ndan Kas?m:Bas? - Medical Network

advertisement
KADIN HASTALIKLARI ERKEKLERÝ VURUYOR : 11 dakikada 1 kadýn meme kanserinden ölüyor. Ama, son yýllarda hormonlu gýdalar yüzünden erkeklerde de östrojen hormonu artmaya baþladý. Bu nedenle erkeklerdeki meme kanseri oraný son 20 yýlda yüzde 25 arttý. En çok
obez erkekler tehdit altýnda.
AKÞAM 01.10.2006
NORMAL GRÝP YETMEZMÝÞ GÝBÝ SÜPER GRÝP ÇIKTI : Ýngiltere'deki saðlýk otoriteleri, grip tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn, tedavisi imkansýz 'süper virüslerin' ortaya çýkmasýna neden olduðunu iddia etti.
AKÞAM 02.10.2006
SÝGARA YASAÐI KALP HASTALIÐI RÝSKÝNÝ AZALTICI : Ýtalya'da yapýlan bir araþtýrmayla, ülkede sigara yasaðýnýn baþladýðýndan beri, kalp
hastalýðýndan hastanelere yapýlan baþvurularýn azaldýðý tespit edildi.
AKÞAM 04.10.2006
FÖTAL HÜCRE NAKLÝYLE YANIKLAR BAÞARIYLA TEDAVÝ EDÝLDÝ : Lozan Üniversitesi bilim adamlarýnýn fötal doku nakliyle gerçekleþtirdikleri yanýk tedavisi olumlu sonuçlar verdi. Yöntem, Amerika'da da þu sýralar Parkinson hastalarýna yönelik olarak uygulanýyor. Bilim
adamlarý yöntemin etkisini araþtýrmaya devam ediyor.
HÜRRÝYET 09.10.2006
KEMÝK ERÝMESÝ TEDAVÝSÝNDE YENÝ UMUT : Amerikalý bilim adamlarýnýn geliþtirdiði, kemik erimesini tetikleyecek yeni yöntem, kadýnlarýn
yüzde 30'unda, erkeklerin ise yüzde 10'unda görülen kemik erimesinin tedavisi konusunda umutlarý artýrdý.
RADÝKAL 09.10.2006
SEDEF KALP KRÝZÝ RÝSKÝNÝ ARTTIRIYOR : Sedef hastalýðýnýn kalp krizi riskini arttýrdýðý bildirildi. ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi'nden
Dr. Joel Gelfand baþkanlýðýnda yapýlan araþtýrmada, farklý derecelerde sedef hastasý 20 ila 90 yaþlarýndaki 680 binden fazla Ýngilizin
dosyalarý incelendi.
HÜRRÝYET 11.10.2006
ALZHEÝMER'A KARÞI AKDENÝZ DÝYETÝ : ABD'deki Columbia Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir araþtýrma, Alzheimer hastalýðýyla
mücadelede Akdeniz usulü beslenme biçiminin en iyi yöntem olduðunu gösteriyor.
SABAH 11.10.2006
KADINLAR ÝÇÝN GÜNLÜK AZAMÝ KALORÝ 1600'E DÜÞTÜ : Ýskoç bilim adamlarýna göre, saðlýklý yaþam için günlük alýnmasý gereken
kalori deðerlerinin azalmasý gerekiyor.
SABAH 16.10.2006
KÝLO ARTIKÇA ANLAMA VE HAFIZA DÜZEYÝ GERÝLÝYOR : Fazla kilolarýn saðlýða olduðu kadar zekaya da zarar verdiði kanýtlandý.32 ve
62 yaþ arasýndaki 2 bin 200 gönüllü üzerinde yapýlan testlerde kiþilerin "boy-kilo endeksi"düþünme yetenekleri kýyaslandý.
SABAH 16.10.2006
KIRMIZI ÞARAP BEYNÝ KORUYOR : Amerika'da yapýlan bir araþtýrma kýrmýzý þarabýn beyni koruduðunu ortaya çýkardý.Maryland Üniversitesi bilim adamlarý, yapýlan denemelerde kýrmýzý þarabýn içindeki resveratrol maddesinin çarpmadan sonra meydana gelen beyin hasarlarýný engellediðini belirtti.
SABAH 17.10.2006
BYPAS ÝÇÝN EGZERSÝZ ÞART : Bypas kalp ameliyatý öncesinde iki hafta boyunca yapýlan solunum egzersizleri, operasyon sonrasýnda zatürre
ve diðer akciðer sorunlarýnýn ortaya çýkmasý riskini azaltýyor.
RADÝKAL 19.10.2006
KISIRLIK TEDAVÝSÝ OTÝZM NEDENÝ : ABD'de yapýlan bir araþtýrmaya göre, bebek sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerden doðan çocuklarýn
otizm ve kanser olma ihtimali, normal doðumla dünyaya gelenlere oranla daha yüksek.
AKÞAM 27.10.2006
BEYAZ KANSERE DAVETÝYE ÇIKARIYOR : Bilim adamlarý,beyaz ekmeðin kanser riskini arttýrdýðý uyarýsýnda bulundu. Ýnternational Journal
of Cancer adlý dergide yayýnlanan araþtýrmada, günde 5 dilim ekmek yiyen kiþilerde, 1.5 dilim yiyenlere oranla böbrek kanserine yakalanma riskinin 2 kat daha fazla olduðunu belirtti.
SABAH 22.10.2006
ERKEKLER ÝÇÝN YÜZDE 100 GARANTÝLÝ AÝLE PLANLAMASI : ABD'li ve Ýtalyan bilim adamlarý, sperm geliþim sürecini durduran yeni bir
doðum kontrol hapý geliþtirdi. Fareler üzerinde yapýlan testlerde yüzde yüz baþarý saðlayan hapýn herhangi bir yan etkisi yok.
AKÞAM 31.10.2006
GÖÐÜS VE KOLON KANSERÝNÝN,GEN HARÝTASI ÇIKARILDI : ABD'li uzmanlar, göðüs ve kolon kanserinin genetik þifresini kýrdý. John
Hopkins Kimmel Kanser Merkezi tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda ortaya çýkarýlan gen haritasýnda bugüne kadar bilinmeyen 200
adet mutasyon geçirmiþ gen belirlendi
AKÞAM 31.10.2006
HER GÜN SEBZEYLE GENÇ BÝR BEYÝN : Sebze yemek,beynin genç kalmasýný saðlýyor.Chicago kentindeki Rush Týp Merkezi bilim
adamlarýnýn araþtýrmalarýna göre, günde en az iki porsiyon sebze yiyen yaþlýlar,hiç yemeyen ya da az sebze tüketenlerden 5 yaþ daha genç
gösteriyor.
SABAH 25.10.2006
PROSTAT KANSERÝNE YENÝ ÝLAÇ UMUDU : Diyabet ve epilepsiyi tedavi etmek için kullanýlan iki ayrý ilacýn birlikte kullanýlmasý, prostat
kanserinin tedavisinde umut veren sonuçlar ortaya çýkardý.
SABAH 27.10.2006
KAHVE DÝYABET RÝSKÝNÝ DÜÞÜRÜYOR : ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi'nin araþtýrmasýnda kahvenin içindeki
maddelerin özellikle 2'nci tip diyabete yakalanma riskinin yüzde 60 oranýnda azaldýðý belirlendi.
SABAH 28.10.2006
ÞÝZOFRENÝYE NEDEN OLAN GEN BULUNDU : Edinburg Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre "neuregulin"isimli gene sahip
olanlarýn þizofren olma riski daha fazla.
SABAH 31.10.2006
96
ACTUAL
MEDICINE
KASIM 2006
Download