10 Haziran 2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/69 KONU

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
10 Haziran 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/69
KONU
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 1 Mayıs 2014 Tarihinden
Sonraki İşlemlere Uygulanacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığınca 10 Haziran 2014 tarihli ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi
Sirküleri yayımlandı. Söz konusu sirkülerde, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin
geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen bazı hususlara yönelik açıklamalara yer
verilmiştir.
Sirkülerde özetle aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiş olup, bu tarihten sonraki işlemlere uygulanacaktır.

Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart
iade talep dilekçesi 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve
esaslara göre sonuçlandırılacaktır.

Proje uygulaması getirilen işlere (KDV Kanununun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29
maddelerinde düzenlenen istisnalar) ilişkin olarak, 1 Mayıs 2014 tarihinden önce istisna
belgesi alınmış olması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste" nin Gelir
İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek görülmemiştir. Ayrıca, proje
uygulaması getirilen ve 1 Mayıs 2014 tarihinden önce başlanılmış ve halen devam eden
işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar Tebliğin yürürlük tarihinden sonra
yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de 1 Mayıs 2014 tarihinden önceki usul
ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Proje uygulaması getirilen işlere ilişkin 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra istisna belgesi
talebinde bulunulması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste" nin
2014Y/69
elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesini takiben istisna belgesi
verilecektir.

Proje uygulaması getirilen istisnalarda, 1 Mayıs 2014 tarihinden önce istisna belgesi almak
üzere İdareye başvuranların talepleri de 1 Mayıs 2014 tarihinden önceki usul ve esaslara göre
değerlendirilecektir.

İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası başvurularının
değerlendirilmesinde beş vergilendirme döneminin hesabında, bu mükelleflerin yılı
içerisinde mahsuben iade talep edilen dönemlere ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM
raporları da dikkate alınacaktır. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade
taleplerine ilişkin düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için
olumlu rapor olarak değerlendirilecektir.

Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları, 1 no.lu KDV beyannamesinin
"Matrah" kulakçığının "Diğer İşlemler" tablosunda "503" kodlu "Amortismana tabi sabit
kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları" satırında
beyan edilecektir.

Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV'nin 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah"
kulakçığındaki "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün
olmayacaktır.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/69

Yapılan değişikle birlikte kurumların yapmış oldukları sabit kıymet satışları dolayısıyla
hesaplanan KDV’nin bundan böyle bu bölümde gösterilmesi gerekecektir.
Konuya ilişkin sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Katma Değer Vergisi Sirküleri/66
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve ga rantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Create flashcards