KimyaKongreleri.org

advertisement
4. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi
18-20 Mayıs 2013 Manisa
Poster Sunum, P69
Elektroeğirme Yöntemiyle Hazırlanmış Biyobozunur Nanolif Örtülerden kontrollü
Doxorubicine salımı
Özgün Arslan, Eyüp Karaca, Nursel Pekel Bayramgil
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800, Beytepe-Ankara
[email protected]
Geleneksel ilaç salım sistemlerinde (tablet, enjeksiyon), sık sık ve tekrarlayan dozlarda ilacın
vücuda alınması gerekmektedir. Ayrıca ilaç vücuda alındıktan sonra ilacın kandaki derişimi, ilaç etki
alanının üzerinde toksik bölgeye çıkmakta veya etki alanının altında kalarak ilacın verimini azaltıp
istenmeyen yan etkiler oluşmasına sebep olmaktadır. Öte yandan kontrollü ilaç salım sistemleri, ilaç
vücuda alınmasını müteakip ilacın tedavi edici miktarının alımının sürekliliğini sağlamakta, hedef
bölgeye konumlandırılmasından dolayı zararlı yan etkilerini azaltmakta, doz miktarını azaltabilmekte,
yarı ömrü kısa veya uzun olan ilaçlar için farklı ilaç yönetimleri sağlamaktadır. Kontrollü ilaç salım
sistemleri, bu iyileştirici ve yenilikçi yönlerinden dolayı hızla tıp dünyasında uygulanmaya başlamış
ve kısa sürede kardiyoloji, endokrinoloji, immünoloji, oftalmoloji ve onkoloji alanlarında kullanılan
öncelikli sistemler olmuştur [1,2]. Nanolifler, incelikleri nanometre boyutlarında (çapları 0,5
mikrondan daha az) olan lifler olarak tanımlanmaktadır. Nanolifler yüksek yüzey alanı (yüksek
uzunluk/kütle), yüksek gözeneklilik, rijitlik, esneklik gibi özelliklere sahip olduğundan elektrik ve
optik uygulamalarda, savunma ve uzay uygulamalarında, filtrasyon, tarım, biyomedikal, kompozit ve
daha pek çok alanlarda geniş bir kullanım imkânı sunmaktadır [3,4]. Eektro eğirme tekniği
nanometreden mikrona kadar değişen lif çapında nanolifler üretmek için günümüzde en umut verici
yöntem olarak kabul edilmektedir. Elektro eğirme yöntemi, polimerlerin önce çok yüksek voltajlı
elektrik akımı ile yüklenmeleri daha sonra da bir düzeden topraklı bir plakaya doğru akmaları
esnasında katılaşmaları ve lif halini almaları şeklinde özetlenebilir.
Bu çalışmada, elektro eğirme yöntemi ile hazırlanan poli( -kaprolakton)-polibütilensüksinat
nanolif örtülerden bir kanser ilacı olan doxorubicine in kontrollü salımı incelenmiştir. İlaç salımı
üzerine, pH ve derişim etkileri, UV-vis spektrofotometresi kullanılarak izlenmiştir. Nanolif esaslı
biyobozunur örtülerin yüzey ve yapı özellikleri SEM ve FT-IR ile incelenmiştir.
KAYNAKLAR
[1]. Venugopal, J., Zhang, Y.Z., Ramakrishna, S., J. Nanoeng Nanosystems, 218, 35-45, 2005.
[2]. Verreck, G., Chun, I., Rosenblatt, J., Peeteis, J., Van Dijck, A., Mensch, J., Noppe, M., Brewster,
M.E., J. Control. Release. 92, 349-360, 2003.
[3]. Lee, S., Obendorf, S.K., Textile Research Journal, 77, 696-702, 2007.
[4]. Ma, Z., Kotaki, M., Ramakrishna, S., Journal of Membrane Science, 265, 115-123, 2005.
83
KimyaKongreleri.org
Download