wes
tinghouse'ın yengisi ile noktalandı. AA'nın bu ilginç serüvenini
Kudret Yurtseven'in çevirdiği "'Lanetli' Almaşık Akım" başlıklı
yazıda bulacaksınız.
Bunlardan başka birçok ilginç yazınında yer aldığı bu sayımızı ilgi
ile okuyacağınızı sanıyoruz.
236
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 259 260
Download
Random flashcards
321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards