BA 400 - Proje Yönetimi

advertisement
BA 400 - Proje Yönetimi
DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ
Dersin Adý
Kodu
Proje Yönetimi
BA 400
Ön Koþullar
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Yarýyýl
Teori
Uygulama/Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
0
3
Güz
Dersin Koordinatörü
* Prof. Dr. Erhan ADA
Dersi Veren(ler)
* Yrd. Doç. Dr. Seren Özmehmet Taşan
Dersin Yardýmcýlarý
* Araş. Gör. Muhittin SAĞNAK
AKTS
6
* Araş. Gör. Cansu TAYAKSİ
Dersin Amacý
Bu ders proje yönetimi konularının, proje ömrünün, iş planlamanın değişik yöntemlerinin ve
proje amaçlarının kontrolü ve değerlendirilmesinin öğretilmesini amaçlar. Proje yöneticileri
için gerekli olan araçlar bu derste tartışılacaktır.
Dersin Öðrenme Çýktýlarý
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, değişik proje teslim sistemleri ve
bunların her birinin proje yönetimi takımına etkilerini öğreneceklerdir.
* Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, projenin çeşitli aşamalarında proje
bilgisini nasıl yöneteceklerini bileceklerdir.
* Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, proje yöneticisinin birincil sorumluluğu
olan çeşitli riskleri yönetebileceklerdir.
* Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, planlama ve zamanlamanın önemini
bileceklerdir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508439096
Page 1/5
Dersin Ýçeriði
Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje
yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje
maliyetleri ve bütçe, proje zamanlaması.
HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
Hafta
Konular
Ön Hazýrlýk
1
Modern Örgütlerde Projeler
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
2
Stratejik Yönetim ve Proje Seçimi
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
3
Proje Yöneticisi
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
4
Örgütsel Yapıda Proje
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
5
Proje Aktiviteleri ve Risk Planlama
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
6
Bütçelendirme: Proje Maliyetleri ve Riskler
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
7
Bütçelendirme: Proje Maliyetleri ve Riskler
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
8
Ara Sınav
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508439096
Page 2/5
9
Proje Zamanlama
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
10
Kaynak Paylaştırma
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
11
Proje İzleme ve Bilgi Sistemleri
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
12
Projenin Kontrolü
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
13
Projenin Değerlendirilmesi
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
14
Projenin Tamamlanması
Project Management: A Managerial
Approach, 8th Ed. Jack Meredith,
Samuel J. Mantel, 2010
15
Dönemin gözden geçirilmesi
16
Dönemin gözden geçirilmesi
KAYNAKLAR
Ders Notu
Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve PowerPoint sunumlar.
Diðer Kaynaklar
Gido, Jack & James P. Clements, (1999) Successful Project Management. International Thompson
Publishing.
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508439096
Page 3/5
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ
Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý
Sayý
Katký Payý
Devam/Katılım
-
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
6
15
Sunum/Jüri
-
-
Projeler
1
20
Seminer/Workshop
-
-
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
1
25
Final/Sözlü Sınav
1
30
Toplam
9
100
YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI
8
70
YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI
1
30
Toplam
9
100
DERS KATEGORÝSÝ
Ders Kategorisi
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508439096
Page 4/5
DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ
#
Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý
* Katký Düzeyi
1
2
3
4
5
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayý
Süresi (Saat)
Toplam Ýþ Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
15
3
45
Laboratuvar
-
-
-
Uygulama
-
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
-
Arazi Çalışması
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Sunum / Seminer
-
-
-
Proje
1
10
10
Ödevler
6
5
30
Küçük Sınavlar
-
-
-
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
15
Toplam Ýþ Yükü
160
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508439096
Page 5/5
Download